Eurooppalainen maksamismääräys

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuimet, joilla on aineellinen ja alueellinen toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys, ovat Belgian oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lain nojalla rauhantuomari, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, kauppatuomioistuin ja työtuomioistuin.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tapauksesta riippuen päätöksen uudelleenkäsittely voidaan Belgian lainsäädännön nojalla tehdä useita eri menettelyjä käyttäen:

- Oikeudenkäyntilain 1051 §:n nojalla tuomioon voidaan hakea muutosta kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on annettu tiedoksi (notification) oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tämä koskee tuomioita, jotka on annettu kontradiktorisessa menettelyssä, ja vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita.

- Oikeudenkäyntilain 1048 §:n nojalla vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota voidaan vastustaa kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on annettu tiedoksi (notification) oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

- Kun kyseessä on lainvoiman saanut tuomio, jonka on antanut siviilituomioistuin tai rikostuomioistuin siviiliasiassa, voidaan tietyissä oikeudenkäyntilain 1133 §:ssä säädetyissä tilanteissa hakea tuomionpurkua (requête civile) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemuksen perusteena oleva seikka on tullut ilmi.

Muutoksenhakua, tuomion vastustamista tai tuomionpurkua koskevia määräaikoja sovelletaan

- ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu;

- rajoittamatta oikeudenkäyntilain 50 §:ssä säädettyä mahdollisuutta pidentää preklusiivista määräaikaa tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa;

- rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa Belgian kassaatiotuomioistuimen useaan otteeseen vahvistamaa yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan tietyn toimen toteuttamista varten asetettua määräaikaa voidaan jatkaa osapuolen hyväksi vain jos määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Asetuksessa tarkoitetut menettelyssä tuomioistuinten käytettävissä olevat viestintävälineet Belgiassa ovat asetuksen liitteessä I esitetyn vakiolomakkeen A ja tarvittavien liitteiden toimittaminen alueellisesti toimivaltaisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon joko suoraan TAI postitse kirjattuna kirjeenä.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan osalta Belgia ei hyväksy mitään muita kieliä kuin täytäntöönpanopaikan virallisen kielen tai viralliset kielet Belgian kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 28/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.