Eurooppalainen maksamismääräys

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

Huomautus

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen täytäntöönpanon yksityiskohdista Saksassa säädetään saatavien rajatylittävän täytäntöönpanon ja asiakirjojen tiedoksiannon kehittämisestä annetussa laissa (Gesetz zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Forderungsdurchsetzung und Zustellung).


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamisesta vastaa koko Saksan osalta Berliinissä sijaitseva Weddingin käräjäoikeus (Amtsgericht Berlin-Wedding). Yhteystiedot:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Puhelin: (+49) 30 90 156 - 0
Faksi: (+49) 30 90 156 - 203

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Maksamismääräysmenettelyssä toimivaltainen tuomioistuin on Weddingin käräjäoikeus.

Maksamismääräysmenettelyistä aiheutuva riita-asia on saatettava sen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jonka kantaja on ilmoittanut olevan kansainvälisesti toimivaltainen. Jos tämä tuomioistuin ei ole toimivaltainen, se voi saattaa asian kansainvälisesti toimivaltaisen saksalaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kansainvälistä toimivaltaa säännellään yleensä EU:n säädöksillä, esimerkiksi asetuksella (EU) N:o 1215/2012.

Uudelleentutkimismenettelyn laajuudesta ja kulusta säädetään pitkälti eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen 20 artiklassa. Saksan lain mukaan kantajan on esitettävä tosiseikat, joiden hän katsoo olevan peruste eurooppalaisen maksamismääräyksen kumoamiselle. Kansainvälisesti toimivaltainen saksalainen tuomioistuin (ks. edellä) ratkaisee asian määräyksellä, johon ei voi hakea muutosta. Jos tuomioistuin kumoaa eurooppalaisen maksamismääräyksen, asetuksen mukainen menettely päättyy.

Tästä poiketen työtuomioistuinlain (Arbeitsgerichtgesetz) 2 §:n ja 46b §:n 2 momentin mukaan toimivalta työoikeudellisissa asioissa on kansainvälisesti toimivaltaisella työtuomioistuimella, jolla olisi toimivalta alkuperäisessä menettelyssä nostetun kanteen suhteen.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan laatia paperilomakkeelle tai, jos toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy sähköisen hakemuksen, sähköiselle lomakkeelle. Weddingin käräjäoikeus hyväksyy sähköiset hakemukset. Niiden laatimisessa on kuitenkin käytettävä erityisohjelmistoa. Lisätietoja on sivullahttps://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Vain saksan kieli hyväksytään.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.