Europos mokėjimo įsakymas

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lenkija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Kompetentingi teismai – apylinkės teismai (sądy rejonowe) ir apygardos teismai (sądy okręgowe), kurių teritorinė ir dalykinė jurisdikcija nustatyta 1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodekse (Kodeks postępowania cywilnego) (2014 m. įstatymų leidinys, 101 punktas su pakeitimais). Dalykinė jurisdikcija reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 16 ir 17 straipsniais bei 461 straipsnio 11 dalimi kartu su 50516 straipsnio 1 dalimi, o teritorinė jurisdikcija – Kodekso 27–46 ir 461 straipsnio 1 dalimi kartu su 50516 straipsnio 1 dalimi.

Prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, kaip apibrėžta Reglamento 22 straipsnyje (atsisakymas vykdyti), pagal Civilinio proceso kodekso 115323 straipsnio 1 dalį turi būti pateikiami skolininko gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės apylinkės teismui arba, jeigu tokio teismo nėra, apylinkės, kurioje sprendimas vykdytinas ar vykdomas, teismui. Pagal 115323 straipsnio 3 dalį atsakovas per teismo nustatytą laikotarpį gali išdėstyti savo poziciją dėl bylos.

Remdamasis 23 straipsniu (vykdymo sustabdymas ar apribojimas), gavęs skolininko prašymą kompetentingas apygardos teismas gali pagal Civilinio proceso kodekso 115323 straipsnio 1 dalį sustabdyti vykdymo procesą remdamasis Europos mokėjimo įsakymu. Šis teismas, gavęs skolininko prašymą, taip pat gali apriboti vykdymo procesą iki apsaugos priemonių arba vykdymą susieti su sąlyga, kad kreditorius pateiktų tinkamą garantiją.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Atsižvelgiant į Reglamento 20 straipsnio 1 dalį, skolininkui apsaugoti galima nustatyti naują terminą prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimui pateikti. Šioje srityje taikomas Civilinio proceso kodekso pirmos dalies VI antraštinės dalies 5 skyrius „Termino nesilaikymas ir naujo termino nustatymas“ (167–172 straipsniai). Remiantis šiomis taisyklėmis, raštas su prašymu nustatyti naują terminą turi būti pateiktas bylą nagrinėti turinčiam teismui praėjus ne daugiau kaip savaitei nuo tada, kai išnyksta termino nesilaikymo priežastis. Šiame rašte turi būti išdėstytos prašymo priežastys. Tuo pačiu metu, kai pateikiamas prašymas nustatyti naują terminą, šalis turėtų imtis procesinių veiksmų ir pateikti prašymą iš naujo išnagrinėti Europos mokėjimo įsakymą. Kai termino nesilaikyta ir praeina vieneri metai, naują terminą nustatyti leidžiama tik ypatingais atvejais. Gavus prašymą nustatyti naują terminą, bylos nagrinėjimas arba teismo sprendimo vykdymas paprastai nestabdomas.

Atsižvelgiant į Reglamento 20 straipsnio 2 dalį, taikomos Civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 20 dalyje nustatytos taisyklės. Prašymai turi atitikti rašytinių pareiškimų reikalavimus, taip pat turi būti nurodytos Europos mokėjimo įsakymo paskelbimo negaliojančiu priežastys. Teismas, kompetentingas nagrinėti prašymą, – įsakymą išdavęs teismas. Prieš paskelbdamas Europos mokėjimo įsakymą negaliojančiu, teismas turi išklausyti prašymą pateikusį asmenį arba paprašyti jo pateikti pareiškimą raštu.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą arba kiti proceso pareiškimai gali būti teikiami tik raštu. Dokumentai gali būti įteikti kompetentingam teismui asmeniškai arba paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina kalba – lenkų.

Paskutinis naujinimas: 27/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.