Eurooppalainen maksamismääräys

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat alioikeudet (sądy rejonowe) ja aluetuomioistuimet (sądy okręgowe), joilla on alueellinen ja asiallinen toimivalta 17 päivänä marraskuuta 1964 annetun siviiliprosessilain mukaisesti (ks. Puolan virallinen lehti 101/2014, sellaisena kuin se on muutettuna). Asiallista toimivaltaa koskevat siviiliprosessilain 16 ja 17 § ja 461 §:n 11 momentti yhdessä 50516 §:n 1 momentin kanssa. Alueellista toimivaltaa koskevat siviiliprosessilain 27–46 § ja 461 §:n 1 momentti yhdessä 50516 §:n 1 momentin kanssa.

Asetuksen 22 artikla (Täytäntöönpanon epääminen) - Asetuksessa tarkoitettu eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanon epäämistä koskeva hakemus toimitetaan siviiliprosessilain 1153 (23) §:n 1 momentin nojalla velallisen asuin- tai toimipaikan aluetuomioistuimelle. Jos tällaista tuomioistuinta ole, hakemus toimitetaan sille aluetuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpano on määrä toteuttaa tai jossa se olisi toteutettava. Saman pykälän 3 momentin mukaan vastaaja voi esittää oman näkemyksensä asiasta tuomioistuimen asettamassa määräajassa.

Asetuksen 23 artikla (Täytäntöönpanon keskeyttäminen tai rajoittaminen) - Toimivaltainen alioikeus voi velallisen hakemuksesta keskeyttää eurooppalaisen maksamismääräykseen perustuvan täytäntöönpanomenettelyn siviiliprosessilain 1153 (20) §:n nojalla. Tuomioistuin voi niin ikään velallisen hakemuksesta rajoittaa täytäntöönpanon koskemaan ainoastaan turvaamistoimia tai asettaa täytäntöönpanon edellytykseksi määrittämänsä vakuuden asettamisen.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla voidaan velkojan suojaamiseksi palauttaa määräaika, johon mennessä eurooppalaista maksamismääräystä on vastustettava. Tätä varten sovelletaan siviiliprosessilain ensimmäisen osan VI luvun 5 jakson (Määräajan laiminlyönti ja palauttaminen, 167–172 §) säännöksiä. Näiden säännösten mukaan määräajan palauttamista koskeva hakemus toimitetaan sille tuomioistuimelle, jossa toimi oli määrä toteuttaa, viikon kuluessa siitä kun syy, jonka vuoksi määräajan laiminlyönti on tapahtunut, on lakannut. Hakemus on perusteltava. Samalla kun osapuoli esittää määräajan palauttamista koskevan hakemuksen, hänen on toteutettava prosessitoimi eli tässä tapauksessa tehtävä hakemus eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimisesta. Kun määräajan päättymisestä on kulunut vuosi, määräaika voidaan palauttaa vain poikkeustapauksessa. Määräajan palauttamista koskeva hakemus ei yleensä aiheuta menettelyjen eikä tuomion täytäntöönpanon keskeyttämistä.

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan osalta sovelletaan siviiliprosessilain 50520 §:ssä määriteltyjä periaatteita. Hakemuksen on täytettävä oikeudenkäyntiasiakirjalle asetetut vaatimukset, ja siinä on selvitettävä olosuhteet, joiden perusteella eurooppalaisen maksamismääräyksen peruuttamista haetaan. Toimivaltainen tuomioistuin on se tuomioistuin, joka antoi eurooppalaisen maksamismääräyksen. Ennen kuin tuomioistuin peruuttaa eurooppalaisen maksamismääräyksen, sen on kuultava hakijaa tai saatava tältä kirjallinen lausunto.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskeva hakemus ja muut tähän menettelyyn liittyvät oikeudenkäyntiasiakirjat on esitettävä kirjallisesti. Asiakirjat voidaan toimittaa toimivaltaiseen tuomioistuimeen joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kieli on puola.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.