European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Europos mokėjimo įsakymas - Belgija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Pagal Belgijos teismų kodeksą jurisdikcija išduoti Europos mokėjimo įsakymą, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo vietą ir dalyką, priklauso taikos teisėjui (juge de paix), pirmosios instancijos teismui (tribunal de première instance), komercinių bylų teismui (tribunal de commerce ) arba darbo bylų teismui (tribunal du travail).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Pagal Belgijos teisę, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, galima pasinaudoti įvairiais teismo sprendimo apskundimo būdais siekiant teisminės peržiūros:

– pirma, pagal Teismų kodekso 1051 str. dėl teismo sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą per mėnesį nuo jo įteikimo dienos, arba, tam tikrose bylose, nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 str. 2 ir 3 dalis dienos. Tai taikoma tiek dalyvaujant šalims priimtiems teismo sprendimams, tiek teismo sprendimams, priimtiems už akių;

– antra, pagal Teismų kodekso 1048 str. per mėnesį nuo teismo sprendimo, priimto už akių, įteikimo dienos arba, tam tikrose bylose, nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 str. 2 ir 3 dalis dienos galima pareikšti prieštaravimą (opposition au jugement).

– jeigu civilinių bylų teismas jau priėmė sprendimą byloje ir jis įsiteisėjo (arba baudžiamųjų bylų teismas priėmė sprendimą dėl civilinės atsakomybės ir jis įsiteisėjo), pagal Teismų kodekso 1133 str. tam tikromis aplinkybėmis per 6 mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą bylos šalis gali pateikti civilinį ieškinį, siekdama panaikinti minėtą sprendimą.

Taikomi šie terminai, nustatyti pirmiau minėto apeliacinio skundo pateikimui, prieštaravimo pareiškimui arba civilinio ieškinio patikimui:

– terminai, nustatyti viršvalstybinės ir tarptautinės teisės normomis;

– Teismų kodekso 50 straipsnio nuostata, leidžianti pratęsti tam tikrais įstatymu nustatytais atvejais senaties terminą;

– galimybė taikyti bendrąjį teisės principą, daugeliu atveju patvirtinta Belgijos kasacinio teismo (Cour de Cassation), leidžianti pratęsti veiksmo atlikimo terminą šaliai, kuriai jį laiku atlikti sutrukdė force majeure aplinkybės.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal reglamentą Belgijos teismai gali naudotis dviem susirašinėjimo būdais: kompetentingo teismo kanceliarijai pateikiant tiesiogiai A tipo paraišką pagal I priedą kartu su lydimaisiais dokumentais arba tokią paraišką ir lydimuosius dokumentus kompetentingam teismui atsiunčiant registruotu paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Taikant 21 straipsnio 2 dalies b punktą, Belgija nepripažįsta kitų kalbų, išskyrus oficialiąją kalbą arba teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo vietos kalbą pagal Belgijos teisę.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Bulgarija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Prašymai išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi būti pateikiami apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją pagal nuolatinį arba registruotą skolininko adresą arba pagal vykdymo vietą. (Civilinio proceso kodekso 625 straipsnio 1 dalis).

Tais atvejais, kai byla gali būti užginčyta, atsakovas gali užginčyti teritorinę jurisdikciją, tačiau ne vėliau nei pateikiamas prieštaravimas dėl prašymo. (Civilinio proceso kodekso 625 straipsnio 2 dalis).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Šią procedūrą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 626a straipsnis:

626a straipsnis 1) Atsakovas gali kreiptis dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūrą į atitinkamą apeliacinį teismą.

2) Prašymas dėl peržiūros pateikiamas per 30 dienų nuo dienos, kai respondentas faktiškai susipažino su įsakymo turiniu arba kurią nustojo galioti reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos aplinkybės.

3) Teismas persiunčia prašymo kopiją kitai šaliai, kuri gali atsakyti per vieną savaitę nuo jo gavimo.

4) Prašymas nagrinėjamas uždarame posėdyje. Jei teismas mano, kad tai yra tinkama, jis gali nagrinėti prašymą atvirame posėdyje.

