Eiropas maksājuma rīkojums

Lituanie

Contenu fourni par
Lituanie

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Lituanie

Procédures transfrontières européennes – Injonction de payer européenne


*saisie obligatoire

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Saskaņā ar likuma 20. pantu pieteikumus Eiropas maksājuma rīkojumiem iesniedz atbilstoši Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā paredzētajiem noteikumiem par jurisdikciju (Valstybės Žinios, 2002, Nr. 36-1340) (rajona tiesā lietās, kur prasījuma summa nepārsniedz LTL 100 000, un apgabaltiesā lietās, kur prasījuma summa pārsniedz LTL 100 000). Pēc pieteikuma izskatīšanas attiecīgajai tiesai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Saskaņā ar likuma 23. pantu Regulas Nr. 1896/2006 20. panta 1. un 2. punktā minētos Eiropas maksājuma rīkojuma iesniegšanas iemeslus pārskata tiesa, kura ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu. Pēc tam, kad ir pieņemts pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu, tiesa pieteikuma un tā pielikumu kopijas nosūta prasītājam un un informē prasītāju par to, ka viņam 14 dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas jāiesniedz rakstiska atbilde uz pieteikumu. Iesniegto pieteikumu par Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu tiesa ar rakstisku procedūru izskata ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atbildes uz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un izdod rīkojumu par vienu no Regulas Nr. 1896/2006 20. panta 3. punktā minētajiem lēmumiem.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas lietās tiesvedības dokumentus tiesā iesniedz tieši vai pa pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar Regulas Nr. 1896/2006 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu pieņemamā valoda ir lietuviešu valoda.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.