Europski platni nalog

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Nadležnost za izdavanje europskih platnih naloga imaju komora za zaštitu ranjivih odraslih osoba (juge des contentieux de la protection), predsjednik općeg suda (tribunal judiciaire), lokalni sud (tribunal de proximité) i predsjednik trgovačkog suda (tribunal de commerce) u granicama svoje nadležnosti za predmete.

Ako se u Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima upućuje ne na sudove koji imaju mjesnu nadležnost, nego na sudove države članice, nadležnost ima sud prema mjestu boravišta tuženika ili jednog od tuženika.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Pravila kojima se uređuje postupak preispitivanja u iznimnim slučajevima iz članka 20. Uredbe potpuno su jednaka onima koja se primjenjuju na postupak prigovora. Zahtjevi za preispitivanje moraju se podnijeti sudu koji je izdao europski platni nalog.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjevi za europski platni nalog mogu se podnijeti nadležnom sudu poštom ili elektroničkim putem.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Jezici prihvatljivi u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) su: francuski, engleski, njemački, talijanski i španjolski.

Posljednji put ažurirano: 13/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.