5) Teismo sprendimas yra neskundžiamas.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Su Europos mokėjimo įsakymu susiję pranešimai įteikiami teismo pareigūno, paštu arba per pasiuntinių tarnybą kaip registruoti laiškai su pranešimu apie gavimą. Jei įteikimo vietoje teisminės instancijos nėra, pranešimus gali įteikti savivaldybė arba merija. (Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalis)

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Bulgarijos Respublika priima Europos mokėjimo įsakymus, pateikiamus kartu su vertimu į bulgarų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 18/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Čekija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Čekijoje nustatant, kurie teismai turi jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą, taikomos bendrosios teisės nuostatos, reglamentuojančios jurisdikciją civilinėse bylose, nustatytos Čekijos Įstatyme Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodeksas).

Dalykinę jurisdikciją reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 9–12 straipsniai, o teritorinę jurisdikciją – 84–89a straipsniai.

Atsižvelgiant į numatytą bylos rūšį, dalykinę jurisdikciją paprastai turi apylinkės teismai, o nustatant teritorinę jurisdikciją paprastai vadovaujamasi atsakovo gyvenamosios vietos ar registruotos būstinės vietos kriterijumi.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Teismas, turintis jurisdikciją atlikti teismo sprendimo peržiūrą, yra teismas, priėmęs sprendimą pirmąja instancija.

Kompetentingas teismas turi taikyti reglamento 20 straipsnį tiesiogiai. Sprendimas atmesti peržiūros prašymą gali būti skundžiamas.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal Civilinio proceso kodekso 42 straipsnį leidžiama naudoti šias ryšio priemones:

a) elektroninį paštą naudojant pažangųjį elektroninį parašą pagal Elektroninių parašų įstatymą Nr. 227/2000 (su paskutiniais pakeitimais);

b) elektroninį paštą nenaudojant pažangiojo elektroninio parašo;

c) faksą.

Jeigu dokumentai pateikti b ir c punktuose nurodytomis priemonėmis, per tris dienas turi būti pateikiami originalūs formų egzemplioriai, priešingu atveju dokumentai nebus nagrinėjami.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Čekijoje priimtina tik čekų kalba.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Vokietija

Įžanginė pastaba

Išsami reglamento, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, įgyvendinimo tvarka Vokietijoje nustatyta Tarpvalstybinių ieškinių vykdymo užtikrinimo ir dokumentų įteikimo gerinimo įstatyme.


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Berlyno Vedingo apylinkės teismas turi jurisdikciją visoje Vokietijos teritorijoje. Teismo adresas:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel. +49 (0)30 90156 - 0
Faksas +49 (0)30 90156 - 203

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Mokėjimo įsakymo procedūrą vykdyti kompetentingas teismas – Berlyno Vedingo apylinkės teismas.

Vėliau kilęs ginčas perduodamas teismui, kurį pareiškėjas nurodė kaip turintį tarptautinę jurisdikciją. Jei šis teismas neturi jurisdikcijos, jis gali kreiptis į Vokietijos teismą, turintį tarptautinę jurisdikciją. Tarptautinė jurisdikcija paprastai reglamentuojama atitinkamu ES teisės aktu, pvz., Reglamentu Nr. 1215/2012.

Peržiūros procedūros apimtis ir tvarka jau yra nustatytos reglamento 20 straipsnyje. Įstatyme numatyta, kad pareiškėjas privalo pateikti įtikinamus faktus, kuriais, jo nuomone, pagrindžiamas Europos mokėjimo įsakymo panaikinimas. Tarptautinę jurisdikciją turintis Vokietijos teismas (žr. pirmiau) priima neskundžiamą nutartį. Jeigu teismas nusprendžia, kad Europos mokėjimo įsakymas yra nepagrįstas, procedūra baigiama, kaip numatyta reglamente.

Nukrypstant nuo to, kas išdėstyta pirmiau, jurisdikciją darbo klausimais pagal Darbo teismų įstatymo 2 straipsnį ir 46b straipsnio 2 dalį turi tarptautinę jurisdikciją turintis Darbo teismas, kuris turėtų jurisdikciją pagal bendrosios teisės procedūrą.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą gali būti pateikiamas ne tik popierine, bet ir elektronine forma, jeigu kompetentingas teismas tokią prašymo formą priima. Vedingo apylinkės teismas elektroninius prašymus priima. Norint pateikti Vedingo apylinkės teismui elektroninį prašymą, reikalinga speciali programinė įranga. Daugiau informacijos galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina tik vokiečių kalba.

