Europski platni nalog

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sud nadležan za izdavanje europskog platnog naloga je sud nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o predmetu. Sud nadležan za odlučivanje o zahtjevu za preispitivanje je sud čija se odluka osporava, a predstavlja ga sudsko vijeće koje čine dva suca. Vidjeti članke 1. i 2. odjeljka I.9 Hitne uredbe Vlade br. 119/2006 o određenim mjerama potrebnima za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske Europskoj uniji, odobrene Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen.

Sud nadležan za izdavanje europskog platnog naloga je sud nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o predmetu:

– okružni sud (nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o potraživanjima iznosa do 200 000 RON i uključujući taj iznos)

ili

– sud (nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o svim zahtjevima za koje u skladu sa zakonom nisu nadležni drugi sudovi, što uključuje potraživanja iznosa većih od 200 000 RON) – članak 94. stavak 1. točka (j) i članak 95. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku (u vezi s platnim nalozima, vidjeti članak 1016. novog Zakona o parničnom postupku kojim je predviđeno da dužnik može zahtjev za platni nalog podnijeti sudu nadležnom za donošenje prvostupanjske odluke o meritumu predmeta).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

– postupak u skladu s općim pravom:

– konačne odluke mogu se osporavati podnošenjem izvanredne žalbe kojom se traži poništenje jer podnositelj žalbe nije uredno pozvan na ročište i nije mu prisustvovao. Žalba kojom se traži poništenje može se podnijeti u roku od 15 dana od datuma primanja obavijesti o odluci, ali ne kasnije od godinu dana od datuma na koji je odluka postala konačna. Razlog za žalbu mora se navesti u spomenutom roku od 15 dana jer je u protivnom ništava (članak 503. stavak 1. i članak 506. novog Zakona o parničnom postupku);

– preispitivanje odluke o meritumu predmeta ili odluke kojom se upućuje na njega može se podnijeti (kao izvanredni žalbeni postupak) ako predmetna stranka uslijed okolnosti izvan njezine kontrole nije mogla sudjelovati u postupku i o tome nije mogla obavijestiti sud. Ako su takve okolnosti prisutne, odluke koje ne upućuju na meritum predmeta također podliježu preispitivanju. Zahtjev za preispitivanje odluke podnosi se u roku od 15 dana, od datuma prestanka postojanja navedenih okolnosti (članak 509. stavak 1. točka 9. i stavak 2. te članak 511. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku);

– stranci koja je propustila proceduralni rok odobrit će se novi rok samo ako dokaže da je kašnjenje bilo opravdano. U tom cilju stranka mora ispuniti za to predviđeni proceduralni dokument u roku od 15 dana nakon prestanka postojanja navedenih okolnosti, uz zahtjev za odobravanje novog roka. U slučaju žalbenih postupaka taj je rok isti kao rok za podnošenje žalbe. O zahtjevu za odobravanje novog roka odlučuje sud nadležan za donošenje odluke o zahtjevima u vezi s pravima koja nisu ostvarena u predviđenom vremenskom roku (članak 186. novog Zakona o parničnom postupku).

poseban postupak za platni nalog:

– novim Zakonom o parničnom postupku (članci 1014. – 1025.) uspostavlja se poseban postupak za platne naloge;

– dužnik može podnijeti zahtjev za poništenje platnog naloga u roku od 10 dana od datuma zaprimanja naloga ili obavijesti o njemu (članak 1024. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku);

– vjerovnik može u roku od 10 dana (članak 1023. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku) podnijeti zahtjev za poništenje odluke kako je propisano člankom 1020. stavcima 1. i 2. [1] novog Zakona o parničnom postupku ili platnog naloga iz članka 1021. stavka 2. [2];

– zahtjev za poništenje obrađuje sud koji je izdao platni nalog, odnosno sudsko vijeće koje čine dva suca (članak 1024. stavak 4. novog Zakona o parničnom postupku);

