Európai fizetési meghagyás

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

Hivatkozással az 1896/2006/EK rendelet 29. cikke alapján a tagállamok által az Európai Bizottságnak 2008. június 12-ig eljuttatandó információkra, mellékelten megküldjük az olasz rendelkezések és az uniós rendelkezések közötti kapcsolatot bemutató táblázatot.

Meg kell jegyezni, hogy a rendelet 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokból eredő követelések figyelembevételre kerültek.

A 29. cikk b) pontja tekintetében úgy tűnik, hogy különbséget kell tenni a 20. cikk (1) bekezdésében és a 20. cikk (2) bekezdésében említett esetek között, mivel az első bekezdés a határidő lejártának hatásai alóli mentességre vonatkozik abban az esetben, amikor a határidő lejárta nem az alperesnek volt felróható, míg a 20. cikk (2) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a fizetési meghagyást egyértelműen tévesen bocsátották ki, vagy más kivételes körülmények között, például a fél rosszhiszeműsége folytán.

Az első esetcsoporttal kapcsolatos releváns jogszabályok a fizetési meghagyással szembeni késedelmes fellebbezésre vonatkoznak. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az olasz polgári perrendtartás (CPC) 650. cikke tartalmazza. Ilyen esetben a fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a fizetési meghagyást kibocsátotta. Az ebben az ügyben alkalmazott megközelítés egységes, és széles körben alkalmazható, noha a bíróságnak a 650. cikk utolsó albekezdésében előírt határidőnek a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alkalmazhatóságáról kell döntenie.

Az esetek második csoportjában azonban a jelenleg alkalmazott megoldás a rendes kérelem benyújtása, vagy – a körülményektől függően – az illetékes elsőfokú bírósághoz benyújtott kérelem, megjegyzendő azonban, hogy a bíróság szabadon mérlegelheti, hogy az alkalmazandó hatásköri szabályokat az olasz jog, vagy a rendelet alapján értelmezi-e.

A rendelet 7. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 29. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kommunikációs eszközök tekintetében az a döntés született, hogy csak a papíralapú kommunikáció használata elfogadott, tekintettel arra, hogy az egyéb (különösen az elektronikus) kommunikációs eszközök használatához egyes különös olasz nemzeti jogszabályoknak kell megfelelni, valamint, mivel a rendelet értelmében azokat a kommunikációs eszközöket kell alkalmazni, amelyek az érintett bíróságok „rendelkezésre állnak”.


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Olaszország

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


*kötelező választás

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására az alábbi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel:

A békebíró [Giudice di Pace], amennyiben a kérelem legfeljebb az alábbi összegekre irányul:

1) 10 000 EUR az általános követelések esetében;

2) 25 000 EUR a járművek és hajók által okozott károk megtérítésére vonatkozó igényekre, az 1896/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában meghatározott feltételek szerint.

Az 1896/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában említett körülmények között az olasz polgári perrendtartás 7. cikke (3) bekezdésének 3. pontja értelmében, a perértéktől függetlenül a békebíró rendelkezik hatáskörrel a lakóingatlanok tulajdonosai vagy bérlői közötti, a normális mértéket meghaladó füsttel, zajjal, vibrációval járó, és hasonló ártalmakból eredő kártérítési igények tekintetében.

Ugyancsak a békebíró rendelkezik hatáskörrel a nyugdíjak vagy szociális juttatások késedelmes folyósításából eredő kamat- vagy költségigények tekintetében.

Minden más ügyben a rendes polgári bíróság vagy a fellebbviteli bíróság, mint első illetve végső fokon eljáró bíróság rendelkezik hatáskörrel, valamint kizárólagos hatáskörrel, amikor az olasz nemzeti jogszabályok akként rendelkeznek.

A 2. cikk által ki nem zárt esetekben a rendes polgári bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a következő konkrét ügyekben:

1) mezőgazdasági szerződésekkel kapcsolatos követelések (ebben az esetben az 1990. február 14-i 29. sz. törvény 9. cikke értelmében a rendes bíróság szakosodott mezőgazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel);

2) szabadalmakkal és védjegyekkel kapcsolatos követelések (ebben az esetben a rendes bíróság szakosodott gazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel a 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 1. cikke és azt követő cikkei alapján – legfrissebb szöveg);

3) a hajózásra vonatkozó jogszabályok szerinti követelések, különös tekintettel a hajók ütközésével kapcsolatos károkra, a hajók által a kikötőkben és más megállási helyeken történő bármilyen egyéb manőverek során okozott károkra, a be- és kirakodás és az áruk kikötőben történő kezelése által okozott károkra, a hajók által a hálókban és egyéb halászati felszerelésekben okozott károkra; a segítségnyújtással, mentéssel és helyreállítással kapcsolatos költségekkel és kártalanítással, valamint a hajózási törvény 589. cikke értelmében a hajóroncs megtalálásával és felhozatalával kapcsolatos költségek és díjak megfizetésével kapcsolatos követelések;

4) uniós jelentőségű építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos ügyek és eljárások, ha a módosított 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 3. cikkében említett valamely vállalkozás vesz részt ilyen közbeszerzési szerződésekben, vagy olyan konzorciumban vagy ideiglenes csoportosulásban, amelynek a szerződéseket odaítélték, amennyiben a rendes bíróság rendelkezik hatáskörrel (ebben az esetben is a rendes bíróság szakosodott gazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel a 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 3. cikke értelmében).

Egyebekben a rendelet 2. cikke által ki nem zárt esetekben első és végső fokon eljáró fórumként a fellebbviteli bíróság rendelkezik hatáskörrel a versenykorlátozó megállapodások által és erőfölénnyel való visszaéléssel okozott károk megtérítése iránti keresetek tekintetében (az 1990. október 10-i 287. sz. törvény 32. cikkének (2) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat és az ahhoz kapcsolódó eljárás tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság ugyanaz a bíróság, amely az olasz polgári perrendtartás 650. cikke alapján a végzést hozta.

Az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti felülvizsgálat és az ahhoz kapcsolódó eljárás tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság főszabály szerint ugyanaz a rendes bíróság, amely a végzés tekintetében eljárt.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az 1896/2006/EK rendelet értelmében az európai fizetési meghagyásos eljárás tekintetében elfogadott kommunikációs eszközök a postai szolgáltatások.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az elfogadott nyelv az olasz.

Utolsó frissítés: 24/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.