Euroopa maksekäsk

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Rootsis esitatud Euroopa maksekäsu avalduse vaatab läbi Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet (Kronofogdemyndigheten) (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 2. paragrahv).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamistaotluse vaatab läbi apellatsioonikohus (hovrätt) (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 13. paragrahv). Kui taotlus rahuldatakse, otsustab apellatsioonikohus samaaegselt, et uue menetluse viib läbi Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet.

Kõnealustes küsimustes täiendava teabe saamiseks pöörduge Rootsi riikliku võlgade sissenõudmise ameti poole (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avaldus tuleb põhimõtteliselt esitada paberkandjal. Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet võib otsustada, et avaldus tuleb esitada automaatset andmetöötlust võimaldava sidevahendi abil (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 4. paragrahv).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Kui mõnes muus liikmesriigis täidetavaks tunnistatud Euroopa maksekäsu täitmist taotletakse Rootsis, tuleb maksekäsk tõlkida rootsi või inglise keelde (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 10. paragrahv).

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.