Europski platni nalog

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Zahtjevi za izdavanje europskog platnog naloga podnose se pokrajinskom sudu nadležnom za područje na kojem se nalazi stalna ili prijavljena adresa dužnika ili za područje izvršenja. (članak 625. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Ako je dopušteno osporavati predmet, tuženik može dovesti u pitanje mjesnu nadležnost, ali mora to napraviti prije no što se podnese prigovor na podnesak. (članak 625. stavak 2. Zakona o parničnom postupku)

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak je uređen člankom 626.a Zakona o parničnom postupku:

članak 626.а (1) Tuženik pred nadležnim žalbenim sudom može podnijeti zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga u skladu s uvjetima i postupkom utvrđenima u članku 20. Uredbe (EZ) br. 1896/2006.

(2) Zahtjev za preispitivanje podnosi se u roku od 30 dana od datuma na koji je tuženik postao upoznat sa sadržajem naloga ili nakon što prestanu okolnosti iz članka 20. stavka 1. točke (b) Uredbe.

(3) Sud presliku zahtjeva dostavlja protustranci koja na njega može odgovoriti u roku od tjedan dana od datuma primitka.

(4) Zahtjev se razmatra iza zatvorenih vrata. Sud, prema potrebi, može razmotriti zahtjev na otvorenoj sjednici.

(5) Protiv odluke suda ne može se podnijeti žalba.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Primjenjivi načini dostave utvrđeni su u važećem Zakonu o parničnom postupku.

Adresa za dostavu uređena je člankom 38.:

„Članak 38. (1) Obavijest se dostavlja na adresu navedenu u predmetu.

(2) Dostava se može izvršiti na e-adresu koju je stranka odabrala za dostavu putem:

1. jedinstvenog portala e-pravosuđe;

2. kvalificiranom uslugom elektroničke preporučene dostave u skladu s člankom 3. točkom 37. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257/73) („Uredba (EU) br. 910/2014”).

(3) Ako stranka nije odabrala dostavu u skladu sa stavkom 2., ali je navela e-adresu, dostava se obavlja na navedenu adresu.

(4) Suglasnost za dostavu iz stavaka 2. i 3. može se povući u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje pravilnost već provedenih radnji.

(5) Ako se dostava ne može obaviti u skladu sa stavcima od 1. do 3., obavijest se dostavlja na trenutačnu adresu stranke ili, ako to nije moguće, na njezinu stalnu adresu.

(6) Stranka može navesti e-adresu za dostavu vještaku, svjedoku ili trećoj osobi koja je obvezna predočiti pismeno koje posjeduje.”

Člankom 38.a predviđeno je da osoba koja je izvršila postupovnu radnju u elektroničkom obliku mora dostaviti e-adresu za obavijest o primitku elektroničke izjave i za ishod tehničke provjere radnje. Osoba koja vrši postupovnu radnju u elektroničkom obliku može pristati na prihvaćanje elektroničkih izjava i elektroničkih pismena od suda pred kojim se vodi postupak na određenom stupnju ili na svim stupnjevima nadležnosti. Osoba koja vrši postupovnu radnju putem jedinstvenog portala e-pravosuđe pristaje prihvatiti elektroničke izjave i elektronička pismena, komunikacije, pozive i dokumente u postupcima na određenom stupnju ili na svim stupnjevima nadležnosti. Suglasnost za dostavu može se povući u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje pravilnost već provedenih radnji.

Dostava kreditnim i financijskim institucijama, uključujući one koje provode naplatu duga potrošačima, društvima za osiguranje i reosiguranje, trgovcima koji isporučuju energiju ili plin ili pružaju usluge poštanske ili elektroničke komunikacije ili usluge vodoopskrbe i odvodnje ili javnim bilježnicima i privatnim sudskim izvršiteljima, obavlja se isključivo u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2. na e-adresu koju oni odrede. (članak 50. stavak 5. Zakona o parničnom postupku)

Dostava odvjetniku obavlja se putem jedinstvenog portala e-pravosuđe ili na adresu njegova ureda. (članak 51. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Dostava državnim institucijama i općinama obavlja se isključivo u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2. na e-adresu koju one odrede. (članak 52. stavak 2. Zakona o parničnom postupku)

U skladu s člankom 42. pismena dostavlja sudski službenik ili se šalju preporučenom poštom ili kurirskom službom s potvrdom o primitku. Ako u mjestu dostave ne postoji sud, pismena mogu dostavljati lokalna nadležna tijela.

Sud može na zahtjev stranke naložiti da pismena dostavlja privatni sudski izvršitelj. Troškove privatnog sudskog izvršitelja snosi stranka.

Ako se obavijesti ne dostave na jedan od navedenih načina ili u slučaju katastrofa, nesreća ili drugih nepredviđenih okolnosti, sud može iznimno naložiti da dostavu obavi službenik suda telefonom, e-poštom za dostavu, teleksom, telefaksom ili telegramom.

Načini dostave utvrđeni su u članku 43. Zakonika o građanskom postupku.

Članak 43. (1) Moguća je osobna dostava pismena ili dostava preko druge osobe.

(2) Sud može naložiti da se pismeno dostavi dodavanjem u spis predmeta ili stavljanjem na vrata ili u poštanski sandučić adresata.

(3) Sud može naložiti da se pismeno dostavi javnom objavom.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Republika Bugarska prihvaća europski platni nalog uz priloženi prijevod na bugarski jezik.

Posljednji put ažurirano: 26/09/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.