European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

You do not know whether the European payment order or the European small claims procedure can be used for your claim? Use the wizard available on the Online forms page to help you decide.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment PDF (5809 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 01/04/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Euroopa maksekäsk - Belgia

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Belgia kohtute seadustiku (Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek) kohaselt on Euroopa maksekäsu väljaandmise pädevus kohast ja kohtuasja esemest olenevalt rahukohtunikul (juge de paix / vrederechter), esimese astme kohtul (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg), kaubanduskohtul (tribunal de l’entreprise / ondernemingsrechtbank) või töökohtul (tribunal du travail / arbeidsrechtbank).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Asjaoludest olenevalt on poolel, kes soovib otsuse läbivaatamist, mitu võimalust:

- kohtumenetluse seadustiku artiklis 1051 nähakse ette, et kohtuotsuse peale või esitada apellatsioonkaebuse (appel/hoger beroep) ühe kuu jooksul pärast kohtuotsuse kättetoimetamist või teatavatel juhtudel ühe kuu jooksul pärast kohtumenetluse seadustiku artikli 792 teise ja kolmanda lõigu kohaselt tehtud kohtuotsuse teatavakstegemist. Seda kohaldatakse olenemata sellest, kas mõlemad pooled ilmusid menetlusele;

- kohtumenetluse seadustiku artiklis 1048 nähakse ette, et juhul, kui tehakse tagaseljaotsus, võib kohtuotsuse kohta esitada vastuväite (opposition/oppositie) samuti ühe kuu jooksul pärast kohtuotsuse kättetoimetamist või teatavatel juhtudel ühe kuu jooksul pärast kohtumenetluse seadustiku artikli 792 teise ja kolmanda lõigu kohaselt tehtud kohtuotsuse teatavakstegemist;

- kui tsiviilkohtu otsuse (või kriminaalkohtu menetluses kriminaalasjaga seotud tsiviilhagi kohta tehtud otsuse) suhtes ei ole enam võimalik kasutada kumbagi nimetatud õiguskaitsevahendit, võib pool esitada kohtumenetluse seadustiku artikli 1133 kohase erakorralise läbivaatamise (requête civile/herroeping van het gewijsde) avalduse kuue kuu jooksul pärast otsuse teatavakstegemist, et otsus tühistada.

Nimetatud tähtajad apellatsioonkaebuse, vastuväite ja erakorralise läbivaatamise avalduse esitamiseks ei mõjuta järgmist:

- riigiüleste ja rahvusvaheliste õigusnormide imperatiivsete sätetega ettenähtud tähtaegu;

- kohtumenetluse seadustiku artiklit 50, mille kohaselt on teatavatel õigusnormidega ettenähtud tingimustel võimalik pikendada tähtaega, mille lõppemise korral teatav õigus aegub;

- võimalust kohaldada üldist õiguspõhimõtet, mida on korduvalt kinnitanud Belgia kassatsioonikohus ja mille kohaselt pikendatakse teatava toimingu sooritamiseks ette nähtud aega selle poole huvides, kellel ei olnud vääramatu jõu tõttu võimalik toimingut sooritada.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kõnealuse määruse kohaldamisel lubavad Belgia kohtud kasutada järgmist kaht sidevahendit: I lisas toodud tüüpvormi A võib esitada otse koos täiendavate dokumentidega pädeva kohtu kantseleisse; sama tüüpvormi koos täiendavate dokumentidega võib kohtule saata tähtkirjaga.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaldamisel lubab Belgia kasutada ainult maksekäsu täitmise koha ametlikku keelt või ametlikke keeli, nagu on sätestatud Belgia õigusaktides.

Viimati uuendatud: 28/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Bulgaaria

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu avaldus tuleb esitada sellele kohalikule kohtule (окръжен съд), mille tööpiirkonnas on võlgniku alaline elukoht või registrijärgne asukoht või mille tööpiirkonnas maksekäsk täidetakse. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 625 lõige 1).

Kui nõue on võimalik vaidlustada, võib kostja vaidlustada kohtu territoriaalse pädevuse, aga seda tuleb teha hiljemalt vastuväite esitamise ajal. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 625 lõige 2).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Seda menetlust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 626a.

Artikkel 626a. 1) Kostja võib taotleda Euroopa maksekäsu läbivaatamist pädevas apellatsioonikohtus määruse (EÜ) nr 1896/2006 artiklis 20 sätestatud tingimustel ja korras.

2) Läbivaatamistaotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul alates päevast, mil kostja sai maksekäsu sisust tegelikult teadlikuks, või pärast seda, kui määruse artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud asjaolud on ära langenud.

3) Kohus saadab taotluse koopia teisele poolele, kes võib vastata ühe nädala jooksul pärast koopia kättesaamist.

4) Taotlust käsitletakse kinnisel istungil. Kui kohus peab seda asjakohaseks, võib ta taotlust käsitleda ka avalikul istungil.

5) Kohtu otsust ei saa edasi kaevata.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kättetoimetamise viise reguleerib kehtiv tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Kättetoimetamise aadressi reguleerib artikkel 38.

„Artikkel 38 1) Teade toimetatakse kätte toimikus märgitud aadressil.

2) Kättetoimetamine võib toimuda poole valitud e-posti aadressil

1. ühtse e-õiguskeskkonna portaali kaudu;

2. kvalifitseeritud registreeritud e-andmevahetusteenuse kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ) (ELT L 257/73) („määrus (EL) nr 910/2014“) artikli 3 punkti 37 tähenduses.

3. Kui pool ei ole lõike 2 kohast kättetoimetamise viisi valinud, kuid on märkinud e-posti aadressi, toimetatakse teade kätte märgitud aadressil.

4) Lõigete 2 ja 3 kohase kättetoimetamise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks juba tehtud toimingute nõuetekohasust.

5) Kui lõigete 1–3 kohane kättetoimetamine ei ole võimalik, toimetatakse teade kätte poole kehtival aadressil või selle puudumisel alalisel aadressil.

6) Pool võib märkida e-posti aadressi teate kättetoimetamiseks eksperdile, tunnistajale või kolmandale isikule, kes on kohustatud esitama tema valduses oleva dokumendi.“

Artiklis 38a on sätestatud, et elektrooniliselt menetlustoimingu teinud isik peab esitama e-posti aadressi, kuhu saab teatada elektroonilise avalduse kättesaamisest ja tehtud toimingu tehnilise kontrolli tulemustest. Menetlustoimingu elektrooniliselt teinud isik võib nõustuda võtma vastu elektroonilisi avaldusi ja elektroonilisi dokumente asja menetlevalt kohtult asjaomases kohtuastmes või kõikides kohtuastmetes. Isik, kes teeb menetlustoimingu elektrooniliselt ühtse e-õigusportaali kaudu, nõustub võtma vastu elektroonilisi avaldusi ja elektroonilisi dokumente, teatiseid, kohtukutseid ja muid dokumente asja menetlevalt kohtult asjaomases kohtuastmes ja kõikides kohtuastmetes. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks juba tehtud toimingute nõuetekohasust.

Kättetoimetamine krediidi- ja finantseerimisasutustele, sealhulgas tarbijatelt võlgade sissenõudmise korral, kindlustus- ja edasikindlustusandjatele ning energia-, gaasi- või posti-, elektroonilise side või vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkujatele, notaritele ja eraõiguslikele kohtutäituritele toimub üksnes artikli 38 lõikes 2 sätestatud korras nende osutatud e-posti aadressil. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 50 lõige 5).

Kättetoimetamine advokaadile toimub ühtse e-õiguskeskkonna portaali kaudu või tema tegevuskohta. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 51 lõige 1).

Riigiasutustele ja omavalitsusüksustele toimetatakse dokumendid kätte üksnes artikli 38 lõikes 2 sätestatud korras nende määratud e-posti aadressil. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 52 lõige 2).

