Europski platni nalog

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Članak 2. Zakona o provedbi postupka za europski platni nalog:

Zahtjev za europski platni nalog iz članka 7. Uredbe podnosi se sudu. Ako iznos iz članka 7. stavka 2. točke (b) Uredbe nije viši od iznosa navedenog u članku 93. točki (a) Zakona o parničnom postupku ili ako se odnosi na slučaj iz točke (c) tog članka, zahtjev razmatra i o njemu odlučuje sudac nižeg okružnog suda.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Članak 9. Zakona o provedbi postupka za europski platni nalog:

1. U slučaju europskog platnog naloga koji je proglašen izvršivim u smislu Uredbe, tuženik može podnijeti zahtjev za preispitivanje pred sudom koji je izdao europski platni nalog na temelju razloga navedenih u članku 20. stavcima 1. i 2. Uredbe.

2. Zahtjev se podnosi:

(a) u slučaju iz članka 20. stavka 1. točke (a) Uredbe, najkasnije četiri tjedna nakon što je tuženik saznao za izvršivi platni nalog;

(b) u slučaju iz članka 20. stavka 1. točke (b) Uredbe, najkasnije četiri tjedna nakon prestanka primjene ondje navedenih razloga;

(c) u slučaju iz članka 20. stavka 2. Uredbe, najkasnije četiri tjedna nakon što je tuženik obaviješten o razlogu za preispitivanje koji je naveden u zahtjevu za preispitivanje.

3. Za podnošenje zahtjeva za preispitivanje nije potreban odvjetnik.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U skladu s nizozemskim građanskim postupovnim pravom (članak 33. Zakona o parničnom postupku), elektroničko podnošenje zahtjeva za europski platni nalog dopušteno je ako je to predviđeno postupovnim pravilima suda. Trenutačno nijedan od sudova ne predviđa tu mogućnost. Mogući su samo sljedeći načini podnošenja:

– poštom;

– predajom tajništvu suda.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Članak 8. stavak 2. Zakona o provedbi postupka za europski platni nalog:

2. Europski platni nalog, koji je sud porijekla proglasio izvršivim u drugoj državi članici, sastavlja se u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) Uredbe ili prevodi na nizozemski jezik.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.