Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen maksamismääräys

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Englanti ja Wales

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys on Englannissa ja Walesissa alemman oikeusasteen siviilituomioistuimilla (county courts) ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimella (High Court of Justice).

County courtien toimivalta perustuu yksinomaan kirjoitettuun lakiin ja kattaa yksityisoikeuden alan lähes kokonaan. Niiden yleinen toimivalta yksityisoikeudellisissa asioissa on enimmäkseen yhtäläinen High Courtin toimivallan kanssa, mutta alle 50 000 punnan henkilövahinkokanteet ja alle 15 000 punnan rahavaatimukset on saatettava kuitenkin ensin county courtin tutkittavaksi. Lisätietoja on säädöksessä High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (sellaisena kuin se on muutettuna). Lainsäädännössä county court ‑tuomioistuimille on annettu yksinomainen toimivalta useanlaisissa asioissa, esimerkiksi lähes kaikissa kulutusluottoja koskevan vuoden 1974 lain mukaisissa asioissa sekä useimmissa kiinnelainan myöntäjien ja vuokranantajien kanteissa.

Kanne voidaan nostaa kaikissa Englannin ja Walesin county courteissa. Court Service -verkkosivustolla on kaikkien county court -tuomioistuinten osoitteet ja High Courtia koskevia tietoja.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan mukainen uudelleentutkimista koskeva pyyntö tehdään Englannissa ja Walesissa eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneelle tuomioistuimelle riita-asian oikeudenkäyntiä koskevien sääntöjen (Civil Procedure Rules) 23 osan mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Englannin ja Walesin tuomioistuimet hyväksyvät eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn aloittamista varten viestintävälineeksi postin (koska oikeudenkäynnin aloittaminen edellyttää oikeudenkäyntimaksun suorittamista). Parhaillaan harkitaan, voidaanko vaatimuslomakkeen sähköinen toimittaminen hyväksyä. Myöhemmin toimitettavat asiakirjat, kuten mahdolliset vastineet, voidaan kuitenkin lähettää tuomioistuimeen postitse, faksilla tai sähköpostilla riita-asian oikeudenkäyntiä koskevien sääntöjen 5.5 osan ja käytännön ohjeiden mukaisesti, joista jälkimmäisessä on asiakirjojen toimittamista ja lähettämistä tuomioistuimeen koskevia sääntöjä.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

Päivitetty viimeksi: 11/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.