Artikli 42 alusel toimetab teated kätte kohtuametnik või need saadetakse posti või kulleriposti teel väljastusteatega tähtkirjana. Kui kättetoimetamise kohas ei ole kohtuasutust, võib teated kätte toimetada omavalitsusüksuse või linnavalitsuse kaudu.

Kohus võib poole taotlusel määrata, et teated toimetab kätte eraõiguslik kohtutäitur. Eraõigusliku kohtutäituri kulud kannab pool.

Kui teadet ei ole kätte toimetatud ühelgi eespool nimetatud viisil või kui tegemist on katastroofide, õnnetuste või muude ettenägematute asjaoludega, võib kohus erandkorras määrata, et dokumendid toimetab kätte kohtuametnik telefonitsi, e-posti teel kättetoimetamiseks ettenähtud e-posti aadressil, teleksi, faksi või telegrammi teel.

Kättetoimetamise viisid on ette nähtud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 43.

„Artikkel 43 1) Teade toimetatakse kätte isiklikult või teise isiku kaudu.

2) Kohus võib määrata, et teade toimetatakse kätte selle lisamise teel juhtumi toimikusse või teate kinnitamise teel.

3) Kohus võib määrata teate kättetoimetamise avaliku kättetoimetamise teel.“

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Bulgaaria Vabariik võtab vastu Euroopa maksekäske, millele on lisatud tõlge bulgaaria keelde.

Viimati uuendatud: 26/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Tšehhi

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Tšehhi Vabariigis kohaldatakse Euroopa maksekäsu väljaandmisel pädeva kohtu kindlaksmääramiseks seaduse nr 99/1963 (tsiviilmenetluse seadustik) tsiviilasjade kohtualluvust käsitlevaid üldsätteid.

Sisulist pädevust reguleerivad tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvid 9–12 ja territoriaalset pädevust paragrahvid 84–89a.

Võttes arvesse kirjeldatud kohtuasjade laadi, on sisuline pädevus üldiselt kohalikul kohtul ja territoriaalse pädevuse määramise kriteerium on enamasti kostja elukoht / registrijärgne asukoht.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Esimeses astmes otsuse teinud kohus on pädev ka läbivaatamismenetluses.

Pädev kohus peab kohaldama määruse artiklit 20 otse. Kaebuse võib esitada otsuse peale, millega kohus lükkab läbivaatamise avalduse tagasi.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kooskõlas tsiviilmenetluse seadustiku paragrahviga 42 on lubatud järgmised sidevahendid:

a) e-post, milles kasutatakse täiustatud digitaalallkirja vastavalt digitaalallkirja seadusele (seadus nr 227/2000, muudetud);

b) e-post ilma täiustatud digitaalallkirjata;

c) faks.

Punktides b ja c osutatud juhtudel tuleb vormide originaalid saata hiljemalt kolme päeva jooksul, vastasel juhul kohus neid ei arvesta.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Tšehhi Vabariik aktsepteerib ainult tšehhi keelt.

Viimati uuendatud: 03/10/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Saksamaa

Sissejuhatav märkus

Euroopa maksekäsumenetluse määruse rakendamise kord on Saksamaal sätestatud piiriülese võlgade täitmisele pööramise ja dokumentide kättetoimetamise täiustamise seaduses.


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Kogu Saksamaal kuulub pädevus Berlin-Weddingi jaoskonnakohtule. Kohtu kontaktandmed:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Telefon: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Maksekäsumenetluses on pädev kohus Weddingi esimese astme kohus.

Järgnev kohtuvaidlus toimub kohtus, mille nõude esitaja on märkinud rahvusvaheliselt pädevaks. Juhul kui see kohus ei ole pädev, võib ta suunata vaidluse lahendamiseks rahvusvaheliselt pädevale Saksamaa kohtule. Rahvusvahelise pädevuse aluseks on asjakohane ELi õigusakt, nt määrus nr 1215/2012.

Läbivaatamismenetluse kohaldamisala ja korda on põhjalikult kirjeldatud määruse artiklis 20. Seaduses sätestatakse, et nõude esitaja peab usutavalt põhjendama asjaolusid, mis tema meelest õigustavad Euroopa maksekäsu väljaandmist. Rahvusvaheliselt pädev Saksamaa kohus teeb otsuse, mis edasikaebamisele ei kuulu. Kui kohus otsustab, et Euroopa maksekäsk ei ole põhjendatud, lõpeb menetlus vastavalt määruses sätestatule.

Erandina sellest on töökohtuseaduse (Arbeitsgerichtsgesetz) paragrahvis 2 ja paragrahvi 46b lõikes 2 sätestatud, et tööõigusega seotud asjades on pädev see rahvusvaheliselt pädev töökohus (Arbeitsgericht), kellel oleks algses menetluses esitatud nõude menetlemise pädevus.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avalduse võib esitada paberil või elektrooniliselt, kui pädev kohus lubab avaldusi elektrooniliselt esitada. Weddingi esimese astme kohus lubab esitada avaldusi elektrooniliselt. Weddingi esimese astme kohtule avalduse elektroonilise esitamise tehniliseks eelduseks on spetsiaalse tarkvara kasutamine. Täpsemat teavet selle kohta leiate aadressil: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Ainus aktsepteeritav keel on saksa keel.

Viimati uuendatud: 29/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Eesti

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Eestis on Euroopa maksekäsumenetluse läbiviimiseks pädevad kohtualluvuse kohased maakohtud.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Euroopa maksekäsku saab vaidlustada Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 4891 sätestatud korras määruskaebuse esitamisega. Määruskaebus esitatakse maksekäsu teinud maakohtule. Määruskaebuse osas tehtud lahendi võib vaidlustada kohtualluvuse järgses ringkonnakohtus.

Jõustunud kohtuotsuse läbivaatamiseks võib erandkorras menetlusosalise avalduse alusel teatud uute asjaolude ilmsikstulekul esitada ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku 68. peatükis sätestatud korras Riigikohtule teistmisavalduse.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Eesti kohtud aktsepteerivad Euroopa maksekäsumenetluses lubatud sidevahenditena käsiposti, posti, faksi ja elektroonilisi sidekanaleid vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud vorminõuetele ja korrale. Elektroonilise dokumendi kohtule edastamise täpsema korra ja dokumendiformaatidele esitatavad nõuded on justiitsminister kehtestanud määrusega.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Määruse artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt võetakse Euroopa maksekäsk Eestis täitmisele juhul, kui see on koostatud eesti või inglise keeles või kui maksekäsule on lisatud eesti- või ingliskeelne tõlge.

Viimati uuendatud: 17/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Iirimaa

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Maksekäsu väljaandmise õigus on kõrgemal kohtul.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamise õigus on kõrgemal kohtul.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Post ja faks.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Inglise ja iiri keel.

Viimati uuendatud: 18/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Kreeka

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Maksekäsu väljaandmise pädevus kuulub: piirkonnakohtunikule, kui nõue kuulub piirkonnakohtu pädevusse, st selle väärtus ei ületa 20 000 eurot; üheliikmelisele esimese astme kohutule, kui nõude väärtus on suurem kui 20 000 eurot.

Piirkonnakohtuniku pädevusse kuulub maksekäsu väljaandmine ka eelkõige üürilepingutega seotud vaidluste korral, kui kokkulepitud igakuine üür ei ole suurem kui 600 eurot. Kui kokkulepitud igakuine üür on suurem kui 600 eurot, kuulub asja menetlemine üheliikmelise esimese astme kohutu pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamismenetlus tuleb algatada maksekäsu vastu vastuväite esitamisega maksekäsu välja andnud piirkonnakohtunikule või üheliikmelisele esimese astme kohtule.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Määruse lisas toodud tüüpvorm tuleks esitada kirjalikult pädeva kohtu kantseleisse. Selle võib esitada ka e-posti teel digitaalse platvormi e-codex kaudu või õigusdokumentide esitamise digitaalse platvormi kaudu, kui neile vahenditele on juurdepääs.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritav keel on kreeka keel.

