Európai fizetési meghagyás

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az adós állandó címe vagy bejegyzett címe, vagy a végrehajtás helye alapján joghatósággal rendelkező regionális bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 625. cikkének (1) bekezdése).

Amennyiben lehetőség van vitatni az ügyet, a kötelezett legkésőbb a beadvány elleni ellentmondás benyújtási határidejéig megtámadhatja a területi joghatóságot (a polgári perrendtartás 625. cikkének (2) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Erre az eljárásra a polgári perrendtartás 626a. cikke alkalmazandó:

626a. cikk (1) A kötelezett az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkében szabályozott feltételek és eljárás szerint kérelmezheti az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatát a hatáskörrel rendelkező fellebbviteli bíróság előtt.

(2) A felülvizsgálat iránti kérelmet attól a naptól számított 30 napon belül kell benyújtani, amikor a kötelezett ténylegesen megismerte a meghagyás tartalmát vagy megszűntek a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott körülmények.

(3) A bíróság megküldi a kérelem egy példányát a másik félnek, aki arra a kérelem kézhezvételétől számított egy héten belül válaszolhat.

(4) A kérelmet zárt ülésen vizsgálják meg. A bíróság nyilvános ülésen is megvizsgálhatja a kérelmet, amennyiben azt helyénvalónak tartja.

(5) A bíróság határozatával szemben nincs helye jogorvoslatnak.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az alkalmazható kézbesítési módokat a hatályos polgári perrendtartás határozza meg.

A 38. cikk a kézbesítési címet szabályozza:

„38. cikk (1) bekezdés: Az iratot az ügyben megadott címre kell kézbesíteni.

(2) bekezdés: A kézbesítés a fél által a kézbesítés céljából megadott e-mail-címre történhet, ha azt az alábbiak szerint foganatosítják:

1. az egységes e-igazságügyi portálon;

2. a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 257., 2014, 73. o.) (a továbbiakban: 910/2014/EU rendelet) 3. cikkének 37. pontja szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás alkalmazásával.

(3) bekezdés: Amennyiben a fél nem választotta a (2) bekezdés szerinti kézbesítést, de e-mail-címét megadta, a kézbesítés a megadott címre történik.

(4) bekezdés: A (2) és (3) bekezdés szerinti kézbesítéshez való hozzájárulás bármikor visszavonható, a már végrehajtott intézkedések szabályszerűségének sérelme nélkül.

(5) bekezdés: Amennyiben az (1)–(3) bekezdés alapján a kézbesítés nem teljesíthető, az iratot a fél aktuális címére, vagy ennek hiányában állandó lakcímére kell kézbesíteni.

(6) bekezdés: A fél közölheti olyan szakértő, tanú vagy a harmadik személy kézbesítésre szolgáló e-mail-címét, aki köteles a birtokában lévő valamely iratot bemutatni.”

A 38a. cikk úgy rendelkezik, hogy az eljárási cselekményt elektronikus formában végrehajtó fél köteles megadni egy e-mail-címet az elektronikus nyilatkozat átvételéről szóló értesítés és a cselekmény technikai ellenőrzése eredményének közlése céljából. Az eljárási cselekményt elektronikus formában végrehajtó fél hozzájárulhat ahhoz, hogy az érintett fokú vagy bármely fokú eljárásban az ügyben eljáró bíróságtól elektronikus formában kapjon meg nyilatkozatokat és iratokat. Az eljárási cselekményt az egységes e-igazságügyi portálon keresztül végrehajtó fél hozzájárul ahhoz, hogy az érintett fokú vagy bármely fokú eljárásban elektronikus formában küldjenek meg számára nyilatkozatokat, dokumentumokat, közleményeket, idézéseket és eljárási iratokat. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a már végrehajtott intézkedések szabályszerűségének sérelme nélkül.

A hitelintézetek és pénzügyi intézmények – beleértve a fogyasztókkal szembeni követelésbehajtást végző intézményeket is –, a biztosítók és viszontbiztosítók, az energia- vagy gázszolgáltató vállalatok, a postai vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat vagy szennyvízelvezetési szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, valamint a közjegyzők és magánvégrehajtók részére történő kézbesítés csak a 38. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, az általuk megadott e-mail-címre történhet. (A polgári perrendtartás 50. cikkének (5) bekezdése)

Az ügyvédek részére történő kézbesítés az egységes e-igazságügyi portálon keresztül vagy bármely olyan helyen történik, ahol az ügyvéd irodája található. (A polgári perrendtartás 51. cikkének (1) bekezdése)

A kormányzati szervek és önkormányzatok részére történő kézbesítés csak a 38. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, az általuk megadott e-mail-címre történhet. (A polgári perrendtartás 52. cikkének (2) bekezdése)

A közleményeket a 42. cikkel összhangban bírósági tisztviselő útján, postai úton vagy futárszolgálaton keresztül, tértivevénnyel ellátott ajánlott levélküldeményként kézbesítik. Amennyiben a kézbesítés helyén nem található bíróság, a kézbesítés a helyi önkormányzat vagy a polgármester útján is történhet.

A fél indítványára a bíróság elrendelheti a közlemények magánvégrehajtó általi kézbesítését. A magánvégrehajtó költségeit a fél viseli.

Ha az értesítést a fenti módok egyikén sem kézbesítik, valamint katasztrófa, baleset vagy más előre nem látható körülmény esetén a bíróság kivételesen elrendelheti, hogy a kézbesítést bírósági tisztviselő foganatosítsa telefonon, kézbesítés céljából megadott e-mail-címre, telexen, faxon vagy távirat útján.

A kézbesítési módokat a polgári perrendtartás 43. cikke tartalmazza:

43. cikk (1) bekezdés: Az értesítések személyesen vagy más személy útján is kézbesíthetők.

(2) bekezdés: A bíróság elrendelheti az értesítésnek az ügy irataihoz csatolása révén, vagy a címzett ajtaján vagy postafiókjában való elhelyezésével történő kézbesítését.

(3) A bíróság elrendelheti az értesítés hirdetmény útján történő kézbesítését.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A Bolgár Köztársaság az európai fizetési meghagyást annak bolgár fordításával együtt fogadja el.

Utolsó frissítés: 26/09/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.