Europos mokėjimo įsakymas

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Latvijoje Europos mokėjimo įsakymų išdavimas priklauso apylinkės (miesto) (rajona (pilsētas)) teismų (pirmosios instancijos civilinių bylų teismų) jurisdikcijai. Jurisdikcijos vieta nustatoma pagal atsakovo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei tokios nėra, pagal jo gyvenamąją vietą arba registruotą buveinę. Latvijos teismų sąrašas pateikiamas čia.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Pagal Civilinio proceso įstatymo 485.1 straipsnio 1 dalies 1 punktą prašymas peržiūrėti apylinkės (miesto) teismo išduotą Europos mokėjimo įsakymą turi būti pateiktas atitinkamam apygardos (apgabaltiesa) teismui. Latvijoje civilinės teisenos srityje veikia penki apygardos teismai. Kiekvienas apygardos teismas apima kelių apylinkės (miesto) teismų teritoriją. Latvijos teismų sąrašas pateikiamas čia.

Prašymas peržiūrėti sprendimą turi būti pateiktas per 45 dienas nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo apie aplinkybes, pagrindžiančias peržiūrą pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas, nurodytas aptariamo straipsnio pirmoje dalyje.

Prašymas, kuriame nenurodomos aplinkybės, kurios gali būti pripažintos peržiūrą pagrindžiančiomis aplinkybėmis pagal šį reglamentą, nepriimamas ir grąžinamas pareiškėjui. Teisėjas taip pat atsisako priimti prašymą dėl naujos peržiūros, susijusios su sprendimo peržiūra, jei prašymas pateikiamas pakartotinai, išskyrus atvejus, kai pasikeičia nurodomos sprendimo peržiūrą pagrindžiančios aplinkybės. Toks teisėjo sprendimas gali būti apskųstas (blakus sūdzība).

Prašymas peržiūrėti sprendimą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Jei peržiūrint sprendimą teismas nusprendžia, kad skundas pagrįstas, jis panaikina visą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme.

Jei teismas mano, kad prašyme nurodytos aplinkybės nelaikytinos pagrindžiančiomis sprendimo peržiūrą, jis atmeta prašymą. Teismo sprendimą galima apskųsti (blakus sūdzība). Skundo pateikimo ir nagrinėjimo procedūra nustatyta Civilinio proceso įstatymo 55 straipsnyje. Civilinio proceso įstatymo vertimas į anglų kalbą pateikiamas čia.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Latvijoje teismui skirti dokumentai popierine forma turi būti pateikiami paštu arba pristatomi teisiai teismui.

Latvijos teismai taip pat priima elektroniniu būdu siunčiamus dokumentus, kuriuos asmuo pasirašė saugiu elektroniniu parašu, kuris yra pripažįstamas Latvijoje. Be to, atsižvelgiant į eIDAS reglamentą ir ES bendrąją skaitmeninę rinką, šiuo metu parengti elektroninių dokumentų įstatymo (Elektronisko dokumentu likums) pakeitimai ir atliekami techniniai pakeitimai, kad Latvija galėtų užtikrinti, jog būtų galima priimti elektroninius dokumentus, ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, jei jie pasirašyti laikantis eIDAS reglamento reikalavimų.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Europos mokėjimo įsakymas turi būti parengtas valstybine kalba – latvių kalba arba į ją išverstas.

Paskutinis naujinimas: 25/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.