Europos mokėjimo įsakymas

Lituanie

Contenu fourni par
Lituanie

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Lituanie

Procédures transfrontières européennes – Injonction de payer européenne


*saisie obligatoire

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Vadovaujantis Įstatymo 20 straipsniu, prašymai dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo paduodami pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Valstybės žinios, 2002, Nr. 36- 1340) nustatytas teismingumo taisykles (bylose, kuriose reikalavimo suma yra ne didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų - apylinkės teismui, o bylose, kuriose reikalavimo suma yra didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų - apygardos teismui). Išnagrinėjęs paduotą prašymą, atitinkamas teismas turės jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsniu, Europos mokėjimo įsakymą Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pagrindais peržiūri Europos mokėjimo įsakymą priėmęs teismas. Priėmęs prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūrėjimo, teismas persiunčia prašymo ir jo priedų kopijas ieškovui ir informuoja, kad šis per keturiolika dienų nuo prašymo išsiuntimo privalo raštu pateikti atsiliepimą į prašymą. Paduotą prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūrėjimo teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėja ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo termino atsiliepimui į prašymą pateikti pabaigos dienos ir priima nutartį dėl vieno iš Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalyje nurodytų sprendimų.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Bylose dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procesiniai dokumentai teismui pateikiami tiesiogiai arba paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal Reglamento Nr. 1896/2006 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina kalba yra lietuvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.