Viimati uuendatud: 01/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Hispaania

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Esimese astme kontur.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Määruse artikli 20 lõikes 1 ettenähtud läbivaatamine toimub lõpliku kohtuotsuse tühistamise menetluses kohustused täitmata jätnud poole taotlusel (tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 501 jj, 7. jaanuari 2000. aasta seadus 1/2000). Artikli 20 lõikes 2 ettenähtud läbivaatamismenetlus võib toimuda kohtuaktide tühistamise taotlusega (kohtuseaduse artikkel 238 jj, 1. juuli 1985. aasta seadus 6/1985). Mõlemal juhul on pädevus esimese astme kohtutel.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Nõude võib esitada otse, posti või faksi teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Hispaania keel.

Viimati uuendatud: 11/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Prantsusmaa

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsku on pädevad tegema kaitsekohtunik või esimese astme kohtu esimees või kaubanduskohtu esimees neile antud pädevuse piires.

Kui nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ei määra kindlaks territoriaalselt pädevat kohut, vaid liikmesriigi, kelle kohtud on pädevad, on territoriaalselt pädev kohtunik selle paiga kohtunik, kus viibib kostja või üks kostjatest.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Erandjuhtude läbivaatamismenetluse puhul kohaldatavad eeskirjad, mis on sätestatud kõnealuse määruse artiklis 20, on samad kui vaidlustamismenetluse puhul. Läbivaatamistaotlus esitatakse Euroopa maksekäsu välja andnud kohtule.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avalduse võib esitada kohtule kas posti teel või elektrooniliselt.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt aktsepteeritud keeled on: prantsuse, inglise, saksa, itaalia ja hispaania keel.

Viimati uuendatud: 12/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Horvaatia

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljaandmise ja läbivaatamise avalduste ning maksekäsu täitmise kinnituste väljastamise kohta otsuste tegemisel on ainupädevus järgmisel kohtul:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

Faks: + 385 1 4920-871

E-post:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Veebisait:     http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Euroopa maksekäsu läbivaatamise avalduse kohta teeb otsuse Zagrebi kaubanduskohus. Kohtu otsust ei ole võimalik edasi kaevata.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Vormid, muud avaldused või teatised tuleb esitada kirjalikult kas faksi või e-posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsule peab olema lisatud tõlge horvaadi keelde. Tõlke peab olema tõestanud selleks õigustatud isik.

Viimati uuendatud: 13/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Itaalia

Seoses teabega, mille liikmesriigid pidid esitama Euroopa Komisjonile 12. juuniks 2008 vastavalt määruse (EÜ) nr 1896/2006 artiklile 29, on käesolevale tekstile lisatud tabel, milles on näidatud, kuidas on Itaalia ja liidu õigusnormid omavahel seotud.

Kooskõlas määruse artikli 2 lõike 2 punktiga d on arvesse võetud lepinguvälistest kohustustest tulenevaid nõudeid.

Võttes arvesse artikli 29 lõike 1 punkti b, näib olevat vaja eristada artikli 20 lõikes 1 ja artikli 20 lõikes 2 osutatud juhtumeid, kuna lõikes 1 on juttu tähtaja ennistamisest juhul, kui kostja ei saanud tähtaja raames tegutseda põhjustel, milles ta ei olnud süüdi, samas kui lõiget 2 kohaldatakse juhul, kui maksekäsk anti välja selgelt valesti või ilmnesid muud erandlikud asjaolud, näiteks poole tahtlus.

Esimest tüüpi juhtumite puhul käsitletakse asjaomastes õigusnormides hilinenud edasikaebust maksekäsu kohta, nagu see on sätestatud Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 650, ning see edasikaebus tuleb esitada samasse kohtusse, kes saatis välja hoiatuskirja. Tegemist on tavaolukorraga, mis leiab laialdast kohaldamist, aga kohus peab siiski tegema lahendi tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 650 viimases punktis sätestatud tähtaja kohaldatavuse kohta, kuna see on nõutav määruse artikli 20 lõike 1 punkti b kohaldamisel.

Teist tüüpi juhtumite puhul kasutatakse praegu tavalist avaldust või, olenevalt asjaoludest, avaldust pädevale esimese astme kohtule, ent kohus peab tegema lahendi küsimuses, kas kohaldatavad eeskirjad tulenevad Itaalia õigusest või saab neid tuletada määrusest.

Seoses sidevahenditega, millele on osutatud artikli 29 lõike 1 punktis b koostoimes artikli 7 lõikega 5, on otsustatud, et teave tuleks esitada paberkandjal, sest kui kasutatakse muid sidevahendeid, eelkõige elektroonilisi, tuleb järgida Itaalias kehtivaid erieeskirju. Lisaks peavad need sidevahendid määruse kohaselt olema asjaomastele kohtutele „kättesaadavad“.


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljaandmise pädevus on:

rahukohtutel [Giudice di Pace] vaidlustes, kus nõude väärtus on kuni:

1) 5 000,00 eurot üldiste nõuete korral;

2) 20 000,00 eurot maismaa- ja veesõidukite liiklemisel tekitatud kahju hüvitamise nõuete korral, mis on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 2 lõike 2 punkti d alapunktiga i.

Rahukohtutel on pädevus kahjunõuete korral, mis tulenevad eluasemena kasutava kinnisvara omanike või valdajate vahelistest suhetest seoses suitsu, aurude, kuumuse, müra, vibratsiooni ja muude sarnaste nähtustega, mis ületavad tavapäraseid taluvuspiire vastavalt Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 7 lõike 3 punktile 3, kui need nõuded on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 2 lõike 2 punkti d alapunktiga i.

Rahukohtutel on samuti pädevus juhtudel, mis on seotud intresside või pensionite või sotsiaaltoetuste hilinenud maksega.

Tsiviilasju lahendavatel üldkohtutel või apellatsioonikohtutel esimese ja viimase astme kohtuna on pädevus kõikides muudes asjades ja ainupädevus asjades, mida reguleeritakse vaid Itaalia õigusega.

Tsiviilasju lahendavad üldkohtud on pädevad arutama eelkõige artiklis 2 nimetamata asju, mis hõlmavad:

1) põllumajanduslike lepingutega seotud nõudeid (sellisel juhul on vastavalt 14. veebruari 1990. aasta seaduse nr 29 artiklile 9 pädev kohtu põllumajandusele spetsialiseerunud osakond);

2) patentide ja kaubamärkidega seotud nõudeid (sellisel juhul on vastavalt 27. juuni 2003. aasta seadusandliku dekreedi nr 168 artiklile 1 jj pädev kohtu ettevõtlusele spetsialiseerunud osakond);

3) laevandusõiguse alusel esitatud nõudeid, eriti laevade kokkupõrgetest tulenevat kahju; kahju, mida laev on põhjustanud ankrusse heitmisel või sildumisel või muude manöövrite käigus sadamas või muudes peatuspaikades; laadimis- ja lossimisseadmete põhjustatud ja kaupade sadamas käitlemisel tekkinud kahju; laevade tekitatud kahju võrkudele ja muudele püügivahenditele; abi, päästmise ja laevade ülestõstmisega seotud tasusid ja hüvitisi; vraki ülestõstmise kulude ja tasude hüvitamist vastavalt navigatsiooniseadustiku artiklile 589;

4) asju ja menetlusi, mis on seotud liidu jaoks tähtsate ehitustöö-, teenus- ja tarnelepingutega, mille osaline on üks 27. juuni 2003. aasta seadusandliku dekreedi nr 168 (muudetud kujul) artiklis 3 osutatud ettevõtjatest, või juhul kui üks neist ettevõtjatest osaleb konsortsiumis või ajutises rühmas, kellega leping sõlmiti, või asju ja menetlusi, milles üldkohtul (käesoleval juhul kohtu ettevõtlusele spetsialiseerunud osakonnal vastavalt 27. juuni 2003. aasta seadusandliku dekreedi nr 168 artiklile 3) on pädevus.

