Eurooppalainen maksamismääräys

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen ratkaisee tuomioistuin, joka on toimivaltainen ratkaisemaan kyseisen tapauksen asiasisällön ensimmäisenä oikeusasteena. Uudelleentarkastelupyynnön osalta toimivaltainen on se tuomioistuin, jonka tekemää päätöstä pyyntö koskee, ja ratkaisu tehdään kahden tuomarin kokoonpanossa. Ks. tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön säädösten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007 sekä myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, I.9 §:n 1 ja 2 momentti).

Maksamismääräyksen voi antaa tuomioistuin, joka on toimivaltainen tutkimaan kyseisen tapauksen asiasisällön ensimmäisenä oikeusasteena. Se voi olla

- alueellinen tuomioistuin (judecătorie), joka päättää ensimmäisenä oikeusasteena rahalliselta arvoltaan enintään 200 000 leun hakemuksista

tai

- alioikeus (tribunal), joka päättää ensimmäisenä oikeusasteena kaikista hakemuksista, jotka eivät lain mukaan kuulu muiden tuomioistuinten toimivaltaan eli myös hakemuksista, joiden rahallinen arvo on yli 200 000 leuta (uuden siviiliprosessilain 94 §:n 1 momentin j kohta ja 95 §:n 1 momentti; uuden siviiliprosessilain 1 016 §:n mukaan velkoja voi esittää maksamismääräystä koskevan hakemuksen tuomioistuimeen, jolla on toimivalta päättää pääasiasta ensimmäisenä oikeusasteena).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

- Yleislainsäädännön mukainen menettely:

- lopulliseen tuomioon voidaan hakea muutosta kumoamiskanteella (contestația în anulare, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) silloin kun muutoksenhakijaa ei ole kutsuttu lainmukaisesti oikeudenkäyntiin eikä hän ole ollut paikalla oikeudenkäynnissä. Se voidaan esittää 15 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta, ja viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun tuomiosta on tullut lopullinen. Kanteen perustelut on esitettävä edellä mainitun 15 päivän jakson aikana tai se katsotaan mitättömäksi (uuden siviiliprosessilain 503 §:n 1 momentti ja 506 §).

- pääasiaa koskevaa tai siihen muutoin liittyvää päätöksen uudelleentarkastelua (revizuire, joka on poikkeuksellinen muutoksenhakumenettely) voidaan hakea, jos osapuoli on estynyt olemasta läsnä oikeudenkäynnissä hänestä itsestään riippumattomista syistä ja tästä on ilmoitettu ajoissa; tällöin myös päätökset, jotka eivät koske pääasiaa, tarkastellaan uudelleen. Uudelleentarkastelua on haettava 15 päivän kuluessa estymisen päättymisestä (uuden siviiliprosessilain 509 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti ja 511 §:n 2 momentti).

Jos osapuoli ei noudata menettelyyn liittyvää määräaikaa, tätä määräaikaa lykätään ainoastaan, jos pystytään todistamaan, että viivästyminen johtuu merkityksellisestä ja perustellusta syystä. Kyseisen osapuolen on tätä varten täytettävä oikeudenkäyntiasiakirja 15 päivän kuluessa viivästymisen päättymisestä ja pyydettävä määräajan lykkäämistä. Jos kyseessä on muutoksenhaku, määräajan pituus on sama kuin mikä on tarpeen muutoksenhaun toteuttamiseksi. Määräajan lykkäämisestä päättää se tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista oikeuksien käyttämättä jättämistä määräajassa koskevat asiat (uuden siviiliprosessilain 186 §).

- maksamismääräyksiä koskeva erityismenettely:

- Uuteen siviiliprosessilakiin (1 014–1 025 §) sisältyy erityismenettely maksamismääräyksiä varten.

Velallinen voi tehdä maksamismääräyksen peruuttamista koskevan hakemuksen 10 päivän kuluessa toimittamisesta tai tiedoksiantamisesta (uuden siviiliprosessilain 1 024 §:n 1 momentti).

- Velkoja voi tehdä uuden siviiliprosessilain 1 020 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun päätöksen peruuttamista koskevan hakemuksen [1][1] ja uuden siviiliprosessilain 1 021 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarpeellisen maksamismääräyksen peruuttamista koskevan hakemuksen [2][2] 10 päivän kuluessa.

Peruuttamista koskevan hakemuksen ratkaisee se tuomioistuin, joka on tehnyt maksamismääräystä koskevan päätöksen, kahden tuomarin täydessä kokoonpanossa (uuden siviiliprosessilain 1 024 §:n 4 momentti).

- Jos toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy peruuttamista koskevan hakemuksen kokonaan tai osittain, se peruuttaa maksamismääräyksen ja antaa asiassa lopullisen tuomion. Jos toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy peruuttamista koskevan hakemuksen, se antaa asiassa lopullisen tuomion asettamalla maksamismääräyksen. Peruutushakemuksen hylkäämistä koskeva päätös on lopullinen (uuden siviiliprosessilain 1 024 §:n 6 momentin ensimmäinen virke sekä 7 ja 8 momentti).

