Euroopa maksekäsk

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Civilný sporový poriadok) (seadus nr 160/2015) paragrahvi 12 kohaselt on pädevad kohtud piirkondlikud kohtud (okresné súdy) ja Bratislava IV linnakohus (Mestský súd Bratislava IV).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastavalt määruse artikli 29 lõike 1 punktile b võib tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 398 kohaselt taotleda erakorralise õiguskaitsevahendi kohaldamist, esitades teistmisavalduse (žaloba o obnovu konania) sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes, st piirkondlikule kohtule (okresný súd) või linnakohtule (mestský súd).

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 125 kohaselt võib maksekäsu avalduse esitada kirjalikult või elektrooniliselt. Kui avaldus esitatakse aktsepteerimatul elektroonilisel kujul, tuleb see 10 päeva jooksul paberil või heakskiidetud elektroonilisel kujul uuesti esitada. Vastasel juhul ei võeta seda menetlusse. Kohus ei nõua avalduse uuesti esitamist.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Määruse artikli 21 lõike 2 punkti b kohaldamisel aktsepteeritakse slovaki keelt.

Viimati uuendatud: 09/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.