Määruse artiklis 2 nimetamata asjades on konkurentsi piiravate kokkulepete ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seotud hüvitisnõudeid arutavaks esimese ja viimase astme kohtuks apellatsioonikohus (10. oktoobri 1990. aasta seaduse nr 287 artikli 32 lõige 2).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 20 lõike 1 kohast läbivaatamist ja seonduvaid menetlusi toimetab kohus, kes andis välja maksekäsu Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 650 alusel.

Määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 20 lõike 2 kohast läbivaatamist ja seonduvaid menetlusi toimetab üldiselt kohaldatavate eeskirjade alusel maksekäsu välja andnud üldkohus.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Määruses (EÜ) nr 1896/2006 sätestatud maksekäsumenetluse puhul aktsepteeritav teabeedastus peab toimuma posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritud keel on itaalia keel.

Viimati uuendatud: 21/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Küpros

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Pädevad on kõik Küprose Vabariigi esimese astme kohtud, mis tegutsevad neljas Küprose Vabariigi kontrollile alluvas haldusüksuses (Levkosias, Lemesoses, Larnaca-Ammochostoses ja Pafoses). Kohtuniku pädevust reguleerib kohtute seadus (14/60) ning see vastab kohtuniku positsioonile hierarhias, st kohaliku kohtu kohtunik, esimees ja president.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamismenetluse kord on sätestatud Küprose tsiviilkohtumenetluse eeskirjades. Menetlus põhineb peamiselt menetlusosaliste kirjalikel esildistel. Erandjuhtudel ja kui kohus peab seda vajalikuks, võetakse lisaks kirjalikele esildistele arvesse ka vande all antud selgitusi ja suulisi ütlusi. Pädevad on punktis a nimetatud kohtud.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsumenetluse puhul vastuvõetavad ja kohtutele kättesaadavad sidevahendid on kirjalik taotlus esitatakse kohtu kantseleile isiklikult, taotlus saadetakse postiga või muu sidevahendiga nagu faks või e-kiri.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritud keel on kreeka keel. Kõnealuse määruse kohaldamisel aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Viimati uuendatud: 27/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Läti

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsku on pädevad välja andma piirkondlikud või linnakohtud (rajona (pilsētas) tiesas), kes lahendavad tsiviilasju esimeses astmes. Konkreetne piirkondlik või linnakohus on võlgniku deklareeritud elukoha (deklarētā dzīvesvieta) järgne või selle puudumisel võlgniku elukohajärgne (dzīvesvietas adrese) või tema registrijärgse asukoha (juridiskā adrese) kohus. Kohtute loetelu leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 4851 lõike 1 punkti 1 järgi tuleb piirkondliku või linnakohtu välja antud Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotlus esitada vastavasse ringkonnakohtusse (abgabaltiesa). Tsiviilasju lahendavad viis ringkonnakohut. Iga ringkonnakohtu tööpiirkond hõlmab mitme piirkondliku või linnakohtu tööpiirkonda. Kohtute loetelu leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Maksekäsu läbivaatamise taotlus tuleb esitada 45 päeva jooksul alates kuupäevast, mil isikule said teatavaks kõnealuse artikli lõikes 1 osutatud Euroopa Liidu õigusega ette nähtud läbivaatamise aluseks olevad asjaolud.

Taotlust, milles ei märgita määruse kohaseid aluseid, ei võeta vastu ja see saadetakse taotlejale tagasi. Kohus lükkab tagasi ka korduvtaotlused, välja arvatud juhul, kui nähtub, et alused, millele maksekäsu läbivaatamiseks tuginetakse, on muutunud. Kohtu sellise otsuse peale saab esitada määruskaebuse (blakus sūdzība).

Maksekäsu läbivaatamistaotluse menetlus on kirjalik. Kui ringkonnakohus leiab taotluse läbivaatamise käigus, et taotluse läbivaatamiseks vajalikud tingimused on täidetud, tühistab ta vaidlustatud maksekäsu tervikuna ja saadab asja uuesti läbivaatamiseks tagasi esimese astme kohtusse.

Kui aga ringkonnakohus leiab, et taotluses esitatud asjaolud ei õigusta läbivaatamist, lükkab ta taotluse tagasi. Kohtu sellise otsuse peale saab esitada määruskaebuse. Selliste määruskaebuste esitamise ja läbivaatamise kord on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seaduse 55. peatükis. Seaduse ingliskeelse tõlke leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kohtule tuleb esitada dokumendid paberil kas postiga või siis kohtus kohapeal.

Kohtud aktsepteerivad ka elektrooniliselt esitatud dokumente, millele asjakohane isik on andnud Lätis tunnustatud turvalise e-allkirja. Lisaks on eIDASe määrust ja ELi digitaalse ühtse turu strateegiat arvesse võttes välja töötatud e-dokumente käsitleva seaduse muudatused ja praegu tehakse tehnilisi muudatusi, et Läti saaks aktsepteerida teistest ELi liikmesriikidest pärit e-dokumente, mis on allkirjastatud eIDASe määruse nõudeid järgides.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsk tuleb koostada riigikeeles, st läti keeles, või see tuleb tõlkida läti keelde.

Viimati uuendatud: 25/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Leedu

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Seaduse artikli 20 kohaselt esitatakse Euroopa maksekäsu taotlus vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikus sätestatud pädevusele (Valstybės žinios, 2002, n° 36-1340) piirkonnakohtule, kui nõude väärtus ei ületa 100 000 litti, või ringkonnakohtule, kui nõude väärtus ületab 100 000 litti. Pärast esitatud nõude läbivaatamist on pädeval kohtul õigus anda välja Euroopa maksekäsk.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Seaduse artikli 23 kohaselt vaatab Euroopa maksekäsu välja andnud kohus maksekäsu läbi määruse nr 1896/2006 artikli 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhjuste alusel. Pärast Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotluse vastuvõtmist edastab kohus taotluse ja selle lisade koopiad hagejale ja palub tal esitada kirjaliku vastuse taotlusele 14 päeva jooksul alates taotluse saatmisest. Kohus vaatab Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotluse läbi kirjalikus menetluses hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taotlusele vastamise tähtaja lõppu ja teeb otsuse vastavalt määruse nr 1896/2006 artikli 20 lõikes 3 sätestatud põhjustele.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu taotlemise asjades esitatakse menetlusdokumendid kohtule otse või posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Määruse nr 1896/2006 artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt aktsepteeritud keel on leedu keel.

Viimati uuendatud: 26/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Luksemburg

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsku on pädevad välja andma:

1. ringkonnakohtu (tribunal d'arrondissement) esimees, kui nõude väärtus ületab 15 000 eurot;

2. rahukohtunik, kui nõude väärtus on kuni 15 000 eurot;

3. töökohtu esimees või teda asendav kohtunik, sõltumata nõude suurusest, vaidluste puhul, mis on seotud:

  • tööandjate ja töötajate vaheliste töölepingute, õpilepingute ja täiendavate pensioniskeemidega, sealhulgas nendega, mida kohaldatakse ka peale teenistusaja lõppu;
  • 8. juuni 1999. aasta täiendavate pensioniskeemide seaduse V peatükiga ettenähtud maksevõimetuskindlustuse hüvitistega ja mille osapoolteks on kõnealuse seaduse artiklis 21 nimetatud asutus või artikli 24 lõikes 1 nimetatud elukindlustusselts ning töötajad, endised töötajad või õigustatud isikud.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastuväiteid ja läbivaatamistaotlust on pädevad lahendama:

1. ringkonnakohus (tribunal d'arrondissement), kui Euroopa maksekäsu on andnud ringkonnakohtu esimees või teda asendav kohtunik;

2. pearahukohtunik või teda asendav kohtunik, kui Euroopa maksekäsu on andnud rahukohtunik;

3. töökohus, kui Euroopa maksekäsu on andnud töökohtu esimees või teda asendav kohtunik.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Luksemburg aktsepteerib dokumentide kättetoimetamist posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keelt.

