Europski platni nalog

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U skladu s belgijskim Zakonom o pravosuđu (Code judiciaire) za izdavanje europskog platnog naloga nadležni su, ovisno o mjestu i predmetu spora, mirovni sudac (juge de paix), prvostupanjski sud (tribunal de première instance), trgovački sud (tribunal de commerce) ili radni sud (tribunal du travail).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Ovisno o okolnostima stranka koja zahtjeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom:

– prvo, člankom 1051. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost podnošenja žalbe na sudsku odluku u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

– drugo, člankom 1048. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost ulaganja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona,

– za pravomoćne odluke građanskih sudova te odluke kaznenih sudova koje se odnose na građanske aspekte u kaznenim postupcima, u određenim okolnostima predviđenima člankom 1133. Zakona o pravosuđu moguće je radi poništenja odluke podnijeti zahtjev za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja u roku od šest mjeseci od otkrivanja razloga na kojem se temelji zahtjev.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe, prigovora ili zahtjeva za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja ne dovode u pitanje:

– rokove utvrđene u ključnim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

– odredbu iz članka 50. Zakona o pravosuđu kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

– mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je opetovano potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određenog djela produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju tog djela prije isteka roka.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Sredstva komunikacije koja su prihvaćena i dostupna na belgijskim sudovima za potrebe Uredbe su osobno podnošenje obrasca A zahtjeva u Prilogu I. zajedno s pratećom dokumentacijom tajništvu nadležnog suda te slanje obrasca i prateće dokumentacije preporučenom poštom nadležnom sudu.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Za potrebe članka 21. stavka 2. točke b) Belgija ne prihvaća ni jedan drugi jezik osim službenog jezika ili jednog od službenih jezika mjesta izvršenja, u skladu s belgijskim nacionalnim zakonodavstvom.

Posljednji put ažurirano: 28/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.