Eurooppalainen maksamismääräys

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Luxemburg

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen voi antaa:

1. piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari silloin, kun vaade on yli 15 000 euroa,

2. rauhantuomari silloin, kun vaade on enintään 15 000 euroa,

3. työtuomioistuimen puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari riippumatta vaateen määrästä silloin, kun kiista koskee

  • työnantajien ja työntekijöiden välisiä työsopimuksia, oppisopimuksia tai lisäeläkejärjestelmiä, sopimussuhteen päättymisen jälkeen esiintyvät kiistat mukaan luettuina,
  • lisäeläkejärjestelmistä 8 päivänä kesäkuuta 1999 annetun lain V luvussa tarkoitettuun maksukyvyttömyysvakuutukseen perustuvia etuuksia, joita suoritetaan saman lain 21 artiklassa tarkoitetun organismin tai 24 artiklan 1 momentissa tarkoitetun henkivakuutusyhtiön sekä palkansaajien, entisten palkansaajien tai heidän oikeudenomistajiensa välillä.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Seuraavat tuomioistuimet ovat toimivaltaisia maksamismääräyksen vastustamisen ja uudelleentutkimista koskevien pyyntöjen osalta:

1. piirituomioistuin silloin, kun eurooppalaisen maksamismääräyksen on antanut piirituomioistuimen puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari,

2. johtava rauhantuomari tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari silloin, kun eurooppalaisen maksamismääräyksen on antanut rauhantuomari,

3. työtuomioistuin silloin, kun eurooppalaisen maksamismääräyksen on antanut työtuomioistuimen puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Luxemburg hyväksyy asiakirjojen toimittamisen postitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Luxemburg hyväksyy ranskan ja saksan kielen.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.