Viimati uuendatud: 03/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Malta

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Tsiviilkohus (esimene koda) (Civil Court First Hall) – alates 15 000 eurost

Malta rahukohus (Court of Magistrates (Malta)) – alates 5 000 eurost kuni 15 000 euroni

Väiksemate kohtuvaidluste kohus (The Small Claims Tribunal) – kuni 5 000 eurot

Gozo rahukohus (Court of Magistrates (Gozo)) nii oma kõrgema astme pädevuses (alates 15 000 eurost) kui ka madalama astme pädevuses (alates 5 000 eurost kuni 15 000 euroni) – on pädev lahendama kõiki nõudeid, mis on esitatud isikute vastu, kelle alaline elu- või asukoht on Gozo või Comino saarel

Kontaktaadress:

The Registrar

(Pädeva kohtu nimetus)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Gozo kohtuid puudutavad kirjad tuleks saata järgmisele aadressile:

The Registrar

(Pädeva kohtu nimetus)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Tsiviilkohus (esimene koda) (Civil Court First Hall)

Malta rahukohus (Court of Magistrates (Malta))

Väiksemate kohtuvaidluste kohus (The Small Claims Tribunal)

Gozo rahukohus (Court of Magistrates (Gozo)) nii oma kõrgema astme pädevuses kui ka madalama astme pädevuses

Kontaktaadress:

The Registrar

(Pädeva kohtu nimetus)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Gozo kohtuid puudutavad kirjad tuleks saata järgmisele aadressile:

The Registrar

(Pädeva kohtu nimetus)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 20 kohane läbivaatamismenetlus

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Määruses (EÜ) nr 1896/2006 nimetatud avalduse ja teiste dokumentide esitamine pädeva kohtu kantseleisse või avalduse ja teiste dokumentide saatmine pädeva kohtu kantseleisse posti teel

Kostja läbivaatamiseks esitatud avaldus peab olema malta keeles ja see tuleb kostjal isiklikult pädeva kohtu kantseleisse esitada

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Malta ja inglise keel

Viimati uuendatud: 22/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Holland

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsumenetluse rakendusseaduse (Uitvoeringswet EBB) artikkel 2:

Määruse artikli 7 kohane Euroopa maksekäsu taotlus esitatakse kohtule. Kui määruse artikli 7 lõike 2 punktis b nimetatud summa ei ole suurem kui tsiviilmenetluse seadustiku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) artikli 93 punktis a nimetatud summa või kui on tegemist artikli 93 punktis c osutatud juhtumiga, menetleb taotlust ja teeb otsuse kohtunik ainuisikuliselt (kantonrechter).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Euroopa maksekäsumenetluse rakendusseaduse artikkel 9:

1. Kui Euroopa maksekäsk kuulub kõnealuse määruse tähenduses täitmisele, võib kostja taotleda maksekäsu läbivaatamist kõnealuse maksekäsu väljastanud kohtus määruse artikli 20 lõigete 1 ja 2 alusel.

2. Avaldus tuleb esitada:

a) määruse artikli 20 lõike 1 punktis a osutatud juhul nelja nädala jooksul pärast seda, kui kostja sai teada täitmisele kuuluva maksekäsu väljastamisest;

b) määruse artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud juhul nelja nädala jooksul pärast seda, kui nimetatud asjaolud enam ei kehti;

c) määruse artikli 20 lõikes 2 osutatud juhul nelja nädala jooksul pärast seda, kui kostja sai teada kõnealuses lõikes nimetatud asjaoludest.

3. Maksekäsu läbivaatamise avalduse esitamiseks ei ole vaja kasutada juristi.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Vastavalt Madalmaade tsiviilmenetlusõigusele (Tsiviilmenetluse seadustik, artikkel 33) on Euroopa maksekäsu avaldus lubatud esitada elektrooniliselt, kui see võimalus on ette nähtud kohtu menetluseeskirjadega. Praegu ei ole ühegi kohtu menetluseeskirjadega seda võimalust ette nähtud. Avalduse esitamiseks on ainult järgmised võimalused:

- posti teel;

- kohtu kantseleisse.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsumenetluse rakendusseaduse artikli 8 lõige 2:

2. Euroopa maksekäsk, mille päritoluriigi kohus on täidetavaks tunnistatud mõnes muus liikmesriigis, esitatakse kooskõlas määruse artikli 21 lõike 2 punktiga b või tõlgituna hollandi keelde.

Viimati uuendatud: 31/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Austria

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu välja andmise taotluste puhul on pädev ainult Viini kaubanduskohus (Austria tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 252 lõige 2).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Menetluslikult käsitatakse artikli 20 lõigete 1 ja 2 kohaseid läbivaatamise taotluseid tähtaja ennistamise taotlustena. Siiski saab lõike 2 kohase taotluse rahuldamise otsuse edasi kaevata (Austria tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 252 lõige 5).

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsumenetluses võib dokumente esitada paberkandjal või WebERV (veebipõhine e-õiguskeskkond) kaudu elektrooniliselt. Põhimõtteliselt võivad WebERVi kasutada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Selle kasutamise tehnilised eeldused on eritarkvara ja edastava asutuse olemasolu. Edastavate asutuste ajakohane nimekiri on avaldatud aadressilhttp://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Dokumente ei saa esitada faksi teel ega e-postiga.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohane aktsepteeritud keel on saksa keel.

Lisaks ametlikule (saksa) keelele võivad Austria kodanikud ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikide kodanikud kasutada Oberpullendorfi ja Oberwarti ringkonnakohtutes ungari keelt, Ferlachi, Eisenkappeli ja Bleiburgi ringkonnakohtutes sloveeni keelt ning Eisenstadti, Güssingi, Mattersburgi, Neusiedl am See, Oberpullendorfi ja Oberwarti ringkonnakohtutes horvaadi keelt.

Viimati uuendatud: 16/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Poola

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Pädevad kohtud on kohalikud kohtud (sądy rejonowe) ja piirkonnakohtud (sądy okręgowe), kelle territoriaalne ja kohtuasja esemega seotud pädevus on kindlaks määratud 17. novembri 1964. aasta tsiviilmenetluse seadustikus (Kodeks postępowania cywilnego) (Ametlik väljaanne 2014, nr 101, muudetud). Kohtuasja esemega seotud pädevust reguleeritakse tsiviilmenetluse seadustiku artiklitega 16 ja 17 ning artikli 461 lõikega 11 koostoimes artikli 50516 lõikega 1. Territoriaalset pädevust reguleeritakse seadustiku artiklitega 27–46 ja artikli 461 lõikega 1 koostoimes artikli 50516 lõikega 1.

Maksekäsu täitmisest keeldumise avaldus määruse artikli 22 (Täitmisest keeldumine) tähenduses tuleb esitada kooskõlas tsiviilmenetluse seadustiku artikli 115323 lõikega 1 võlgniku elukoha või registrijärgse asukoha järgsele piirkonnakohtule. Kui selline kohus puudub, siis tuleb avaldus esitada piirkonnakohtule, kelle tööpiirkonnas maksekäsku täidetakse või selle täitmist taotletakse. Kooskõlas artikli 115323 lõikega 3 võib kostja esitada vastuväite kohtu poolt määratud tähtaja jooksul.

Viidates artiklile 23 (Täitmise edasilükkamine või piiramine) võib pädev kohalik kohus lükata võlgniku avalduse alusel Euroopa maksekäsu täitmise edasi vastavalt tsiviilmenetluse seadustiku artikli 115320 lõikele 1. Võlgniku avalduse alusel võib kohus piirduda täitemenetluse kohaldamisel kaitsemeetmete võtmisega või määrata täitmise tingimuseks võlgniku poolt kindla suurusega tagatise andmise.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Seoses artikli 20 lõikega 1 on võlgnikule antud kaitse Euroopa maksekäsu vastuväite esitamise tähtaja ennistamise võimaluse vormis. Seda küsimust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku 1. osa VI jaotise 5. peatüki (tähtaegade möödumise ja ennistamise kord) artiklitega 167–172. Nende sätete kohaselt tuleb tähtaja ennistamise avaldus esitada kirjalikult sellele kohtule, kus menetlus toimus, hiljemalt nädala jooksul pärast seda, kui lõpeb tähtajast kinni pidamata jätmise põhjus. Avalduses tuleb põhjendada avalduse esitamist õigustavaid asjaolusid. Samal ajal, kui esitatakse tähtaja ennistamise avaldus, peaks pool esitama ka Euroopa maksekäsu läbivaatamise avalduse. Kui tähtaja lõppemisest on möödunud enam kui aasta, võib selle ennistada ainult erakorralistel asjaoludel. Põhimõtteliselt ei peata ennistamisavalduse esitamine menetlust ega kohtuotsuse täitmist.

