Europski platni nalog

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za izdavanje europskih platnih naloga nadležno je vijeće za zaštitu ranjivih odraslih osoba (juge des contentieux de la protection), predsjednik građanskog suda (tribunal judiciaire) i predsjednik trgovačkog suda (tribunal de commerce) u granicama njihove stvarne nadležnosti.

Ako se Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima ne odnosi na mjesno nadležne sudove, nego na sudove države članice, nadležan je sud prema mjestu boravišta tuženika ili jednog od tuženika.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Pravila kojima se uređuje postupak preispitivanja u iznimnim slučajevima iz članka 20. Uredbe potpuno su jednaka onima koja se primjenjuju na postupak prigovora. Zahtjevi za preispitivanje moraju se podnijeti sudu koji je izdao europski platni nalog.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjevi za europski platni nalog mogu se podnijeti nadležnom sudu poštom ili elektroničkim putem.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Jezici prihvatljivi u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) su: francuski, engleski, njemački, talijanski i španjolski.

Posljednji put ažurirano: 12/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.