- Asianomainen osapuoli voi tehdä maksamismääräyksen pakkotäytäntöönpanoa koskevan muutoksenhaun yleislainsäädännön mukaisesti. Muutoksenhaussa voidaan vedota ainoastaan sääntöjenvastaisuuksiin täytäntöönpanomenettelyssä tai velvoitteen raukeamista koskeviin syihin, jotka ovat tulleet esiin sen jälkeen kun maksamismääräyksestä on tullut lopullinen (uuden siviiliprosessilain 1 025 §:n 2 momentti).


[1] Uuden siviiliprosessilain 1 020 §:ssa todetaan seuraavaa:

”1 021 § Vaateiden riitauttaminen

1. Jos velallinen riitauttaa vaateen, tuomioistuin tarkastaa asiakirja-aineiston sekä osapuolten selvitysten ja täsmennysten perusteella, onko riitauttaminen perusteltua. Jos velallisen puolustus on perusteltu, tuomioistuin hylkää velkojan hakemuksen ja antaa asiasta päätöksen.

2. Jos velallisen asiaväitteet edellyttävät muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen todisteiden käsittelyä ja nämä todisteet hyväksyttäisiin lain mukaan yleislainsäädännön mukaisessa menettelyssä, tuomioistuin hylkää velkojan maksamismääräystä koskevan hakemuksen ja antaa tästä päätöksen.

3. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa velkoja voi esittää hakemuksen asian vireillepanosta yleislainsäädännön mukaisesti.

[2] Uuden siviiliprosessilain 1 022 §:n 2 momentissa todetaan seuraavaa: ”Jos tuomioistuin toteaa asian todisteita tarkasteltuaan, että ainoastaan osa velkojan vaateista on oikeutettuja, se asettaa maksamismääräyksen ja sitä koskevan määräajan vain kyseisestä osasta. Tällöin velkoja voi laatia hakemuksen asian vireillepanosta yleislainsäädännön mukaisesti, jotta velalliseen kohdistuu velvollisuus maksaa loppuosa velasta. ”.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

- Yleislainsäädännön mukainen menettely:

- Haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi uuden siviiliprosessilain 153–173 §:ssä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Seuraavassa esitetään esimerkkejä tiedoksiantamisesta:

- Haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta vastaa viran puolesta tuomioistuimen menettelystä vastaava virkamies tai muu työntekijä tai sellaisen muun tuomioistuimen virkamies tai työntekijä, jonka tuomiopiirissä tiedoksiannon saaja oleskelee (uuden siviiliprosessilain 154 §:n 1 momentti).

- Jos tiedoksiantaminen edellä esitetyllä tavalla ei ole mahdollista, se tapahtuu postitse kirjatulla kirjeellä, jonka sisältö ilmoitetaan ja jonka vastaanottaminen vahvistetaan. Kirje on toimitettava suljetussa kuoressa ja siihen liitetään vastaanottotodistus ja laissa määrätty ilmoitus (uuden siviiliprosessilain 154 §:n 4 momentti).

- Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan osapuolen pyynnöstä ja kyseisen osapuolen kustannuksella toimittaa suoraan haastemiesten välityksellä, jolloin on täytettävä laissa säädetyt menettelymuodollisuudet, tai kuriiripalvelun välityksellä (uuden siviiliprosessilain 154 §:n 5 momentti).

- Tuomioistuimen kirjaamo voi toimittaa haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat myös faksilla, sähköpostilla tai muulla keinolla, jolla asiakirjan tekstin lähettäminen on mahdollista ja jolla lähettämisestä voi saada todisteen, mikäli osapuoli on toimittanut tuomioistuimelle yhteystiedot tätä varten. Tuomioistuin toimittaa vahvistamista varten lomakkeen, joka sisältää tuomioistuimen nimen, tiedoksiantopäivän, tiedoksiantamisesta vastuussa olevan kirjaajan nimen ja maininnan lähetetyistä asiakirjoista. Vastaanottaja täydentää lomakkeeseen vastaanottopäivän sekä kirjeenvaihdosta vastaavan henkilön nimen ja nimikirjoituksen. Tämän jälkeen lomake lähetetään tuomioistuimeen faksilla, sähköpostilla tai muilla keinoin (uuden siviiliprosessilain 154 §:n 6 momentti).

-Maksamismääräyksiä koskeva erityismenettely:

Maksamismääräys annetaan tiedoksi paikalla oleville osapuolille tai toimitetaan kullekin osapuolelle lain mukaisesti (uuden siviiliprosessilain 1 022 §:n 5 momentti).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Lomakkeet on täytettävä romanian kielellä.

Päivitetty viimeksi: 02/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.