Evropski plačilni nalog

Lituanie

Contenu fourni par
Lituanie

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Lituanie

Procédures transfrontières européennes – Injonction de payer européenne


*saisie obligatoire

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

V skladu s členom 20 Zakona se vloge za evropski plačilni nalog vlagajo v skladu s pravili o pristojnosti, določenimi v Zakoniku o civilnem postopku Republike Litve (Valstybės Žinios, 2002, št. 36-1340) (in sicer pri okrajnem sodišču v zadevah, v katerih vrednost zahtevka ne presega 100 000 LTL, in pri okrožnem sodišču v zadevah, v katerih vrednost zahtevka presega 100 000 LTL). Po preučitvi vloge je ustrezno sodišče pristojno za izdajo evropskega plačilnega naloga;

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

V skladu s členom 23 Zakona evropski plačilni nalog, kot to določa člen 20(1) in (2) Uredbe št. 1896/2006, ponovno preuči sodišče, ki je izdalo evropski plačilni nalog. Po sprejemu vloge za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga sodišče pošlje kopije vloge in njenih dodatkov tožniku in ga obvesti, naj vloži pisni odgovor na vlogo v 14 dneh od oddaje vloge. Sodišče preuči vloženo vlogo za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga v pisnem postopku najpozneje v 14 dneh po preteku roka za vložitev odgovora na vlogo in izda nalog v zvezi z eno od odločitev iz člena 20(3) Uredbe št. 1896/2006;

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V zadevah za izdajo evropskega plačilnega naloga se procesna pisanja vložijo neposredno pri sodišču ali pošljejo po pošti;

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) Uredbe št. 1896/2006 je sprejemljivi jezik litovski.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.