Europos mokėjimo įsakymas

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Teismas, kompetentingas išduoti Europos mokėjimo įsakymą, yra teismas, kompetentingas nagrinėti bylą pirmąja instancija. Teismas, kompetentingas priimti sprendimą dėl prašymo atlikti peržiūrą, yra teismas, kurio sprendimas skundžiamas, atstovaujamas dviejų teisėjų kolegijos (žr. Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I9 straipsnio 1 ir 2 straipsnius).

Teismas, kompetentingas išduoti Europos mokėjimo įsakymą, yra teismas, kompetentingas nagrinėti bylą pirmąja instancija:

– apylinkės teismas (kompetentingas pirmąja instancija nagrinėti bylas, kurių konkreti vertė neviršija 200 000 RON)

arba

– teismas (kompetentingas pirmąja instancija nagrinėti visus prašymus, kurie pagal įstatymą nepriklauso kitų teismų jurisdikcijai, taigi, įskaitant ieškinius, kurių konkreti vertė viršija 200 000 RON) – naujojo Civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies j punktas ir 95 straipsnio 1 dalis (dėl mokėjimo įsakymų žr. naujojo Civilinio proceso kodekso 1016 straipsnį, kuris numato, kad kreditorius gali pateikti mokėjimo įsakymo prašymą teismui, kompetentingam pirmąja instancija nagrinėti bylą iš esmės).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglų.

– bendrosios teisės procedūra:

– galutiniai sprendimai gali būti apskundžiami pateikiant išimtinį apeliacinį skundą dėl jų panaikinimo, jei apeliantas nebuvo tinkamai informuotas apie procesą ir jame nedalyvavo; tokį apeliacinį skundą dėl panaikinimo galima pateikti per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos bet ne vėliau kaip vieneri metai nuo sprendimo įsiteisėjimo datos; apeliacinio skundo pagrindai turi būti nurodyti per pirmiau nurodytą 15 dienų terminą, priešingu atveju skundas taps niekinis (naujojo Civilinio proceso kodekso 503 straipsnio 1 dalis ir 506 straipsnis);

– gali būti prašoma atlikti sprendimo, kuriuo byla išnagrinėta iš esmės ar kuriame daroma nuoroda į bylos esmę, peržiūrą (išimtinis apeliacinis skundas), jei susijusi šalis dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių negalėjo atvykti į procesą ir atitinkamai apie tai pranešti teismui; tokiomis aplinkybėmis sprendimai, kuriuose nedaroma nuoroda į bylos esmę, taip pat gali būti skundžiami; prašymą peržiūrėti sprendimą galima pateikti per 15 dienų nuo aplinkybių, dėl kurių negalėjo atvykti į procesą, pabaigos (naujojo Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 509 straipsnio 2 dalis ir 511 straipsnio 2 dalis);

– procesinį terminą praleidusiai šaliai naujas terminas bus suteiktas tik tuomet, jei ji įrodys, kad pavėlavo dėl tinkamai pagrįstų priežasčių; šiuo tikslu šalis turi užpildyti reikiamą procesinį dokumentą ne vėliau kaip 15 dienų po aplinkybių, dėl kurių negalėjo laikytis termino, pabaigos, prašydama suteikti naują terminą; apeliacinio skundo atveju šis terminas yra toks pats kaip terminas, iki kurio galima pateikti skundą; dėl prašymo suteikti naują terminą spręs teismas, kompetentingas nagrinėti prašymus dėl teisių, kuriomis laiku nepasinaudota (naujojo Civilinio proceso kodekso 186 straipsnis).

specialioji mokėjimo įsakymo procedūra:

– naujojo Civilinio proceso kodekse (1014–1025 straipsniai) nustatyta konkreti mokėjimo įsakymų procedūra;

– skolininkas gali pateikti prašymą panaikinti mokėjimo įsakymą per 10 dienų nuo jo įteikimo ar pranešimo (naujojo Civilinio proceso kodekso 1024 straipsnio 1 dalis);

– kreditorius gali per 10 dienų (naujojo Civilinio proceso kodekso 1023 straipsnio 2 dalis) pateikti prašymą panaikinti sprendimą, kaip reikalaujama naujojo Civilinio proceso kodekso 1020 straipsnio 1 ir 2 dalyse [1], arba mokėjimo įsakymą, numatytą 1021 straipsnio 2 dalyje [2];

– prašymą dėl panaikinimo išnagrinės mokėjimo įsakymą išdavęs teismas, atstovaujamas dviejų teisėjų kolegijos (naujojo Civilinio proceso kodekso 1024 straipsnio 4 dalis);

