Europos mokėjimo įsakymas

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Vadovaujantis Įstatymo 20 straipsniu, prašymai dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo paduodami pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Valstybės žinios, 2002, Nr. 36- 1340) nustatytas teismingumo taisykles (bylose, kuriose reikalavimo suma yra ne didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų - apylinkės teismui, o bylose, kuriose reikalavimo suma yra didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų - apygardos teismui). Išnagrinėjęs paduotą prašymą, atitinkamas teismas turės jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsniu, Europos mokėjimo įsakymą Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pagrindais peržiūri Europos mokėjimo įsakymą priėmęs teismas. Priėmęs prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūrėjimo, teismas persiunčia prašymo ir jo priedų kopijas ieškovui ir informuoja, kad šis per keturiolika dienų nuo prašymo išsiuntimo privalo raštu pateikti atsiliepimą į prašymą. Paduotą prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūrėjimo teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėja ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo termino atsiliepimui į prašymą pateikti pabaigos dienos ir priima nutartį dėl vieno iš Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalyje nurodytų sprendimų.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Bylose dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procesiniai dokumentai teismui pateikiami tiesiogiai arba paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal Reglamento Nr. 1896/2006 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina kalba yra lietuvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.