Paskutinis naujinimas: 28/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Estija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Estijos apygardų teismų jurisdikcijai priklauso atlikti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Europos mokėjimo įsakymas gali būti užginčytas pateikus apeliacinį skundą pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso kodekso 4891 straipsnyje nurodytą procedūrą. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas mokėjimo įsakymą išdavusiam apygardos teismui. Dėl apeliacinio skundo priimtas sprendimas gali būti apskųstas apylinkės teismui, kuriam priklauso jurisdikcija.

Išimtiniais atvejais vienos iš bylos šalių prašymu, kai esama naujų įrodymų, remiantis Civilinio proceso kodekso 68 skyriuje numatyta procedūra Aukščiausiajam teismui taip pat galima pateikti prašymą peržiūrėti jau įsigaliojusį teismo sprendimą.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą leidžiama naudotis šiomis ryšio priemonėmis, kurias pripažįsta Estijos teismai: įteikimu į rankas, paštu, faksu ir elektroninio ryšio priemonėmis, laikantis Civilinio proceso kodekse nurodytų formos reikalavimų ir sąlygų. Smulkesnė informacija apie elektroninių dokumentų perdavimo teismams procedūrą ir dokumentų formos reikalavimus nurodyta Teisingumo ministerijos priimtame reglamente.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Remiantis Reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktu, Europos mokėjimo įsakymas vykdytinas Estijoje, jei jis išduotas estų arba anglų kalba, arba pateikiamas su vertimu į estų arba anglų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 07/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Airija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Aukštesnysis teismas (angl. High Court) turi jurisdikciją išduoti mokėjimo įsakymą.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros jurisdikcija suteikta Aukštesniajam bylų teismui.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Paštas ir faksas.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Airių ir anglų k.

Paskutinis naujinimas: 29/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Graikija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Kai skundas priklauso apylinkės teismo jurisdikcijai, (t. y. kai skundas susijęs su ne didesne kaip dvidešimt tūkstančių (20 000) eurų suma) – mokėjimo įsakymą išduoda apylinkės teismo teisėjas, o kai skundas susijęs su didesne kaip dvidešimt tūkstančių (20 000) eurų suma – vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjas.

Tačiau apylinkės teismo teisėjas išduoda mokėjimo įsakymus, kurie visų pirma yra susiję su ginčais dėl nuomos sutarčių, kai nustatytas mėnesinis nuomos mokestis neviršija šešių šimtų (600) eurų. Jeigu nustatytas mėnesinis nuomos mokestis viršija šešis šimtus (600) eurų, įsakymą išduoda pirmosios instancijos vieno teisėjo teismo teisėjas.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros procedūra turi būti inicijuojama pateikiant prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo tą įsakymą išdavusiam apylinkės teismo teisėjui arba vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjui.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Reglamento priede pateikta standartinė forma turėtų būti raštu pateikiama kompetentingam teismui. Ją galima pateikti ir e. paštu, naudojant skaitmeninę platformą e. codex arba teisiniams dokumentams teikti skirtą skaitmeninę platformą (jei tokios ryšių priemonės yra).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina kalba – graikų.

Paskutinis naujinimas: 01/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Ispanija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Pirmosios instancijos teismai.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Reglamento 20 straipsnio 1 dalyje numatyta peržiūra atliekama taikant galutinių sprendimų panaikinimo procedūrą sprendimą užginčijusios šalies prašymu (Civilinio proceso kodekso 501 straipsnis et seq, 2000 m. sausio 7 d. įstatymas Nr. 1/2000). 20 straipsnio 2 dalyje numatyta peržiūra atliekama taikant teismo sprendimų panaikinimo procedūrą (Pagrindinio įstatymo dėl teismų sistemos 238 straipsnis et seq, 1985 m. liepos 1 d. įstatymas Nr. 6/1985). Abiem atvejais jurisdikciją turi pirmosios instancijos teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Reikalavimo formą galima pateikti tiesiogiai, paštu arba faksu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Ispanų.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Prancūzija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Europos mokėjimo įsakymą išduoda ginčus dėl pažeidžiamų asmenų apsaugos nagrinėjantis teisėjas (juge des contentieux de la protection), teismo tribunal judiciaire arba komercinio teismo (tribunal de commerce) pirmininkas, neviršydami pastarųjų teismų jurisdikcijos.

