Europski platni nalog

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Primjenjivi propisi za određivanje nadležnosti sudova za izdavanje europskoga platnog naloga u Češkoj opće su pravne odredbe o nadležnosti u građanskopravnim stvarima iz Zakona br. 99/1963 (Zakon o parničnom postupku).

Nadležnost za predmet uređena je člancima 9. – 12., a područna nadležnost člancima 84. – 89.a Zakona o parničnom postupku.

S obzirom na vrstu predmeta sudovi koji imaju nadležnost za predmet najčešće su okružni sudovi, dok je kriterij za određivanje mjesne nadležnosti najčešće mjesto boravišta/registriranog sjedišta tuženika.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Za postupke preispitivanja nadležan je sud koji je donio odluku u prvom stupnju.

Nadležan sud mora izravno primjenjivati članak 20. Uredbe. Na odluke kojima se odbija zahtjev za preispitivanje može se uložiti žalba.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U skladu s člankom 42. Zakona o parničnom postupku prihvatljiva su sljedeća sredstva komunikacije:

a) elektronička pošta s naprednim elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu br. 227/2000, kako je izmijenjen;

b) elektronička pošta bez naprednog elektroničkog potpisa te

(c) faks.

Uz podneske dostavljene sredstvom komunikacije iz točaka b) i c) potrebno je priložiti kopije obrazaca u roku od tri dana. U protivnom, sud neće razmatrati podnesak.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U Češkoj je jedini prihvaćeni jezik češki.

Posljednji put ažurirano: 11/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.