Europski platni nalog

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Sud nadležan za izdavanje europskog platnog naloga je sud nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o predmetu. Za odlučivanje o zahtjevu za preispitivanje nadležan je sud čija se odluka osporava, a koji zastupa vijeće sastavljeno od dvaju sudaca Vidjeti članke 1. i 2. članka I/9. Hitne uredbe Vlade br. 119/2006 o određenim mjerama potrebnima za provedbu određenih uredbi Zajednice od dana pristupanja Rumunjske Europskoj uniji, odobrene Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen.

Sud nadležan za izdavanje europskog platnog naloga je sud nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o predmetu:

– okružni sud (judecătoria), nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o potraživanjima u iznosu do 200 000 RON i uključujući taj iznos

ili

– sud (tribunalul), nadležan za donošenje prvostupanjske odluke o svim zahtjevima za koje u skladu sa zakonom nisu nadležni drugi sudovi, što uključuje potraživanja u iznosu većem od 200 000 RON – članak 94. stavak 1. točka (k) i članak 95. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku (u vezi s platnim nalozima, vidjeti članak 1016. novog Zakona o parničnom postupku kojim je predviđeno da dužnik može zahtjev za platni nalog podnijeti sudu nadležnom za donošenje prvostupanjske odluke o meritumu predmeta).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

– postupak u skladu s općim pravom:

– konačne odluke mogu se osporavati podnošenjem izvanredne žalbe kojom se traži poništenje jer podnositelj žalbe nije uredno pozvan na ročište i nije mu prisustvovao. Podnosi se u roku od 15 dana od dana zaprimanja presude i ne kasnije od godinu dana od datuma na koji je presuda postala pravomoćna. Razlog za žalbu mora se navesti u spomenutom roku od 15 dana jer je u protivnom ništava (članak 503. stavak 1. i članak 506. novog Zakona o parničnom postupku);

– preispitivanje odluke o meritumu predmeta ili odluke kojom se upućuje na njega može se zatražiti (u okviru postupka izvanredne žalbe) ako predmetna stranka uslijed okolnosti izvan njezine kontrole nije mogla sudjelovati u postupku i o tome nije mogla obavijestiti sud. Ako su takve okolnosti prisutne, odluke koje ne upućuju na meritum predmeta također podliježu preispitivanju. Zahtjev za preispitivanje odluke podnosi se u roku od 15 dana od datuma prestanka postojanja navedenih okolnosti (članak 509. stavak 1. točka 9. i stavak 2. te članak 511. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku);

– stranci koja propusti rok novi rok odobrava se samo ako može pružiti propisno opravdane razloge za kašnjenje; stranka radi toga mora provesti odgovarajući postupak u roku od 15 dana od prestanka postojanja navedenih okolnosti, uz zahtjev za odobravanje novog roka; u slučaju žalbenih postupaka taj je rok isti kao rok za podnošenje žalbe; o zahtjevu za odobravanje novog roka odlučuje sud nadležan za donošenje odluke o zahtjevima povezanima s pravima koja nisu ostvarena u predviđenom vremenskom roku (članak 186. novog Zakona o parničnom postupku).

poseban postupak za platni nalog:

– novim Zakonom o parničnom postupku (članci 1014. – 1025.) uspostavlja se poseban postupak za platne naloge;

– dužnik može podnijeti zahtjev za poništenje platnog naloga u roku od 10 dana od datuma zaprimanja naloga ili obavijesti o njemu (članak 1024. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku);

– vjerovnik može u roku od deset dana (članak 1024. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku) podnijeti zahtjev za poništenje odluke prema članku 1021. stavcima 1. i 2.[1] novog Zakona o parničnom postupku ili platnog naloga iz članka 1022. stavka 2.[2];

– zahtjev za poništenje obrađuje sud koji je izdao platni nalog, odnosno sudsko vijeće koje čine dva suca (članak 1024. stavak 4. novog Zakona o parničnom postupku);