Kai 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nurodyti ne teritorinę jurisdikciją turintys teismai, o valstybės narės teismai, teritorinė jurisdikcija priklauso tos vietovės, kurioje gyvena atsakovas arba vienas iš atsakovų, teismui.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Reglamento 20 straipsnyje numatyta peržiūros išimtinais atvejais tvarka yra tokia pat kaip ir prieštaravimo pateikimo tvarka. Prašymas peržiūrėti teikiamas Europos mokėjimo įsakymą išdavusiam teismui.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymas išduoti mokėjimo įsakymą teismui gali būti pateiktas paštu arba elektroniniu paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtinos kalbos: prancūzų, anglų, vokiečių, italų, ispanų.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Kroatija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Išimtinę jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo ir pripažinti jį vykdytinu turi šis teismas:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

Faksas: + 385 1 4920-871

E. paštas:  Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Interneto svetainė:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Zagrebo komercinių bylų teismas priima sprendimą dėl apeliacinių skundų, kuriais prašoma peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą. Šio teismo sprendimas neskundžiamas.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Formos, kiti prašymai ar pareiškimai turi būti pateikiami raštu, faksu arba el. paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Prie Europos mokėjimo įsakymo turi būti pridėtas vertimas į kroatų kalbą, patvirtintas įgalioto asmens.

Paskutinis naujinimas: 30/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Italija

Atsižvelgiant į informaciją, kurią valstybės narės Europos Komisijai turi perduoti iki 2008 m. birželio 12 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 29 straipsnį, toliau pridedama lentelė, kurioje aptariamas Italijos nuostatų ir Bendrijos nuostatų ryšys.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal reglamento 2 straipsnio 2 dalies d punktą atsižvelgiama į ieškinius, kurių pagrindą sudaro nesutartinės prievolės.

Dėl 29 straipsnio b punkto pažymėtina, kad, atrodo, reikia skirti 20 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus nuo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytų atvejų, nes 1 dalyje nurodyta teisių gynimo priemonė, kuri taikoma padariniams, atsiradusiems pasibaigus terminui, kai tai įvyko ne dėl atsakovo kaltės, o 20 straipsnio 2 dalis taikoma tais atvejais, kai akivaizdu, kad mokėjimo įsakymas buvo išduotas klaidingai, arba kitomis išimtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai šalis veikia tyčia.

1 dalyje nurodytais atvejais atitinkami teisės aktai yra susiję su pavėluotais skundais dėl mokėjimo įsakymų, kuriems taikoma nuostata yra įtvirtinta Italijos civilinio proceso kodekso (CPK) 650 straipsnyje ir kurie turi būti paduoti tam pačiam teismui, kuris išdavė įspėjamąjį raštą. Šiuo atveju laikomasi įprasto požiūrio ir jį galima taikyti platesniu mastu, nors teismas privalo priimti sprendimą dėl CPK 650 straipsnio paskutinėje pastraipoje nustatyto termino taikymo, nes tai susiję su reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punktu.

Tačiau antros kategorijos atvejais šiuo metu laikomasi įprasto prašymo teikimo praktikos arba, priklausomai nuo aplinkybių, prašymo teikimo kompetentingam pirmosios instancijos teismui praktikos, nors teismas turi priimti sprendimą dėl to, ar taikytinos taisyklės yra nustatytos Italijos teisėje, ar galima daryti prielaidą, kad jos nustatytos reglamente.

Kalbant apie reglamento 29 straipsnio 1 dalies b punkte, aiškinant jį kartu su 7 straipsnio 5 dalimi, nurodytas ryšių palaikymo priemones, pažymėtina, kad buvo nuspręsta nuorodą į ryšių palaikymą popierine forma pateikti tik šioje vietoje, kadangi kitos (elektroninės) ryšių palaikymo priemonės turi atitikti specialias Italijos taisykles, o pagal reglamentą ryšių palaikymo priemonės turi būti tokios, kurios yra „prieinamos“ atitinkamiems teismams.


