Eurooppalainen maksamismääräys

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus toimitetaan maakuntatuomioistuimelle (okrazhen sad), jonka piiriin velallisen vakinainen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka tai täytäntöönpanopaikka kuuluu (siviiliprosessilain 625 §:n 1 momentti).

Jos asia on mahdollista riitauttaa, vastaaja voi kiistää alueellisen tuomiovallan. Tämä on tehtävä viimeistään vastineen antamisen yhteydessä. (siviiliprosessilain 625 §:n 2 momentti).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Menettelystä säädetään siviiliprosessilain 626a §:ssä:

626a §. (1) Vastaaja voi pyytää asianomaista muutoksenhakutuomioistuinta tutkimaan eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklassa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

(2) Uudelleen tutkimista koskeva pyyntö on esitettävä 30 päivän määräajassa. Määräaika alkaa kulua päivästä, jona vastaaja on tosiasiallisesti saanut tiedot maksamismääräyksen sisällöstä, tai sen jälkeen kun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut olosuhteet eivät enää ole voimassa.

(3) Tuomioistuin lähettää uudelleen tutkimista koskevasta pyynnöstä jäljennöksen toiselle osapuolelle, jolla on sen vastaanottamisesta alkaen viikko aikaa vastata pyyntöön.

(4) Pyyntö käsitellään suljetussa istunnossa. Tuomioistuin voi myös käsitellä pyynnön yleisölle avoimessa istunnossa, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.

(5) Tuomioistuimen päätökseen ei voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hyväksytyt tiedoksiantotavat esitetään siviiliprosessilaissa.

Siviiliprosessilain 38 §:ssä säädetään tiedoksianto-osoitteesta:

”38 §. (1) Tiedoksianto toimitetaan asian yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.

(2) Tiedoksianto voidaan toimittaa osapuolen tiedoksiantoa varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen seuraavin keinoin:

1. oikeusasioiden keskitetyn sähköisen portaalin kautta;

2. sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73), jäljempänä ’asetus (EU) N:o 910/2014’, 3 artiklan 37 alakohdassa tarkoitetun hyväksytyn sähköisen rekisteröidyn jakelupalvelun kautta.

(3) Silloin kun 2 momentissa tarkoitettua tiedoksiantomahdollisuutta ei ole valittu, mutta osapuoli on ilmoittanut sähköpostiosoitteen, tiedoksianto toimitetaan ilmoitettuun osoitteeseen.

(4) Suostumus 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun tiedoksiantoon voidaan peruuttaa milloin tahansa, eikä peruuttaminen vaikuta jo toteutettujen toimien sääntöjenmukaisuuteen.

(5) Silloin kun 1–3 momentissa tarkoitettua tiedoksiantoa ei voida toimittaa, käytetään osapuolen nykyistä osoitetta tai sen puuttuessa vakituista osoitetta.

(6) Osapuoli voi ilmoittaa sähköpostiosoitteen tiedoksiantoa varten asiantuntijalle, todistajalle tai kolmannelle osapuolelle, jonka on esitettävä hallussaan oleva asiakirja.”

Siviiliprosessilain 38a §:ssä säädetään, että henkilön, joka on toteuttanut menettelyllisen toimen sähköisesti, on toimitettava sähköpostiosoite, johon lähetetään sähköisen ilmoituksen vastaanottamista koskeva vastaanottotodistus ja ilmoitetaan asianomaisen toimen teknisen tutkimuksen tuloksesta. Henkilö, joka toteuttaa menettelyllisen toimen sähköisesti, voi päättää hyväksyä sähköisiä ilmoituksia ja asiakirjoja asiaa käsittelevältä tuomioistuimelta joko asianomaisessa oikeusasteessa tai kaikissa oikeusasteissa. Henkilö, joka toteuttaa menettelyllisen toimen oikeusasioiden keskitetyn sähköisen portaalin kautta, suostuu vastaanottamaan sähköisiä ilmoituksia ja asiakirjoja, tiedoksiantoja, haasteita ja muita asiakirjoja menettelyn puitteissa sekä asianomaisessa oikeusasteessa että kaikissa oikeusasteissa. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa, eikä peruuttaminen vaikuta jo toteutettujen toimien sääntöjenmukaisuuteen.

Tiedoksianto luotto- ja rahoituslaitoksille, mukaan lukien velkojen perintää kuluttajilta harjoittavat laitokset, vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöille, energia- ja kaasuntoimittajille, postipalvelujen ja sähköisten viestintäpalvelujen sekä vesi- ja jätevesihuoltopalvelujen tarjoajille tai notaareille ja yksityisille ulosottomiehille toimitetaan ainoastaan 38 §:n 2 momentissa säädettyä menettelyä noudattaen vastaanottajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (siviiliprosessilain 50 §:n 5 momentti).

Tiedoksianto asianajajalle toimitetaan keskitetyn sähköisen portaalin kautta tai mihin tahansa asianajajan toimipaikkaan (siviiliprosessilain 51 §:n 1 momentti).

Tiedoksianto valtion laitoksille ja paikallisviranomaisille toimitetaan ainoastaan 38 §:n 2 momentissa säädettyä menettelyä noudattaen vastaanottajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (siviiliprosessilain 52 §:n 2 momentti).

Siviiliprosessilain 42 §:n mukaan tiedoksiannon toimittaa tuomioistuimen virkamies kirjattuna kirjeenä postitse tai lähettipalvelun kautta vastaanottotodistusta vastaan. Jos tiedoksiantopaikkakunnalla ei ole tuomioistuinta, tiedoksianto voidaan toimittaa kunnan tai kaupungin viranomaisten kautta.

Tuomioistuin voi osapuolen pyynnöstä määrätä, että tiedoksiannon toimittaa yksityinen ulosottomies. Osapuoli vastaa yksityisen ulosottomiehen kuluista.

Jos tiedoksiantoa ei voida toimittaa jollakin edellä mainituista tavoista tai kun on kyse katastrofista, onnettomuudesta tai muista ennakoimattomista olosuhteista, tuomioistuin voi poikkeuksellisesti määrätä, että tiedoksiannon toimittaa tuomioistuimen virkamies puhelimitse, sähköpostitse tiedoksiantoa varten annettuun sähköpostiosoitteeseen, teleksillä, faksilla tai sähkeellä.

Tiedoksiantotavoista säädetään siviiliprosessilain 43 §:ssä:

43 §. (1) Tiedoksianto voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai toisen henkilön välityksellä.

(2) Tuomioistuin voi määrätä, että tiedoksianto toimitetaan liittämällä se asiakirja-aineistoon tai kiinnittämällä se vastaanottajan asunnon oveen.

(3) Tuomioistuin voi määrätä, että tiedoksianto toimitetaan julkisella ilmoituksella.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Bulgarian tasavalta ilmoittaa, että eurooppalaisen maksamismääräyksen mukana on oltava bulgariankielinen käännös.

Päivitetty viimeksi: 26/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.