Europos mokėjimo įsakymas

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Prašymai išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi būti pateikiami apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją pagal nuolatinį arba registruotą skolininko adresą arba pagal vykdymo vietą. (Civilinio proceso kodekso 625 straipsnio 1 dalis).

Tais atvejais, kai byla gali būti užginčyta, atsakovas gali užginčyti teritorinę jurisdikciją, tačiau ne vėliau nei pateikiamas prieštaravimas dėl prašymo. (Civilinio proceso kodekso 625 straipsnio 2 dalis).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Šią procedūrą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 626a straipsnis:

626a straipsnis 1) Atsakovas gali kreiptis dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūrą į atitinkamą apeliacinį teismą.

2) Prašymas dėl peržiūros pateikiamas per 30 dienų nuo dienos, kai respondentas faktiškai susipažino su įsakymo turiniu arba kurią nustojo galioti reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos aplinkybės.

3) Teismas persiunčia prašymo kopiją kitai šaliai, kuri gali atsakyti per vieną savaitę nuo jo gavimo.

4) Prašymas nagrinėjamas uždarame posėdyje. Jei teismas mano, kad tai yra tinkama, jis gali nagrinėti prašymą atvirame posėdyje.

5) Teismo sprendimas yra neskundžiamas.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Naudotini dokumentų įteikimo būdai nustatyti galiojančiame Civilinio proceso kodekse.

38 straipsnyje reglamentuojamas adresas dokumentams įteikti:

„38 straipsnis. 1) Pranešimas įteikiamas byloje nurodytu adresu.

2) Dokumentai gali būti įteikiami šalies pasirinktu e. pašto adresu, naudojantis:

1. bendru e. teisingumo portalu;

2. kvalifikuota elektroninio registruoto pristatymo paslauga pagal 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257/73) (Reglamentas (ES) Nr. 910/2014) 3 straipsnio 37 punktą.

3) Jeigu šalis nepasirinko dokumentų įteikimo pagal 2 dalį, bet nurodė e. pašto adresą, dokumentai įteikiami nurodytu adresu.

4) Sutikimas įteikti dokumentus pagal 2 ir 3 dalis gali būti atšauktas bet kuriuo metu, nedarant poveikio jau atliktų veiksmų pagrįstumui.

5) Kai dokumentai negali būti įteikti pagal 1–3 dalis, pranešimas įteikiamas šalies dabartiniu adresu arba, jei tai neįmanoma, nuolatiniu jos adresu.

6) Šalis e. pašto adresą dokumentams įteikti gali nurodyti ekspertui, liudytojui ar trečiajam asmeniui, kuris privalo pateikti turimą dokumentą.“

38a straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris elektroniniu būdu atliko procesinį veiksmą, turi nurodyti e. pašto adresą, kuriuo būtų galima pranešti apie elektroninio pareiškimo gavimą ir pateikti veiksmo techninio patikrinimo rezultatus. Asmuo, kuris elektroniniu būdu atlieka procesinį veiksmą, gali sutikti priimti elektroninius pareiškimus ir elektroninius dokumentus iš bylą nagrinėjančio teismo atitinkamo jurisdikcijos lygmens arba visų lygių bylose. Asmuo, atliekantis procesinį veiksmą per bendrą e. teisingumo portalą, sutinka priimti elektroninius pareiškimus ir elektroninius dokumentus, pranešimus, šaukimus ir dokumentus atitinkamos jurisdikcijos ir visų lygių bylose. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, nedarant poveikio jau atliktų veiksmų pagrįstumui.

Dokumentai kredito ir finansų įstaigoms, įskaitant tas, kurios vykdo skolų išieškojimą iš vartotojų, draudimo ir perdraudimo bendrovėms, energiją ar dujas tiekiančioms bendrovėms, pašto ar elektroninių ryšių arba vandens ir kanalizacijos paslaugų teikėjams arba notarams ir privatiems antstoliams įteikiami tik 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka jų nurodytu e. pašto adresu (Civilinio proceso kodekso 50 straipsnio 5 dalis).

Dokumentai advokatui įteikiami per bendrą e. teisingumo portalą arba bet kurioje vietoje, kurioje yra jo biuras (Civilinio proceso kodekso 51 straipsnio 1 dalis).

Dokumentai valdžios institucijoms ir savivaldybėms įteikiami tik 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka jų nurodytu e. pašto adresu (Civilinio proceso kodekso 52 straipsnio 2 dalis).

Pagal 42 straipsnį pranešimai įteikiami teismo pareigūno, paštu arba per pasiuntinių tarnybą kaip registruoti laiškai su pranešimu apie gavimą. Jei įteikimo vietoje teisminės instancijos nėra, pranešimus gali įteikti savivaldybė arba merija.

Šalies prašymu teismas gali nurodyti, kad pranešimus įteiktų privatus antstolis. Privataus antstolio išlaidas padengia šalis.

Jeigu pranešimas neįteikiamas nė vienu iš pirmiau nurodytų būdų arba įvykus nelaimei, nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, teismas išimties tvarka gali nurodyti, kad dokumentus įteiktų teismo pareigūnas telefonu, e. pašto adresu dokumentams įteikti, teleksu, faksu ar telegrama.

Dokumentų įteikimo būdai nustatyti Civilinio proceso kodekso 43 straipsnyje:

43 straipsnis. 1) Pranešimai gali būti įteikiami asmeniškai arba bet kurio kito asmens.

2) Teismas gali nurodyti įteikti pranešimą pridedant jį prie bylos medžiagos arba pritvirtinant jį prie adresato durų arba pašto dėžutės.

3) Teismas gali nurodyti, kad pranešimas turi būti įteiktas viešai paskelbiant.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Bulgarijos Respublika priima Europos mokėjimo įsakymus, pateikiamus kartu su vertimu į bulgarų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 26/09/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.