Eurooppalainen maksamismääräys

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

”piirituomioistuimet”

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan viitaten ilmoitetaan, että siviiliprosessilain (Civilný sporový poriadok) 398 §:n nojalla voidaan hakea ylimääräisenä muutoksenhakuna menettelyn uusimista (žaloba o obnovu konania) siltä toimivaltaiselta piirituomioistuimelta (okresný súd), joka teki ensimmäisen oikeusasteen ratkaisun.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Siviiliprosessilain 125 §:n nojalla hakemus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. Ilman sähköistä valtuutusta tehty hakemus on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa myös kirjallisena tai käyttämällä sähköistä valtuutusta. Muussa tapauksessa hakemusta ei käsitellä. Tuomioistuin ei erikseen pyydä hakemuksen uudelleentoimittamista.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohtaan viitaten ilmoitetaan, että eurooppalaisen maksamismääräyksen osalta hyväksytty kieli on slovakki.

Päivitetty viimeksi: 12/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.