Europski platni nalog

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U Estoniji određeni okružni sudovi nadležni su za provođenje postupaka za europske platne naloge.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Europski platni nalog može se osporiti podnošenjem žalbe u skladu s postupkom utvrđenim u članku 489. 1 Zakonika o parničnom postupku. Žalba se podnosi okružnom sudu koji je izdao platni nalog. Odluka o žalbi može se osporavati pred nadležnim okružnim sudom.

U iznimnim okolnostima, na zahtjev stranke u postupku te ako su se pojavili novi dokazi, zahtjev za preispitivanje sudske odluke koja je postala pravomoćna može se podnijeti i Vrhovnom sudu u skladu s postupkom iz poglavlja 68. Zakonika o parničnom postupku.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Sredstva komunikacije koja su dopuštena u postupcima za europski platni nalog, a prihvaćaju se na estonskim sudovima, jesu osobna dostava, pošta, telefaks i elektronička dostava, u skladu sa zahtjevima u pogledu formata i pravilima utvrđenima u Zakoniku o parničnom postupku. Detaljniji postupak za podnošenje elektroničkih dokumenata sudovima i zahtjevi u pogledu formata dokumenata utvrđeni su u pravilniku koji donosi ministar pravosuđa.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) Uredbe, europski platni nalog u Estoniji prihvaća se ako je na estonskom ili engleskom jeziku ili ako je preveden na estonski ili engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 17/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.