Europos mokėjimo įsakymas

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Bulgarija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Prašymai išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi būti pateikiami apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją pagal nuolatinį arba registruotą skolininko adresą arba pagal vykdymo vietą. (Civilinio proceso kodekso 625 straipsnio 1 dalis).

Tais atvejais, kai byla gali būti užginčyta, atsakovas gali užginčyti teritorinę jurisdikciją, tačiau ne vėliau nei pateikiamas prieštaravimas dėl prašymo. (Civilinio proceso kodekso 625 straipsnio 2 dalis).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Šią procedūrą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 626a straipsnis:

626a straipsnis 1) Atsakovas gali kreiptis dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūrą į atitinkamą apeliacinį teismą.

2) Prašymas dėl peržiūros pateikiamas per 30 dienų nuo dienos, kai respondentas faktiškai susipažino su įsakymo turiniu arba kurią nustojo galioti reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos aplinkybės.

3) Teismas persiunčia prašymo kopiją kitai šaliai, kuri gali atsakyti per vieną savaitę nuo jo gavimo.

4) Prašymas nagrinėjamas uždarame posėdyje. Jei teismas mano, kad tai yra tinkama, jis gali nagrinėti prašymą atvirame posėdyje.

5) Teismo sprendimas yra neskundžiamas.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Su Europos mokėjimo įsakymu susiję pranešimai įteikiami teismo pareigūno, paštu arba per pasiuntinių tarnybą kaip registruoti laiškai su pranešimu apie gavimą. Jei įteikimo vietoje teisminės instancijos nėra, pranešimus gali įteikti savivaldybė arba merija. (Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalis)

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Bulgarijos Respublika priima Europos mokėjimo įsakymus, pateikiamus kartu su vertimu į bulgarų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 27/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.