– jei bylą nagrinėjantis teismas visiškai arba iš dalies priima prašymą dėl panaikinimo, jis atitinkamai panaikina visą nutartį arba kai kurias jos nuostatas ir priima galutinį sprendimą; jei bylą nagrinėjantis teismas priima prašymą dėl panaikinimo, jis priima galutinį sprendimą, kuriuo nustatomas mokėjimo įsakymas; sprendimas, kuriuo atmetamas prašymas dėl panaikinimo, bus galutinis (naujojo Civilinio proceso kodekso 1024 straipsnio 6 dalies pirmas sakinys ir 1023 straipsnio 7 ir 8 dalys);

– susijusi šalis gali pateikti apeliacinį skundą dėl mokėjimo įsakymo vykdymo pagal bendrąją teisę; apeliaciniame skunde gali būti nurodomi tik vykdymo procedūros pažeidimai arba pareigos panaikinimo pagrindai, atsiradę po to, kai įsiteisėjo mokėjimo įsakymas (naujojo Civilinio proceso kodekso 1025 straipsnio 2 dalis);


[1] Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 1020 straipsnį:

„1021 straipsnis. Reikalavimo užginčijimas

1) Jeigu skolininkas užginčija reikalavimą, teismas patikrina, ar ginčijimas yra pagrįstas, remdamasis byloje pateiktais dokumentais ir šalių pateiktais paaiškinimais. Jeigu skolininko gynyba yra pagrįsta, teismas atmeta kreditoriaus prašymą priimdamas sprendimą.

2) Jeigu skolininko pateikti materialiniai gynybos pagrindai yra susiję su kitų įrodymų nei nurodytieji 1 dalyje pateikimu ir jei tais įrodymais pagal įstatymus būtų galima remtis bendrosios teisės procese, teismas atmeta kreditoriaus mokėjimo įsakymo prašymą priimdamas sprendimą.

3) 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais kreditorius gali pateikti prašymą teismo procesui pagal bendrąją teisę pradėti.“

[2] Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 1022 straipsnio 2 dalį: „Jeigu teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus, nustato, kad kreditoriaus reikalavimai yra pagrįsti tik iš dalies, jis mokėjimo įsakymą išduoda tik dėl tos dalies ir nurodo mokėjimo terminą. Tokiais atvejais kreditorius gali pateikti prašymą teismo procesui pagal bendrąją teisę pradėti, kad skolininkui būtų nustatyta pareiga sumokėti likusią skolos dalį.“

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

bendrosios teisės procedūra

– šaukimai atvykti į teismą ir kiti procesiniai dokumentai turi būti įteikiami ar pateikiami laikantis naujojo Civilinio proceso kodekso 153–173 straipsnių. Toliau pateikiama keletas pavyzdžių, kaip šie dokumentai įteikiami ar pateikiami:

– šaukimus atvykti į teismą ir visus procesinius dokumentus įteikia ex officio atitinkamo teismo procedūriniai tarnautojai arba kiti jo darbuotojai, taip pat kitų teismų, kurių jurisdikcijos teritorijoje gyvena dokumento adresatas, tarnautojai arba darbuotojai (naujojo Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 1 dalis);

– jei dokumentų neįmanoma įteikti pirmiau nurodytu būdu, jie siunčiami paštu, registruotu laišku, deklaruojant turinį ir su su gavimo patvirtinimu, užantspauduotame voke, prie kurio pridėta gavimo arba pristatymo patvirtinimo forma ir įstatymu numatytas pranešimas (naujojo Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 4 dalis);

– suinteresuotosios šalies prašymu ir jos sąskaita procesinius dokumentus gali tiesiogiai įteikti antstoliai, kurie privalo laikytis proceso teisės nustatytų formalumų, arba skubaus pristatymo tarnybos (naujojo Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 5 dalis);

– šaukimus atvykti į teismą ir kitus procesinius dokumentus gali faksu, e. paštu arba kitomis priemonėmis, kuriomis gali būti perduodamas dokumento tekstas ir gaunamas gavimo patvirtinimas, išsiųsti teismo kanceliarija, jeigu susijusi šalis yra pateikusi teismui šiam tikslui reikiamus duomenis; kad gautų patvirtinimą, teismas prie procesinio dokumento pridės formą, kurioje nurodoma: teismo pavadinimas, pranešimo data, pranešimą tvarkančio kanclerio pavardė ir pateikiami dokumentai; formą turi užpildyti adresatas, kuris turi nurodyti gavimo datą, asmens, atsakingo už pateikiamų dokumentų gavimą pavardę ir pasirašyti; tuomet forma turi būti grąžinta teismui faksu, e. paštu arba kitu tinkamu būdu (naujojo Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 6 dalis).

– specialioji mokėjimo įsakymo procedūra:

– įsakymas turi būti įteiktas dalyvaujančiai šaliai arba nedelsiant praneštas kiekvienai šaliai laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų (naujojo Civilinio proceso kodekso 1022 straipsnio 5 dalis).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Prašymai turi būti pateikiami rumunų kalba.

Paskutinis naujinimas: 02/08/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.