Seoses määruse artikli 20 lõikega 2 kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklit 50520. Avaldus peab vastama menetlusdokumentidele kehtestatud nõuetele ja selles tuleb märkida Euroopa maksekäsu tühistamise põhjus. Avaldust on pädev läbi vaatama maksekäsu välja andnud kohus. Enne Euroopa maksekäsu tühistamist peab kohus taotleja ära kuulama või nõudma temalt kirjalikku selgitust.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avaldusi ja menetlusega seotud muid dokumente võib esitada ainult kirjalikult. Dokumendid võib esitada pädevasse kohtusse kas isiklikult või posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Kooskõlas artikli 21 lõike 2 punktiga b on aktsepteeritav keel poola keel.

Viimati uuendatud: 02/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Portugal

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljastamine kuulub Porto piirkonnakohtu tsiviilasjade kesktalituse (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto) pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Kohaldatakse määruse artiklis 20 sätestatud läbivaatamismenetlust ja läbivaatamine kuulub Porto piirkonnakohtu tsiviilasjade kesktalituse pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsumenetluses on lubatud kasutada järgmisi sidevahendeid:

i) esitamine kohtu kantseleisse kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga a;

ii) tähtkiri kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga b;

iii) faks kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga c.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritav keel on portugali keel.

Viimati uuendatud: 07/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Rumeenia

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu välja andmine kuulub selle kohtu pädevusse, kelle pädevusse kuulub asja menetlemine esimeses astmes. Läbivaatamise üle otsustab see kohus (kaheliikmelises kohtukoosseisus), kelle otsus on vaidlustatud. Vt valitsuse erakorraline korraldus nr 119/2006, mis käsitleb teatavaid meetmeid, mis on vajalikud teatavate ühenduse määruste rakendamiseks alates Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise päevast (heaks kiidetud seadusega nr 191/2007 kehtivas redaktsioonis), artikli I9 artiklid 1 ja 2.

Euroopa maksekäsu välja andmine kuulub selle kohtu pädevusse, kelle pädevusse kuulub asja menetlemine esimeses astmes:

- judecătoria (kelle pädevuses on menetleda esimeses astmes nõudeid summas kuni 200 000 Rumeenia leud)

või

- tribunalul (kelle pädevuses on menetleda esimeses astmes kõiki nõudeid, mis ei kuulu teiste kohtute pädevusse, seega muu hulgas nõudeid summas üle 200 000 Rumeenia leu) – uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 94 lõike 1 punkt j ja artikli 95 lõige 1 (maksekäskude kohta vt uue tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 1016, kus on sätestatud, et võlausaldaja võib esitada maksekäsu väljastamise taotluse sellele kohtule, kelle pädevusse kuulub nõude sisuline menetlemine esimeses astmes).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

- tavamenetlus:

- lõpliku kohtuotsuse võib vaidlustada erakorralise kaebuse esitamise teel, taotledes kohtuotsuse tühistamist juhul, kui avalduse esitajat ei kutsutud nõuetekohaselt kohtusse ja ta ei osalenud menetluses; apellatsioonkaebus kohtuotsuse tühistamiseks tuleb esitada 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse teatavakstegemisest, kuid hiljemalt aasta jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist; apellatsioonkaebuse põhjused tuleb esitada eespool osutatud 15 päeva jooksul, vastasel korral on kaebus kehtetu (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 503 lõige 1 ja artikkel 506);

- sisulise lahendi või sisu käsitleva kohtuotsuse läbivaatamise avalduse võib esitada (teistmismenetluses) juhul, kui asjaomasel poolel ei olnud temast sõltumatute asjaolude tõttu võimalik kohtusse ilmuda ega kohut sellest teavitada; selliste asjaolude korral vaadatakse läbi ka otsused, mis ei ole seotud asja sisuga; teistmisavalduse esitamiseks on aega 15 päeva alates takistavate asjaolude lõppemisest (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 509 lõike 1 punkt 9 ja lõige 2 ning artikli 511 lõige 2);

- kui pool ei ole tähtajast kinni pidanud, ennistatakse tähtaeg ainult siis, kui ta tõendab, et viivitus on nõuetekohaselt põhjendatud; selleks peab pool täitma nõutava menetlusdokumendi hiljemalt 15 päeva pärast takistavate asjaolude lõppemist, paludes uue tähtaja määramist; apellatsioonimenetluse korral on kõnealune tähtaeg sama, mis apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg; uue tähtaja määramise taotluse kohta teeb otsuse kohus, kelle pädevuses on teha otsus taotluste kohta, mis on seotud õiguste kasutamata jätmisega ettenähtud tähtaja jooksul (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 186).

- maksekäsu erimenetlus:

-uue tsiviilmenetluse seadustikuga (artiklid 1014–1025) luuakse maksekäsu erimenetlus;

- võlgnik võib esitada maksekäsu tühistamise avalduse10 päeva jooksul pärast maksekäsu kättesaamist või teatavakstegemist (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1024 lõige 1);

- võlausaldaja võib 10 päeva jooksul (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1023 lõige 2) esitada avalduse uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1020 lõikes 1 või 2 [1] osutatud otsuse või artikli 1021 lõikes 2 [2] osutatud maksekäsu tühistamiseks;

- maksekäsu tühistamise avaldust menetleb maksekäsu välja andnud kohus kaheliikmelises koosseisus (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1024 lõige 4);

- kui asja menetlev kohus nõustub maksekäsu tühistamise avaldusega kas täielikult või osaliselt, siis ta tühistab maksekäsu kas täielikult või osaliselt ja teeb lõpliku otsuse; kui asja menetlev kohus nõustub maksekäsu tühistamise avaldusega, teeb ta lõpliku otsuse, millega antakse välja maksekäsk; maksekäsu tühistamise avalduse rahuldamata jätmise otsus on lõplik (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1024 lõike 6 esimene lause ning lõiked 7 ja 8);

- maksekäsu täitmise vastu võib pool esitada apellatsioonkaebuse kooskõlas tavamenetlusega; apellatsioonkaebus võib käsitleda ainult täitemenetlusega seotud rikkumist või selliseid kohustuse täitmata jätmise põhjuseid, mis ilmnesid pärast maksekäsu jõustumist (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1025 lõige 2).


[1] Uue tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 1020:

„Artikkel 1021 Nõude vaidlustamine

1) Kui võlgnik nõude vaidlustab, peab kohus kontrollima, kas vaidlustamine on õigustatud, võttes aluseks kohtuasja toimikus olevad dokumendid ning poolte esitatud selgitused ja täpsustused. Kui võlgniku vastuväited on õigustatud, siis kohus ei rahulda võlausaldaja taotlust ja teeb asjakohase otsuse.

2) Kui võlgniku esitatud sisulised vastuväited on seotud selliste tõendite läbivaatamisega, millele ei ole osutatud lõikes 1, ja need tõendid oleksid olnud õigusnormide kohaselt vastuvõetavad tavamenetluses, siis kohus ei rahulda võlausaldaja avaldust maksekäsu väljaandmiseks, tehes asjakohase otsuse.

3) Lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel võib võlausaldaja esitada avalduse alustada tavaõiguse kohast menetlust.”

