Europski platni nalog

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Nadležni su sudovi okružni sudovi (sądy rejonowe) i regionalni sudovi (sądy okręgowe) čija je mjesna i stvarna nadležnost definirana u Zakonu o parničnom postupku (Kodeks postępowania cywilnego) od 17. studenoga 1964. (Službeni list iz 2014. br. 101, kako je izmijenjen). Stvarna nadležnost uređena je člancima 16., 17. i 461. stavkom 1.1 u vezi s člankom 505.16 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, a mjesna nadležnost člancima od 27. do 46. i člankom 461. stavkom 1. u vezi s člankom 505.16 stavkom 1. navedenog Zakona.

Zahtjevi za odbijanje izvršenja u smislu članka 22. (Odbijanje izvršenja) Uredbe podnose se u skladu s člankom 1153.23 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku regionalnom sudu u mjestu boravišta ili sjedišta dužnika ili, ako takav sud ne postoji, regionalnom sudu u čijoj se nadležnosti postupak izvršenja provodi ili će se provesti. U skladu s člankom 1153.23 stavkom 3. tuženik može podnijeti svoje mišljenje o predmetu u roku koji je utvrdio sud.

U vezi s člankom 23. (Obustava ili ograničenje izvršenja) nadležni okružni sud može na zahtjev dužnika u skladu s člankom 1153.20 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku obustaviti postupak izvršenja pokrenut na temelju europskog platnog naloga. Na zahtjev dužnika sud može i ograničiti izvršenje na zaštitne mjere ili odrediti da vjerovnik mora uložiti odgovarajuće osiguranje kao uvjet za izvršenje.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U vezi s člankom 20. stavkom 1. Uredbe zaštita dužnika osigurana je ponovnim određivanjem roka za ulaganje prigovora na europski platni nalog. To je pitanje uređeno poglavljem 5. glavom VI. prvim dijelom (Neispunjenje i ponovno određivanje rokova) (članci 167 – 172.) Zakona o parničnom postupku. U skladu s tim pravilima zahtjev za ponovno određivanje roka podnosi se najkasnije tjedan dana nakon prestanka razloga za neispunjenje roka u obliku podneska sudu pred kojim se trebao voditi postupak. U podnesku se moraju navesti okolnosti koje opravdavaju zahtjev. Pri podnošenju zahtjeva za ponovno određivanje roka dužnik bi trebao poduzeti i postupovnu mjeru, odnosno podnijeti zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga. Ako je od neispunjenja roka prošlo više od godinu dana, rok se može ponovno odrediti samo u posebnim slučajevima. U pravilu, podnošenje zahtjeva za ponovno određivanje roka nije razlog za suspendiranje postupka ili izvršenja presude.

U vezi s člankom 20. stavkom 2. Uredbe primjenjuju se pravila iz članka 505.20 Zakona o parničnom postupku. Zahtjevi moraju ispunjavati uvjete propisane za pisane podneske te se u njima moraju navesti razlozi za poništenje europskog platnog naloga. Nadležno tijelo za razmatranje takvih zahtjeva sud je koji je izdao nalog. Prije poništenja europskog platnog naloga sud mora saslušati podnositelja zahtjeva ili ga pozvati da podnese pisanu izjavu.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjevi za europski platni nalog i drugi podnesci dostavljaju se isključivo u pisanom obliku. Dokumenti se mogu podnijeti nadležnom sudu osobno ili poštom.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) prihvaćeni je jezik poljski.

Posljednji put ažurirano: 27/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.