Europos mokėjimo įsakymas

Italija

Turinį pateikė
Italija

Atsižvelgiant į informaciją, kurią valstybės narės Europos Komisijai turi perduoti iki 2008 m. birželio 12 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 29 straipsnį, toliau pridedama lentelė, kurioje aptariamas Italijos nuostatų ir Bendrijos nuostatų ryšys.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal reglamento 2 straipsnio 2 dalies d punktą atsižvelgiama į ieškinius, kurių pagrindą sudaro nesutartinės prievolės.

Dėl 29 straipsnio b punkto pažymėtina, kad, atrodo, reikia skirti 20 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus nuo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytų atvejų, nes 1 dalyje nurodyta teisių gynimo priemonė, kuri taikoma padariniams, atsiradusiems pasibaigus terminui, kai tai įvyko ne dėl atsakovo kaltės, o 20 straipsnio 2 dalis taikoma tais atvejais, kai akivaizdu, kad mokėjimo įsakymas buvo išduotas klaidingai, arba kitomis išimtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai šalis veikia tyčia.

1 dalyje nurodytais atvejais atitinkami teisės aktai yra susiję su pavėluotais skundais dėl mokėjimo įsakymų, kuriems taikoma nuostata yra įtvirtinta Italijos civilinio proceso kodekso (CPK) 650 straipsnyje ir kurie turi būti paduoti tam pačiam teismui, kuris išdavė įspėjamąjį raštą. Šiuo atveju laikomasi įprasto požiūrio ir jį galima taikyti platesniu mastu, nors teismas privalo priimti sprendimą dėl CPK 650 straipsnio paskutinėje pastraipoje nustatyto termino taikymo, nes tai susiję su reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punktu.

Tačiau antros kategorijos atvejais šiuo metu laikomasi įprasto prašymo teikimo praktikos arba, priklausomai nuo aplinkybių, prašymo teikimo kompetentingam pirmosios instancijos teismui praktikos, nors teismas turi priimti sprendimą dėl to, ar taikytinos taisyklės yra nustatytos Italijos teisėje, ar galima daryti prielaidą, kad jos nustatytos reglamente.

Kalbant apie reglamento 29 straipsnio 1 dalies b punkte, aiškinant jį kartu su 7 straipsnio 5 dalimi, nurodytas ryšių palaikymo priemones, pažymėtina, kad buvo nuspręsta nuorodą į ryšių palaikymą popierine forma pateikti tik šioje vietoje, kadangi kitos (elektroninės) ryšių palaikymo priemonės turi atitikti specialias Italijos taisykles, o pagal reglamentą ryšių palaikymo priemonės turi būti tokios, kurios yra „prieinamos“ atitinkamiems teismams.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Italija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi šie teismai:

taikos teisėjas (Giudice di Pace) dėl ieškinių, kurių vertė neviršija:

1) 10 000,00 EUR, jei tai yra bendro pobūdžio ieškiniai;

2) 25 000,00 EUR, jei tai yra reikalavimai, susiję su nuostolių, kuriuos sukėlė transporto priemonės arba laivai, atlyginimu laikantis Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 2 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje nustatytų sąlygų.

Taikos teisėjai turi jurisdikciją nagrinėti bet kokios vertės ieškinius, susijusius su būsto savininkų ir gyventojų santykiais dėl dūmų, garų, karščio, triukšmo, vibracijos ir panašių aspektų, kai viršijami Italijos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyti lygiai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 2 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje.

Taikos teisėjas taip pat turi jurisdikciją nagrinėti bylas, susijusias su palūkanomis arba kitomis smulkiomis išlaidomis, kurios patiriamos pavėlavus išmokėti pensiją arba socialines išmokas.

Bendrosios kompetencijos civilinis teismas arba apeliacinis teismas, kuris veikia kaip pirmosios ir kasacinės instancijos teismas, turi jurisdikciją visais kitais atvejais, įskaitant Italijos teisės aktuose nustatytą išimtinę jurisdikciją.

Bendrosios kompetencijos civiliniai teismai visų pirma turi jurisdikciją nagrinėti bylas, kurioms netaikoma 2 straipsnio išimtis:

1) dėl ieškinių, susijusių su žemės ūkio sutartimis (šiuo atveju jurisdikciją turi specialūs bendrosios kompetencijos teismo žemės ūkio bylų skyriai pagal 1990 m. vasario 14 d. įstatymo Nr. 29 9 straipsnį);

2) dėl ieškinių, susijusių su patentais ir prekių ženklais (šiuo atveju jurisdikciją turi specialūs bendrosios kompetencijos teismų komercinių bylų skyriai pagal 2003 m. birželio 27 d. naujausios redakcijos įstatyminio dekreto Nr. 168 1 ir kt. straipsnius);

3) dėl ieškinių pagal laivybos teisę, visų pirma dėl žalos, atsiradusios susidūrus laivams; laivų sukeltos žalos nuleidžiant inkarą arba švartuojantis, arba atliekant bet kuriuos kitus manevrus uostuose ir kitose sustojimo vietose; dėl žalos, kuri atsirado pakraunant ir iškraunant įrangą ir tvarkant prekes uostuose; dėl žalos, kurią laivai padarė tinklams ir kitai žvejybos įrangai; dėl mokesčių ir kompensacijos už pagalbą, gelbėjimą ir atkūrimą; dėl avariją patyrusio laivo remonto išlaidų ir priteistų sumų už paskendusio laivo iškėlimą pagal Laivybos kodekso 589 straipsnį;

4) dėl bylų ir procedūrų, susijusių su Bendrijos svarbos viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartimis, kurių šalimi yra viena iš 2003 m. birželio 27 d. įstatyminio dekreto Nr. 168 (su pakeitimais) 3 straipsnyje nurodytų įmonių, arba kai viena iš šių įmonių dalyvauja konsorciume arba laikinai sudarytoje įmonių grupėje, su kuria buvo sudarytos sutartys, arba kai jurisdikciją turi bendrosios kompetencijos teismas (šiuo atveju jurisdikciją pagal 2003 m. birželio 27 d. įstatyminio dekreto Nr. 168 3 straipsnį taip pat turi specialūs bendrosios kompetencijos teismų komercinių bylų skyriai).

Jurisdikciją bylose, kurioms netaikoma 2 straipsnio išimtis, turi apeliacinis teismas, kuris veikia kaip pirmosios ir kasacinės instancijos teismas, nagrinėjantis ieškinius, susijusius su nuostolių, kuriuos sukėlė konkurenciją ribojantys susitarimai ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, atlyginimu (1990 m. spalio 10 d. įstatymo Nr. 287 32 straipsnio 2 dalis).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Teismas, kuris turi jurisdikciją atlikti Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir taikyti susijusias procedūras, yra įsakymą pagal Italijos civilinio proceso kodekso 650 straipsnį išdavęs teismas.

Teismas, kuris turi jurisdikciją atlikti Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą peržiūrą ir taikyti susijusias procedūras, yra bendrosios kompetencijos teismas, kuris atsako už įsakymo išdavimą pagal bendrai taikomas taisykles.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Europos mokėjimo įsakymo procedūroje priimtinos ryšių palaikymo priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1896/2006 yra pašto paslaugos.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina kalba yra italų kalba.

Paskutinis naujinimas: 24/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.