Eurooppalainen maksamismääräys

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Viro

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn toteuttamisen osalta toimivaltainen on se käräjäoikeus, joilla on asianomainen toimivalta.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Eurooppalaisen maksamismääräyksen voi riitauttaa esittämällä valituksen siviiliprosessilain 4891 §:ssä säädetyin edellytyksin. Valitus esitetään maksamismääräyksen antaneelle käräjäoikeudelle. Valituksesta tehdyn päätöksen voi riitauttaa toimivaltaisessa hovioikeudessa.

Lisäksi lainvoiman saaneen tuomion uudelleen tutkimiseksi voidaan tiettyjen uusien olosuhteiden ilmetessä poikkeuksellisesti esittää korkeimmalle oikeudelle uudelleenkäsittelyä koskeva hakemus menettelyn osapuolen tekemän hakemuksen perusteella siviiliprosessilain 68 luvun mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Viron tuomioistuimet hyväksyvät eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä viestintävälineinä henkilökohtaisen toimituksen, postin, faksin ja sähköiset viestintävälineet siviiliprosessilaissa säädettyjen muotovaatimusten ja menettelyjen mukaisesti. Oikeusministeriö on vahvistanut säädöksellä yksityiskohtaisemmat säännöt, jotka koskevat sähköisten asiakirjojen toimittamista tuomioistuimille, sekä asiakirjojen muotoa koskevat vaatimukset.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalainen maksamismääräys otetaan asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti täytäntöönpantavaksi Virossa, jos se on laadittu viron tai englannin kielellä tai jos maksamismääräykseen on liitetty viron- tai englanninkielinen käännös.

Päivitetty viimeksi: 17/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.