Europos mokėjimo įsakymas

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Suomija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Išduoti Europos mokėjimo įsakymą jurisdikciją turi Helsinkio apygardos teismas.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Reglamento 20 straipsnis dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūros Suomijoje taikomas nepakeistas. 20 straipsnio reikmėms kompetentingas teismas yra Helsinkio apygardos teismas.

Be reglamento 20 straipsnio nuostatų Europos mokėjimo įsakymui taip pat taikomos Teismo proceso kodekso 31 skyriaus nuostatos dėl neįprastų apeliacinio skundo pateikimo būdų. Jos aprėpia skundus dėl proceso klaidos (31 skyriaus 1 skirsnis) ir galutinio sprendimo panaikinimo (31 skyriaus 7 skirsnis). Teismo proceso kodekso 17 skirsnyje esama atskirų nuostatų dėl naujo termino suteikimo.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Elektroninių paslaugų ir ryšių (viešasis sektorius) akte Nr. 13/2003 esama nuostatų dėl teismo dokumentų siuntimo Suomijos teismui. Pagal šį aktą ryšio priemonės, priimtinos taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra paštas, faksas ir el. paštas.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Europos mokėjimo įsakymai gali būti siunčiami suomių, švedų ir anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 22/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.