Eurooppalainen maksamismääräys

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Alankomaat

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 2 §:

Asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään tuomioistuimelle. Jos asetuksen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määrä ei ole suurempi kuin siviiliprosessilain 93 §:n a kohdan mukainen määrä tai jos kyse on kyseisen pykälän c  kohdan mukaisesta tapauksesta, hakemuksen käsittelee ja siitä tekee päätöksen alemman oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (kantonrechter).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 9 §:

1. Asetuksen mukaisessa merkityksessä täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun eurooppalaisen maksamismääräyksen tapauksessa vastaaja voi pyytää määräyksen uudelleen tutkimista täytäntöönpanokelpoisen eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneessa tuomioistuimessa asetuksen 20 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituista syistä.

2. Pyyntö on lähetettävä

a. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon täytäntöönpanokelpoisesta maksamismääräyksestä,

b. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun kyseisessä kohdassa tarkoitetut perusteet ovat lakanneet olemasta voimassa,

c. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon kyseisen kohdan mukaisesta syystä uudelleen tutkimiseen.

3. Uudelleen tutkimista koskevan pyynnön esittämiseen ei tarvita lakimiestä.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Alankomaiden siviiliprosessilain (siviiliprosessilain 33 §) mukaan eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan toimittaa sähköisesti, jos se on sallittua tuomioistuimen menettelysäännöissä. Tällä hetkellä yksikään tuomioistuin ei tarjoa tätä mahdollisuutta. Hakemuksen toimittaminen on mahdollista ainoastaan seuraavilla tavoilla:

- postitse

- toimittamalla se tuomioistuimen kansliaan.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 8 §:n 2 momentti:

2. Toisen jäsenvaltion tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoiseksi julistama eurooppalainen maksamismääräys on annettava hollannin kielellä tai käännettävä hollannin kielelle asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.