Europski platni nalog

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Informacije koje države članice u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 1896/2006 moraju dostaviti Europskoj komisiji do 12. lipnja 2008. navedene su u priloženoj tablici u kojoj je prikazan odnos između talijanskih odredbi i odredbi Komisije.

Napominje se da su, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (d) Uredbe, u obzir uzete tražbine koje proizlaze iz izvanugovornih obveza.

S obzirom na članak 29. točku (b), čini se da postoji potreba za razlikovanjem predmeta iz članka 20. stavka 1. i slučajeva iz članka 20. stavka 2. jer se prvi stavak odnosi na oslobađanje od učinaka isteka roka ako za istek tog roka nije kriv tuženik, a članak 20. stavak 2. primjenjuje se kad je jasno da je platni nalog pogrešno izdan i u drugim iznimnim okolnostima, na primjer ako je riječ o namjeri stranke.

U prvom skupu predmeta relevantno zakonodavstvo odnosi se na zakašnjele žalbe protiv naloga za plaćanje, predviđene člankom 650. talijanskog Zakona o parničnom postupku te ih se mora predati na istom sudu koji je izdao upozorenje. Pristup je u tom slučaju standardan i njegova je primjena široka, ali sud mora donijeti odluku o primjenjivosti roka navedenog u posljednjem pododjeljku članka 650. Zakona o parničnom postupku jer se odnosi na članak 20. stavak 1. točku (b) Uredbe.

Međutim, u drugom je skupu predmeta rješenje koje se trenutačno primjenjuje običan zahtjev ili, ovisno o okolnostima, zahtjev koji se podnosi nadležnom prvostupanjskom sudu, ali sud mora donijeti presudu o tome hoće li se primjenjiva pravila preuzeta iz talijanskog zakonodavstva ili iz Uredbe.

S obzirom na način komunikacije iz članka 29. stavka 1. točke (b) Uredbe, u vezi s člankom 7. stavkom 5., odlučeno je u ovom slučaju ograničiti se samo na komunikaciju u papirnatom obliku jer je za druga sredstva komunikacije (elektronička) potrebna usklađenost s posebnim talijanskim pravilima, a u skladu s Uredbom sredstva komunikacije moraju biti ona koja su „na raspolaganju” predmetnim sudovima.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Sljedeći sudovi nadležni su za izdavanje europskog platnog naloga:

Sudac pojedinac [Giudice di Pace] za tražbine do:

1) 10 000,00 EUR, za općenite tražbine,

2) 25 000,00 EUR za tražbine u pogledu naknade štete uzrokovane vozilima ili brodovima, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 2. stavku 2. točki (d) podtočki i. Uredbe (EZ) br. 1896/2006.

Suci pojedinci nadležni su za tražbine u bilo kojem iznosu koje uključuju odnose između vlasnika ili osoba koje borave u objektima u pogledu emisija dima, isparavanja, topline, buke, vibracija i sličnih smetnji koje prelaze uobičajene razine u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom 3. talijanskog Zakona o parničnom postupku, u okolnostima iz članka 2. stavka 2. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1896/2006.

Sudac pojedinac nadležan je i za predmete koji uključuju kamate ili dodatne troškove za zakašnjelo plaćanje mirovina ili socijalne pomoći.

Redovni građanski sud ili žalbeni sud prvog stupnja nadležni su za sve druge predmete i imaju isključivu nadležnost u skladu s talijanskim zakonodavstvom.

Točnije, u pitanjima koja nisu isključena člankom 2., redovni građanski sud nadležan je za sljedeće predmete:

1) tražbine u pogledu poljoprivrednih ugovora (u tom su slučaju nadležni odjeli redovnog suda specijalizirani za poljoprivredu u skladu s člankom 9. Zakona br. 29 od 14. veljače 1990.),

2) tražbine u pogledu patenata i žigova (u tom su slučaju nadležni odjeli redovnog suda specijalizirani za poslovna pitanja u skladu s člankom 1. i dalje Zakonodavnog dekreta br. 168 od 27. lipnja 2003., zadnja verzija),

3) tražbine u okviru pomorskog prava, posebno u pogledu štete nastale sudarom brodova, štete koju uzrokuju brodovi pri usidravanju ili pristajanju ili bilo kojim drugim radnjama u lukama i drugim pristaništima, štete nastale upotrebom opreme za utovar ili istovar te rukovanju robom u lukama, štete koju uzrokuju brodovi mrežama i drugoj opremi za ribarstvo, troškova i naknade za pomoć, spašavanje i vađenje, nadoknade troškova i nagrade za vađenje olupina u skladu s člankom 589. Pomorskog zakonika,

4) predmete i postupke koji se odnose na javne ugovore za radove, usluge ili robu značajne za Zajednicu, čija je stranka jedno od poduzeća iz članka 3. Zakonodavnog dekreta br. 168 od 27. lipnja 2003. (kako je izmijenjen) ili ako neko od njih sudjeluje u konzorciju ili privremenoj zajednici kojoj su dodijeljeni ugovori ili za koje je nadležan redovni sud (u tom su slučaju nadležni i odjeli redovnog suda specijalizirani za poslovna pitanja u skladu s člankom 3. Zakonodavnog dekreta br. 168 od 27. lipnja 2003.).

Za pitanja koja nisu isključena člankom 2. Uredbe, nadležan je žalbeni sud kao sud prvog i krajnjeg stupnja za tražbine povezane s naknadom štete uzrokovane ugovorima kojima se ograničava konkurentnost i zlouporaba vladajućeg položaja (članak 32. stavak 2. Zakona br. 287. od 10. listopada 1990.).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Sud nadležan za preispitivanje iz članka 20. stavka 1. Uredbe br. 1896/2006/EZ i povezani postupak jest sud koji je izdao nalog u skladu s člankom 650. talijanskog Zakona o parničnom postupku.

Sud nadležan za preispitivanje iz članka 20. stavka 2. Uredbe br. 1896/2006/EZ i povezani postupak jest sud koji je nadležan za nalog, u skladu s uobičajenim primjenjivim pravilima.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Sredstva komunikacije koja se prihvaćaju za potrebe postupka europskog platnog naloga u skladu s Uredbom (EZ) br. 1896/2006 jesu poštanske usluge.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvatljivi jezik jest talijanski.

Posljednji put ažurirano: 24/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.