Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Euroopa maksekäsk

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Tavalist tsiviilmenetlust Šotimaal reguleeritakse peamiselt 1993. aasta tavamenetluse normidega (Ordinary Cause Rules 1993). Need normid leiate Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) veebisaidilt.

Normid on vastu võetud seadusandliku aktiga ja neid muudetakse määrusega kooskõlla viimiseks seadusandliku aktiga. Lisaks tuleb koostada eraldi normid.

Kõrge tsiviilkohus (Court of Session) reguleerib ja sätestab esimese astme kohtutes (sheriff court) kõikides tsiviilmenetlustes järgitava menetluse ja tava kohtukorralduse seadusega (Act of Sederunt).


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Šotimaa

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Šotimaal on Euroopa maksekäsu väljaandmise õigus esimese astme kohtul. Kõikidel juhtudel menetleb asja esimese astme kohtu kohtunik.

Nõude võib esitada Šotimaal mis tahes esimese astme kohtule. Kohtuteenistuse veebisaidil on kõikide esimese astme kohtute aadressid.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Avaldus tuleb esitada esimese astme kohtu kohtunikule.

Artikli 20 lõike 1 kohane läbivaatamise avaldus tuleb esitada 2008. aasta kohtukorralduse seaduse (esimese astme kohtu Euroopa maksekäsumenetluse normid) (Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Pyament Procedure Rules) 2008) vormil 2.

Artikli 20 lõike 2 kohane läbivaatamise avaldus tuleb esitada 2008. aasta kohtukorralduse seaduse (esimese astme kohtu Euroopa maksekäsumenetluse normid) vormil 3.

Vormid 2 ja 3 saate alla laadida Šotimaa kohtuameti veebisaidilt.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Šotimaa kohtutes lubatakse Euroopa maksekäsumenetlus algatada posti teel (vajaduse tõttu maksta kohtulõivu menetluse algatamise eest). Praegu kaalutakse nõudevormi elektroonilise esitamise võimalust. Järgnevad dokumendid, sealhulgas vastuväited, võib kohtule samuti saata posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Viimati uuendatud: 13/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.