– ako sud koji odlučuje o predmetu u cijelosti ili djelomično prihvati zahtjev za poništenje, on će u cijelosti ili djelomično poništiti nalog te donijeti konačnu odluku. Ako sud koji odlučuje o predmetu prihvati zahtjev za poništenje, donijet će konačnu odluku o izdavanju platnog naloga. Odluka o odbacivanju zahtjeva za poništenje konačna je (članak 1024. stavak 6. prva rečenica, stavci 7. i 8. novog Zakona o parničnom postupku;

– predmetna stranka može u skladu s općim zakonom podnijeti žalbu na izvršenje platnog naloga. Žalba se može odnositi samo na nepravilnosti u izvršnom postupku ili razloge za ukidanje obveze koji su nastali nakon što je platni nalog postao konačan (članak 1025. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku).


[1] U skladu s člankom 1020. Zakona o parničnom postupku:

„Članak 1021. Osporavanje potraživanja

1. Ako dužnik osporava potraživanje, sud na temelju dokumenata u spisu i objašnjenja stranaka provjerava je li to osporavanje opravdano. Ako je dužnikova obrana utemeljena, sud u odluci odbacuje vjerovnikov zahtjev.

2. Ako dužnikova materijalna obrana uključuje obradu dokaza koji nisu navedeni u stavku 1. i ti bi dokazi u skladu sa zakonom bili prihvatljivi u postupcima općeg prava, sud će u odluci odbaciti vjerovnikov zahtjev za izdavanje platnog naloga.

3. U slučajevima koji se navode u stavcima 1. i 2. vjerovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje sudskog postupka u skladu s općim pravom.”

[2] U skladu s člankom 1022. stavkom 2. novog Zakona o parničnom postupku: „Ako sud nakon ispitivanja dokaza utvrdi da su vjerovnikova potraživanja samo djelomično utemeljena, izdaje platni nalog samo za taj dio potraživanja uz određivanje roka plaćanja. U takvim slučajevima vjerovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje sudskog postupka u skladu s općim pravom kako bi se dužniku odredila obveza plaćanja preostalog duga.”

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

– postupak u skladu s općim pravom

– uručenje sudskih poziva i drugih postupovnih dokumenata te obavješćivanje o njima mora biti u skladu s člancima 153. – 173. novog Zakona o parničnom postupku. U nastavku su neki od primjera o načinu na koji se odvija uručivanje i obavješćivanje:

– sudske pozive i sve postupovne dokumente po službenoj dužnosti uručuju službenici ili drugi zaposlenici predmetnog suda ili drugih sudova koji su nadležni za područje prebivališta adresata (članak 154. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku);

– ako se dokumenti ne mogu uručiti na gore spomenuti način, šalju se poštom, preporučeno uz navođenje sadržaja i potvrdu o primitku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je dokaz primitka/uručenja i obavijest predviđena zakonom (članak 154. stavak 4. novog Zakona o parničnom postupku);

– na zahtjev zainteresirane stranke koja snosi cjelokupni trošak, postupovne dokumente mogu izravno uručiti sudski izvršitelji ili dostavne službe (članak 154. stavak 5. novog Zakona o parničnom postupku);

– sudski registar obavijesti o sudskim pozivima i drugim postupovnim dokumentima dostavlja telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim sredstvima prenošenja teksta uz potvrdu primitka, uz uvjet da predmetna stranka sudu u tu svrhu dostavi potrebne podatke. Za potrebe potvrde sud će uz postupovni dokument priložiti obrazac u kojem se navodi: ime suda, datum obavijesti, ime voditelja registra zaduženog za korespondenciju te dostavljene dokumente. Obrazac treba ispuniti adresat i pritom navesti datum primitka te priložiti ime i potpis osobe odgovorne za korespondenciju. Taj se obrazac sudu vraća telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim prikladnim sredstvom (članak 154. stavak 6. novog Zakona o parničnom postupku).

– poseban postupak za platni nalog:

– nalog treba uručiti stranci ili o njemu bez odlaganja obavijestiti obje stranke u skladu sa zakonom (članak 1022. stavak 5. novog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Zahtjevi se ispunjavaju na rumunjskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 02/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.