Eurooppalainen maksamismääräys

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisia maksumääräyksiä voivat antaa toimivaltaiset alueiden tai kaupunkien alioikeudet (rajona (pilsētas) tiesas), jotka ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia siviilioikeudellisissa asioissa. Paikallisten tuomioistuinten toimivalta määräytyy sen perusteella, missä vastaajan ilmoitettu asuinpaikka tai, jos se ei ole tiedossa, vastaajan asuinpaikka tai virallinen osoite sijaitsee. Luettelo Latvian tuomioistuimista on saatavilla täällä.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Latvian siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 485.1 pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaisesti alueiden tai kaupunkien alioikeuden antaman eurooppalaisen maksumääräyksen uudelleentutkimista koskeva pyyntö osoitetaan vastaavalle alueoikeudelle (apgabaltiesa). Latviassa on viisi siviilioikeusasioita käsittelevää aluetuomioistuinta. Kunkin alueoikeuden vastuualueeseen kuuluvat tiettyjen alueiden tai kaupunkien alioikeuksien vastuualueet. Luettelo Latvian tuomioistuimista on saatavilla täällä.

Päätöksen uudelleentarkastelua koskeva pyyntö on lähetettävä 45 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asianosainen on saanut tiedon mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettujen Euroopan unionin säädösten mukaiseen uudelleentarkasteluun johtaneista olosuhteista.

Pyyntöjä, joissa ei mainita olosuhteita, joiden nojalla päätöstä voidaan asetuksen mukaisesti tarkastella uudelleen, ei oteta vastaan vaan ne palautetaan asianosaiselle. Tuomari hylkää uudelleentarkastelupyynnön myös silloin, kun kyseessä on uusittu pyyntö, paitsi jos käy ilmi, että olosuhteet, joista päätöksen uudelleentarkastelu riippuu, ovat muuttuneet. Tuomarin päätöksestä voi valittaa (blakus sūdzība).

Uudelleentarkastelua koskeva pyyntö käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Jos tuomioistuin toteaa uudelleentarkastelun yhteydessä, että olosuhteet oikeuttavat päätöksen uudelleentarkastelun, se kumoaa riitautetun päätöksen kokonaisuudessaan ja antaa asian uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tarkasteltavaksi.

Jos tuomioistuin katsoo, että pyynnössä esitetyt olosuhteet eivät oikeuta päätöksen uudelleentarkastelua, pyyntö hylätään. Tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa (blakus sūdzība). Valituksen tekemistä ja käsittelyä koskevista menettelyistä säädetään siviiliprosessilain 55 osastossa. Siviiliprosessilain englanninkielinen käännös on saatavilla täällä.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Latviassa oikeudelliset asiakirjat toimitetaan paperimuodossa joko postitse tai suoraan tuomioistuimeen. Tuomioistuimille tarkoitetut asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti e-lietas portāls -portaalin välityksellä tai lähettämällä ne tuomioistuimen sähköpostiosoitteeseen. Sähköisesti toimitettavat asiakirjat on allekirjoitettava käyttäen Latviassa tunnustettua suojattua sähköistä allekirjoitusta (asetuksen (EU) No 910/2014 3 artiklan 12 alakohdassa tarkoitettu hyväksytty sähköinen allekirjoitus).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalainen maksumääräys on laadittava latvian kielellä tai käännettävä latvian kielelle.

Päivitetty viimeksi: 25/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.