Euroopa maksekäsk

Määrusega nr 1896/2006 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid

Üldine teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus, võimaldatakse võlausaldajatel standardblankettide alusel toimiva ühtse menetluse käigus sisse nõuda oma vaidlustamata tsiviil- ja kaubandusalased nõuded.

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel (v.a Taani).

Kohtu ette ilmumine ei ole kõnealuse määrusega nõutav. Nõude esitaja peab esitama üksnes oma taotluse, pärast mida jätkub menetlus omasoodu. See ei nõua nõude esitajalt täiendavaid formaalsusi ega sekkumist.

Määrusega nähakse ette seitse blanketti.

Te ei tea, kas teie kaebuse puhul saab kasutada Euroopa maksekäsumenetlust või Euroopa väiksemate nõuete menetlust? Otsust aitab teha leheküljel Veebivormid pakutav abivahend.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Lingid

Praktiline juhend Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohaldamise kohta  PDF (4356 Kb) et

Euroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)

Viimati uuendatud: 01/04/2022

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.