Euroopa maksekäsk

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Rootsis esitatud Euroopa maksekäsu avalduse vaatab läbi Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet (Kronofogdemyndigheten) (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 2. paragrahv).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamistaotluse vaatab läbi apellatsioonikohus (hovrätt) (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 13. paragrahv). Kui taotlus rahuldatakse, otsustab apellatsioonikohus samaaegselt, et uue menetluse viib läbi Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet.

Kõnealustes küsimustes täiendava teabe saamiseks pöörduge Rootsi riikliku võlgade sissenõudmise ameti poole (http://www.kronofogden.se)

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avaldus tuleb põhimõtteliselt esitada paberkandjal. Rootsi riiklik võlgade sissenõudmise amet võib otsustada, et avaldus tuleb esitada automaatset andmetöötlust võimaldava sidevahendi abil (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 4. paragrahv).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Kui mõnes muus liikmesriigis täidetavaks tunnistatud Euroopa maksekäsu täitmist taotletakse Rootsis, tuleb maksekäsk tõlkida rootsi või inglise keelde (Euroopa maksekäsumenetluse seaduse 10. paragrahv).

Viimati uuendatud: 23/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.