Eurooppalainen maksamismääräys

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Suojelua koskevia riita-asioita ratkaisevalla tuomarilla (juge des contentieux de la protection), yhdistetyn oikeuden (tribunal judiciaire) presidentillä tai kauppatuomioistuimen (tribunal de commerce) presidentillä on – oikeudenkäyttöalueensa rajoissa – toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys.

Jos tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 44/2001 ei määritetä, millä tuomioistuimella on alueellinen toimivalta, vaan viitataan tietyn jäsenvaltion tuomioistuimiin, toimivalta on sen paikan toimivaltaisella tuomarilla, jossa yhdellä tai useammalla vastaajalla on kotipaikka.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevaan menettelyyn asetuksen 20 artiklassa säädetyissä poikkeuksellisissa tapauksissa sovelletaan samoja säännöksiä kuin vastustusmenettelyyn. Uudelleentutkimishakemus esitetään sille tuomioistuimelle, joka on antanut eurooppalaisen maksamismääräyksen.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan lähettää tuomioistuimelle postitse tai sähköpostitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytyt kielet ovat ranska, englanti, saksa, italia ja espanja.

Päivitetty viimeksi: 12/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.