Europos mokėjimo įsakymas

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Nyderlandai

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Europos mokėjimo įsakymo procedūros įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnis

Reglamento 7 straipsnyje nurodytas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą pateikiamas teismui. Jeigu reglamento 7 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta suma ne didesnė negu Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio a punkte nurodyta suma arba jeigu ji susijusi su to straipsnio c punkte nurodytu atveju, prašymą nagrinėja ir dėl jo sprendimą priima apylinkės teismo teisėjas (kantonrechter).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Europos mokėjimo įsakymo procedūros įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnis

1. Jeigu pagal reglamentą Europos mokėjimo įsakymas paskelbiamas vykdytinu, atsakovas gali prašyti, kad Europos mokėjimo įsakymą išdavęs teismas peržiūrėtų sprendimą reglamento 20 straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytais pagrindais.

2. Prašymas turi būti pateiktas:

a) reglamento 20 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per keturias savaites nuo tada, kai atsakovui pranešama apie vykdytiną Europos mokėjimo įsakymą;

b) reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per keturias savaites nuo tada, kai išnyksta minėtame punkte nurodyti pagrindai;

c) reglamento 20 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – ne vėliau kaip per keturias savaites nuo tada, kai atsakovui pranešama apie minėtoje dalyje nurodytą peržiūros pagrindą.

3. Kai teikiamas prašymas dėl peržiūros, advokato pagalba nebūtina.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal Nyderlandų civilinio proceso teisę (Civilinio proceso kodekso 33 straipsnis) prašymus išduoti Europos mokėjimo įsakymą leidžiama pateikti elektroninėmis priemonėmis, jeigu tai numatyta teismo procesinėse taisyklėse. Šiuo metu nė vienas teismas šios galimybės nenumatęs. Prašymus pateikti galima tik:

- paštu;

- teismo kanceliarijai.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Europos mokėjimo įsakymo procedūros įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis

2. Europos mokėjimo įsakymas, kurį kilmės teismas kitoje valstybėje narėje paskelbė vykdytinu, pagal reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą pildomas olandų kalba arba į ją išverčiamas.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.