[2] Uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1022 lõige 2: „Kui kohus pärast tõenditega tutvumist leiab, et võlausaldaja nõue on ainult osaliselt õigustatud, annab ta maksekäsu välja ainult nõude selle osa kohta, märkides ka maksetähtaja. Sellisel juhul võib võlausaldaja esitada avalduse alustada tavaõiguse kohast menetlust, et võlgnikule pandaks kohustus tasuda ülejäänud võlasumma.”

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

- tavamenetlus

- Kohtukutsete ja muude menetlusdokumentide kättetoimetamine/edastamine peab toimuma kooskõlas uue tsiviilmenetluse seadustiku artiklitega 153–173. Allpool on esitatud mõned näited selle kohta, kuidas kättetoimetamine/edastamine toimub:

- kohtukutse ja kõik menetlusdokumendid toimetab kätte asjaomase kohtu menetlusametnik või muu töötaja ametiülesande korras või muu sellise kohtu ametniku või töötaja, mille tööpiirkonnas asub aadress, kuhu dokument tuleb kätte toimetada (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 1);

- kui dokumenti ei ole võimalik eespool kirjeldatud viisil kätte toimetada, siis saadetakse see kas posti või kulleriposti teel väljastusteatega tähtkirjana, mille sisu tuleb deklareerida; kiri tuleb saata pitseeritud ümbrikus, millele on kinnitatud väljastusteate / kättetoimetamise tõendi vorm ja seaduses ette nähtud teatis (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 4);

- huvitatud poole (kes katab üksi kõik kulud) avalduse alusel võib menetlusdokumendid kätte toimetada kas kohtutäitur, kes peab järgima menetlusõiguses sätestatud nõudeid, või seda võib teha kiirkulleriteenust kasutades (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 5);

- kohtukutse ja muud menetlusdokumendid võib kohtu kantselei edastada faksi, e-posti või muu sidevahendi teel, mille kaudu on võimalik edastada dokumendi tekst ja tagada selle kättesaamise kinnitus, juhul kui asjaomane pool on kohtule esitanud selleks vajalikud andmed; kättesaamise kinnituse jaoks lisab kohus menetlusdokumendile vormi, millel on märgitud: kohtu nimi, edastamise kuupäev, dokumendi edastanud kohtusekretäri nimi ja edastatud dokumendid; adressaat peab vormi täitma, märkima sellele kättesaamise kuupäeva ning dokumendi kättesaamise eest vastutava isiku nime ja allkirja; seejärel tuleb vorm kohtule tagasi saata kas faksi, e-posti või muu sobiva sidevahendi teel (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 6).

- maksekäsu erimenetlus:

- maksekäsk tuleb toimetada kätte kohalolevale poolele või sellest tuleb mõlemat poolt viivitamata teavitada kooskõlas õigusnormidega (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1022 lõige 5);

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Avaldused tuleb täita rumeenia keeles.

Viimati uuendatud: 02/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Sloveenia

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Pädevus on kohalikel kohtutel (okrajna sodišča) ja ringkonnakohtutel (okrožna sodišča).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamismenetlust viivad läbi ja määruse artiklit 20 kohaldavad kohalikud ja ringkonnakohtud.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Hageja võib esitada taotluse kohtule posti teel, elektrooniliselt või sidetehnoloogiat kasutades, samuti võib ta selle otse kohtusse tuua või saata isikuga (teenusepakkuja), kelle töökohustuste hulka kuulub taotluste edastamine (tsiviilkohtumenetluse seaduse (edaspidi ZPP) artikli 105 punkt b, Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne (Uradni List RS (edaspidi UL RS), nr 73/07 – ametlik konsolideeritud versioon, nr 45/08 – vahekohtumenetluse seadus (ZArbit), nr 45/08, nr 111/08 – põhiseaduskohtu otsus, nr 57/09 – põhiseaduskohtu otsus, nr 12/10 – põhiseaduskohtu otsus, 50/10 – põhiseaduskohtu otsus, nr 107/10 – põhiseaduskohtu otsus, 75/12 – põhiseaduskohtu otsus, 40/13 – põhiseaduskohtu otsus, nr 92/13 – põhiseaduskohtu otsus, nr 10/14 – põhiseaduskohtu otsus, ja nr 48/15 – põhiseaduskohtu otsus, 13.8.2007, lk 10425).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Ametlikud keeled on sloveeni keel ning kaks rahvusvähemuste keelt, mida kasutatakse ametlikult neis piirkondades, kus need rahvusvähemused elavad (ZPP artiklid 6 ja 104). Rahvusvähemuste keeled on itaalia ja ungari keel.

Segarahvusega piirkonnad on määratletud seaduses kohalike omavalitsuste ja nende piiride kehtestamise kohta (edaspidi ZUODNO) (UL RS, nr 108/06 – ametlik konsolideeritud versioon, ja nr 9/11). ZUODNO artiklis on 5 sätestatud: „Segarahvusega piirkonnad käesoleva seaduse tähenduses on need piirkonnad, mida määratletakse segarahvusega piirkonnana nende omavalitsuste kehtivas põhikirjas: Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.“

Viimati uuendatud: 27/03/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Slovakkia

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Ringkonnakohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastavalt määruse artikli 29 lõike 1 punktile b võib tsiviilvaidluste menetluse seadustiku (Civilný sporový poriadok) paragrahvi 398 kohaselt erakorralise õiguskaitsevahendi kohaldamise taotluse (läbivaatamise taotluse (žaloba o obnovu konania)) esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse esimese astme kohtuna, st ringkonnakohtule (okresný súd).

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Vastavalt tsiviilvaidluste menetluse seadustiku artiklile 125 võib taotluse esitada kas kirjalikult või elektrooniliselt. Kui taotlus esitatakse ilma elektroonilise kinnituseta, tuleb see 10 päeva jooksul paberil või kinnitatud elektroonilisel vormil uuesti esitada, muidu ei võeta seda vastu. Kohus ei palu taotlust uuesti esitada.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Vastavalt määruse artikli 21 lõike 2 punktile b aktsepteeritakse maksekäsu koostamisel slovaki keelt.

Viimati uuendatud: 12/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Soome

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljaandmine kuulub Helsinki maakonnakohtu pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Määruse artiklit 20, mis käsitleb Euroopa maksekäsu läbivaatamist, kohaldatakse Soomes selliselt, nagu see on määruses sõnastatud. Artikli 20 kohaldamisel on pädev kohus Helsinki maakonnakohus.

Lisaks määruse artiklile 20 kohaldatakse Euroopa maksekäsu suhtes ka kohtumenetluse seadustiku 31. peatüki erakorralisi edasikaebamisviise käsitlevaid sätteid. Need hõlmavad menetlusliku vea tõttu esitatud kaebusi (31. peatüki 1. jagu) ja lõpliku kohtuotsuse tagasipööramist (31. peatüki 7. jagu). Kohtumenetluse seadustiku 17. jaos on esitatud eraldi säte uue tähtaja määramise kohta.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

(Avaliku sektori) elektrooniliste teenuste ja elektroonilise side seaduses nr 13/2003 on esitatud sätted, mis reguleerivad kohtumenetluse dokumentide saatmist Soome kohtusse. Kõnealuse seaduse kohaselt on maksekäsumenetluse puhul vastuvõetavad sidevahendid post, faks ja e-post.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsud võib saata soome, rootsi või inglise keeles.

Viimati uuendatud: 18/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Rootsi

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Rootsis esitatud Euroopa maksekäsu avalduse vaatab läbi Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet (Kronofogdemyndigheten) (Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa maksekäsumenetluse seaduse 2. paragrahv).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamistaotluse vaatab läbi apellatsioonikohus (hovrätt) (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 13. paragrahv). Kui taotlus rahuldatakse, otsustab apellatsioonikohus samaaegselt, et uue menetluse viib läbi Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet.

