Európsky platobný rozkaz

Lituanie

Contenu fourni par
Lituanie

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Lituanie

Procédures transfrontières européennes – Injonction de payer européenne


*saisie obligatoire

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V súlade s článkom 20 Zákona o implementácii medzinárodných právnych nástrojov a právnych nástrojov EÚ, ktorými sa riadi súdny poriadok Litovskej republiky („zákon“) sa návrhy európskych platobných rozkazov podajú podľa pravidiel súdnej právomoci ustanovených v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky (Valstybės Žinios, 2002, č. 36-1340) (obvodnému súdu v prípadoch, ak výška pohľadávky nepresiahne 100 000 LTL, a okresnému súdu v prípadoch, ak výška pohľadávky presiahne 100 000 LTL). Po preskúmaní návrhu má príslušný súd právomoc vydať európsky platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V súlade s článkom 23 zákona dôvody preskúmania európskeho platobného rozkazu uvedené v článku 20 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2006 preskúma súd, ktorý vydal európsky platobný rozkaz. Po pripustení návrhu na preskúmanie európskeho platobného rozkazu súd zašle kópie návrhu a jeho príloh navrhovateľovi a požiada ho o predloženie písomnej odpovede k tomuto návrhu do 14 dní po odoslaní tohto návrhu. Súd v písomnom postupe preskúma podaný návrh na preskúmanie európskeho platobného rozkazu najneskôr do 14 dní po uplynutí lehoty na predloženie odpovede k návrhu a príjme nariadenie na základe jedného z rozhodnutí uvedených v článku 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V prípade vydania európskeho platobného rozkazu sa procesné písomnosti predložia súdu priamo alebo prostredníctvom pošty.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

V súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1896/2006 je prípustným jazykom litovčina.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.