– ako sud koji odlučuje o predmetu u cijelosti ili djelomično prihvati zahtjev za poništenje, on će u cijelosti ili djelomično poništiti nalog te donijeti konačnu odluku. Ako sud koji odlučuje o predmetu prihvati zahtjev za poništenje, donijet će konačnu odluku o izdavanju platnog naloga. Odluka o odbacivanju zahtjeva za poništenje konačna je (članak 1024. stavak 6. prva rečenica, stavci 7. i 8. novog Zakona o parničnom postupku;

– predmetna stranka može u skladu s općim zakonom podnijeti žalbu na izvršenje platnog naloga. Žalba se može odnositi samo na nepravilnosti u izvršnom postupku ili razloge za ukidanje obveze koji su nastali nakon što je platni nalog postao konačan (članak 1025. stavak 2. novog Zakona o parničnom postupku).


[1] Članak 1021. Osporavanje potraživanja:

(1) Ako dužnik osporava potraživanje, sud na temelju dokumenata u spisu i objašnjenja stranaka provjerava je li to osporavanje utemeljeno. Ako je dužnikova obrana utemeljena, sud u odluci odbacuje vjerovnikov zahtjev.

(2) Ako dužnikova materijalna obrana uključuje obradu dokaza koji nisu navedeni u stavku 1. i ti bi dokazi u skladu sa zakonom bili prihvatljivi u postupcima općeg prava, sud u odluci odbacuje vjerovnikov zahtjev za izdavanje platnog naloga.

(3) U slučajevima koji se navode u stavcima 1. i 2. vjerovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje sudskog postupka u skladu s općim pravom.

[2] U skladu s člankom 1022. stavkom 2. novog Zakona o parničnom postupku: „Ako sud nakon ispitivanja dokaza utvrdi da su vjerovnikova potraživanja samo djelomično utemeljena, izdaje platni nalog samo za taj dio potraživanja uz određivanje roka plaćanja. U takvim slučajevima vjerovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje sudskog postupka u skladu s općim pravom kako bi se dužniku odredila obveza plaćanja preostalog duga.”

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

postupak u skladu s općim pravom:

– sudski pozivi i drugi postupovni dokumenti mogu se dostaviti u skladu s člancima od 153. do 173. novog Zakona o parničnom postupku. {U nastavku su neki od primjera o načinu na koji se odvija pružanje te usluge:

– sudske pozive i sve postupovne dokumente po službenoj dužnosti uručuju službenici ili drugi zaposlenici predmetnog suda ili drugih sudova koji su nadležni za područje prebivališta adresata (članak 154. stavak 1. novog Zakona o parničnom postupku);

– ako se dokumenti ne mogu uručiti na prethodno spomenuti način, šalju se poštom, preporučeno uz navođenje sadržaja i potvrdu o primitku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je dokaz primitka/uručenja i obavijest predviđena zakonom (članak 154. stavak 4. novog Zakona o parničnom postupku);

– na zahtjev zainteresirane stranke koja snosi cjelokupni trošak, postupovne dokumente mogu izravno uručiti sudski izvršitelji uz poštovanje formalnosti utvrđenih postupovnim pravom ili dostavne službe (članak 154. stavak 5. novog Zakona o parničnom postupku);

– sudske pozive i druge postupovne dokumente službenik suda može dostavljati i telefaksom, e-poštom ili na bilo koji drugi način kojim se osigurava slanje teksta dokumenta i mogućnost potvrde primitka, pod uvjetom da je stranka u tu svrhu sudu dostavila podatke za kontakt. Dostava postupovnih dokumenata bit će popraćena proširenim elektroničkim potpisom suda, koji će zamijeniti sudski pečat i potpis službenika koji sudjeluje u raspravi kao obvezna upućivanja na pozivu. Svaki će sud imati jedinstveni prošireni elektronički potpis za sudske pozive i postupovne dokumente (članak 154. stavak 6. novog Zakona o parničnom postupku).};

poseban postupak za platni nalog:

– nalog treba uručiti stranci ili o njemu bez odlaganja obavijestiti obje stranke u skladu sa zakonom (članak 1022. stavak 5. novog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Zahtjevi se ispunjavaju na rumunjskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.