Kõnealustes küsimustes täiendava teabe saamiseks pöörduge Rootsi riikliku võlgade sissenõudmise ameti poole (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avaldus tuleb põhimõtteliselt esitada paberkandjal. Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet võib otsustada, et avaldus tuleb esitada automaatset andmetöötlust võimaldava sidevahendi abil (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 4. paragrahv).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Kui mõnes muus liikmesriigis täidetavaks tunnistatud Euroopa maksekäsu täitmist taotletakse Rootsis, tuleb maksekäsk tõlkida rootsi või inglise keelde (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 10. paragrahv).

Viimati uuendatud: 07/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Inglismaa ja Wales

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Inglismaal ja Walesis kuulub Euroopa maksekäsu väljaandmise pädevus krahvkonnakohtule (county court) ja kõrgele kohtule (High Court of Justice).

Krahvkonnakohtute pädevus on seadusega täielikult kindlaks määratud ja hõlmab peaaegu kogu tsiviilõiguse valdkonda. Üldine pädevus tsiviilõiguse valdkonnas kattub suures osas kõrge kohtu pädevusega, välja arvatud alla 50 000 naelsterlingi suuruste isikukahju nõuete ja alla 15 000 naelsterlingi suuruste rahaliste nõuete osas. Nimetatud nõuded tuleb esitada esmalt krahvkonnakohtusse. Lisateavet saab Lingil klikates avaneb uus aken1991. aasta määrusest kõrge kohtu ja krahvkonnakohtute kohtualluvuse kohta (kehtivas sõnastuses) (High Court and County Courts Juristiction Order 1991 (as amended)). Mitme õigusaktiga on krahvkonnakohtutele antud ainupädevus – näiteks kuuluvad nende ainupädevusse praktiliselt kõik 1974. aasta tarbijakrediidiseaduse (Consumer Credit Act 1974) alusel algatatud asjad ning suurem osa hüpoteeklaenuasjadest ja üüriasjadest.

Nõude võib esitada Inglismaa ja Walesi mis tahes krahvkonnakohtusse. Kohtute ameti kodulehelt leiab kõikide Lingil klikates avaneb uus akenkrahvkonnakohtute aadressid ja Lingil klikates avaneb uus akenüksikasjalikku teavet kõrge kohtu kohta.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastavalt Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse normide (Civil Procedure Rules) 23. osale tuleb Inglismaal ja Walesis artikli 20 kohane läbivaatamise avaldus esitada pädevale kohtule, kes andis välja Euroopa maksekäsu.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Inglismaa ja Walesi kohtutes lubatakse Euroopa maksekäsumenetlus algatada posti teel (vajaduse tõttu maksta kohtulõivu menetluse algatamise eest). Praegu kaalutakse nõudevormi elektroonilise esitamise võimalust. Järgnevad dokumendid, sealhulgas vastuväite, võib kohtule edastada siiski posti, faksi või e-posti teel kooskõlas Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse normide 5.5 osa ja Lingil klikates avaneb uus akenpraktiliste juhistega, mis sisaldavad dokumentide kohtusse esitamise ja saatmise eeskirju.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Viimati uuendatud: 09/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Põhja-Iirimaa

Kohtumenetlust Põhja-Iirimaal reguleeritakse 1980. aasta kõrgemate kohtute kodukorraga (Põhja-Iirimaa) (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980) ja 1981. aasta kravhvkonnakohtu kodukorraga (Põhja-Iirimaa) (County Court Rules (Northern Ireland) 1981). Need on koostatud vastavalt 1978. aasta kohtute seadusele (Põhja-Iirimaa) (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) seadusandliku aktiga.


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Põhja-Iirimaal on Euroopa maksekäsu väljaandmise õigus Põhja-Iirimaa kõrgel kohtul (High Court of Justice).

Krahvkonnakohtute pädevus tuleneb täielikult seadustest ja see on sätestatud 1980. aasta krahvkonnakohtute määruses (Põhja-Iirimaa) (County Courts (Northern Ireland) Order 1980). Seetõttu ollakse enne krahvkonnakohtute määruse muutmist seisukohal, et maksekäsu määruse kohased menetlused ei moodusta osa krahvkonnakohtute seadusjärgsest pädevusest, vaid osa kõrgele kohtule antud pädevusest, olenemata nõude suurusest.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Kooskõlas 1980. aasta kõrgemate kohtute kodukorra (Põhja-Iirimaa) 71. määruse IV osaga võib Põhja-Iirimaal esitada artikli 20 kohase läbivaatamise avalduse kõrgele kohtule.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Põhja-Iirimaa kohtutes lubatakse Euroopa maksekäsumenetlus algatada posti teel. Tulevikus võidakse kaaluda avalduse elektroonilise esitamise võimalust. Muud dokumendid, sealhulgas vastuväited, mis kohtule Euroopa maksekäsumenetluses saadetakse, võib kohtule võimaluse korral siiski edastada posti, faksi või e-posti teel kooskõlas 1980. aasta kõrgemate kohtute kodukorra (Põhja-Iirimaa) 71. määruse punktiga 39. Avalduse ja muud menetlusega seotud dokumendid võib kohtule edastada ka isiklikult.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Viimati uuendatud: 14/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Šotimaa

Tavalist tsiviilmenetlust Šotimaal reguleeritakse peamiselt 1993. aasta tavamenetluse normidega (Ordinary Cause Rules 1993). Need normid leiate Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) veebisaidilt.

Normid on vastu võetud seadusandliku aktiga ja neid muudetakse määrusega kooskõlla viimiseks seadusandliku aktiga. Lisaks tuleb koostada eraldi normid.

Kõrge tsiviilkohus (Court of Session) reguleerib ja sätestab esimese astme kohtutes (sheriff court) kõikides tsiviilmenetlustes järgitava menetluse ja tava kohtukorralduse seadusega (Act of Sederunt).


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Šotimaal on Euroopa maksekäsu väljaandmise õigus esimese astme kohtul. Kõikidel juhtudel menetleb asja esimese astme kohtu kohtunik.

Nõude võib esitada Šotimaal mis tahes esimese astme kohtule. Lingil klikates avaneb uus akenKohtuteenistuse veebisaidil on kõikide esimese astme kohtute aadressid.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Avaldus tuleb esitada esimese astme kohtu kohtunikule.

Artikli 20 lõike 1 kohane läbivaatamise avaldus tuleb esitada 2008. aasta kohtukorralduse seaduse (esimese astme kohtu Euroopa maksekäsumenetluse normid) (Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Pyament Procedure Rules) 2008) vormil 2.

Artikli 20 lõike 2 kohane läbivaatamise avaldus tuleb esitada 2008. aasta kohtukorralduse seaduse (esimese astme kohtu Euroopa maksekäsumenetluse normid) vormil 3.

Vormid 2 ja 3 saate alla laadida Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtuameti veebisaidilt.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Šotimaa kohtutes lubatakse Euroopa maksekäsumenetlus algatada posti teel (vajaduse tõttu maksta kohtulõivu menetluse algatamise eest). Praegu kaalutakse nõudevormi elektroonilise esitamise võimalust. Järgnevad dokumendid, sealhulgas vastuväited, võib kohtule samuti saata posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Viimati uuendatud: 13/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Euroopa maksekäsk - Gibraltar

Kohtumenetlust Gibraltaril reguleeritakse Lingil klikates avaneb uus aken1998. aasta tsiviilmenetluse eeskirjadega ja seda täiendavate juhistega. Inglismaal ja Walesis kohaldatavate tsiviilmenetluse eeskirjade (kohandatud) kohaldamine on ette nähtud ülemkohtu 2000. aasta eeskirjadega.


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Gibraltaril on Euroopa maksekäsu väljaandmise õigus ülemkohtul.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamisavaldus artikli 20 alusel tuleb Gibraltaril esitada kooskõlas tsiviilkohtumenetluse eeskirjade osaga 23.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Gibraltaril lubatakse Euroopa maksekäsumenetlus algatada ainult posti teel (vajaduse tõttu maksta kohtulõivu menetluse algatamise eest).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Viimati uuendatud: 28/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.