Europos mokėjimo įsakymas

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Įžanginė pastaba

Išsami reglamento, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, įgyvendinimo tvarka Vokietijoje nustatyta Tarpvalstybinių ieškinių vykdymo užtikrinimo ir dokumentų įteikimo gerinimo įstatyme.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Berlyno Vedingo apylinkės teismas turi jurisdikciją visoje Vokietijos teritorijoje. Teismo adresas:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel. +49 (0)30 90156 - 0
Faksas +49 (0)30 90156 - 203

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Mokėjimo įsakymo procedūrą vykdyti kompetentingas teismas – Berlyno Vedingo apylinkės teismas.

Vėliau kilęs ginčas perduodamas teismui, kurį pareiškėjas nurodė kaip turintį tarptautinę jurisdikciją. Jei šis teismas neturi jurisdikcijos, jis gali kreiptis į Vokietijos teismą, turintį tarptautinę jurisdikciją. Tarptautinė jurisdikcija paprastai reglamentuojama atitinkamu ES teisės aktu, pvz., Reglamentu Nr. 1215/2012.

Peržiūros procedūros apimtis ir tvarka jau yra nustatytos reglamento 20 straipsnyje. Įstatyme numatyta, kad pareiškėjas privalo pateikti įtikinamus faktus, kuriais, jo nuomone, pagrindžiamas Europos mokėjimo įsakymo panaikinimas. Tarptautinę jurisdikciją turintis Vokietijos teismas (žr. pirmiau) priima neskundžiamą nutartį. Jeigu teismas nusprendžia, kad Europos mokėjimo įsakymas yra nepagrįstas, procedūra baigiama, kaip numatyta reglamente.

Nukrypstant nuo to, kas išdėstyta pirmiau, jurisdikciją darbo klausimais pagal Darbo teismų įstatymo 2 straipsnį ir 46b straipsnio 2 dalį turi tarptautinę jurisdikciją turintis Darbo teismas, kuris turėtų jurisdikciją pagal bendrosios teisės procedūrą.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą gali būti pateikiamas ne tik popierine, bet ir elektronine forma, jeigu kompetentingas teismas tokią prašymo formą priima. Vedingo apylinkės teismas elektroninius prašymus priima. Norint pateikti Vedingo apylinkės teismui elektroninį prašymą, reikalinga speciali programinė įranga. Daugiau informacijos galima rasti adresu https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina tik vokiečių kalba.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.