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi šie teismai:

taikos teisėjas (Giudice di Pace) dėl ieškinių, kurių vertė neviršija:

1) 5 000,00 EUR, jei tai yra bendro pobūdžio ieškiniai;

2) 20 000,00 EUR, jei tai yra reikalavimai, susiję su nuostolių, kuriuos sukėlė transporto priemonės arba laivai, atlyginimu laikantis Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 2 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje nustatytų sąlygų.

Taikos teisėjai turi jurisdikciją nagrinėti bet kokios vertės ieškinius, susijusius su būsto savininkų ir gyventojų santykiais dėl dūmų, garų, karščio, triukšmo, vibracijos ir panašių aspektų, kai viršijami Italijos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyti lygiai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 2 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje.

Taikos teisėjas taip pat turi jurisdikciją nagrinėti bylas, susijusias su palūkanomis arba kitomis smulkiomis išlaidomis, kurios patiriamos pavėlavus išmokėti pensiją arba socialines išmokas.

Bendrosios kompetencijos civilinis teismas arba apeliacinis teismas, kuris veikia kaip pirmosios ir kasacinės instancijos teismas, turi jurisdikciją visais kitais atvejais, įskaitant Italijos teisės aktuose nustatytą išimtinę jurisdikciją.

Bendrosios kompetencijos civiliniai teismai visų pirma turi jurisdikciją nagrinėti bylas, kurioms netaikoma 2 straipsnio išimtis:

1) dėl ieškinių, susijusių su žemės ūkio sutartimis (šiuo atveju jurisdikciją turi specialūs bendrosios kompetencijos teismo žemės ūkio bylų skyriai pagal 1990 m. vasario 14 d. įstatymo Nr. 29 9 straipsnį);

2) dėl ieškinių, susijusių su patentais ir prekių ženklais (šiuo atveju jurisdikciją turi specialūs bendrosios kompetencijos teismų komercinių bylų skyriai pagal 2003 m. birželio 27 d. naujausios redakcijos įstatyminio dekreto Nr. 168 1 ir kt. straipsnius);

3) dėl ieškinių pagal laivybos teisę, visų pirma dėl žalos, atsiradusios susidūrus laivams; laivų sukeltos žalos nuleidžiant inkarą arba švartuojantis, arba atliekant bet kuriuos kitus manevrus uostuose ir kitose sustojimo vietose; dėl žalos, kuri atsirado pakraunant ir iškraunant įrangą ir tvarkant prekes uostuose; dėl žalos, kurią laivai padarė tinklams ir kitai žvejybos įrangai; dėl mokesčių ir kompensacijos už pagalbą, gelbėjimą ir atkūrimą; dėl avariją patyrusio laivo remonto išlaidų ir priteistų sumų už paskendusio laivo iškėlimą pagal Laivybos kodekso 589 straipsnį;

4) dėl bylų ir procedūrų, susijusių su Bendrijos svarbos viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartimis, kurių šalimi yra viena iš 2003 m. birželio 27 d. įstatyminio dekreto Nr. 168 (su pakeitimais) 3 straipsnyje nurodytų įmonių, arba kai viena iš šių įmonių dalyvauja konsorciume arba laikinai sudarytoje įmonių grupėje, su kuria buvo sudarytos sutartys, arba kai jurisdikciją turi bendrosios kompetencijos teismas (šiuo atveju jurisdikciją pagal 2003 m. birželio 27 d. įstatyminio dekreto Nr. 168 3 straipsnį taip pat turi specialūs bendrosios kompetencijos teismų komercinių bylų skyriai).

Jurisdikciją bylose, kurioms netaikoma 2 straipsnio išimtis, turi apeliacinis teismas, kuris veikia kaip pirmosios ir kasacinės instancijos teismas, nagrinėjantis ieškinius, susijusius su nuostolių, kuriuos sukėlė konkurenciją ribojantys susitarimai ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, atlyginimu (1990 m. spalio 10 d. įstatymo Nr. 287 32 straipsnio 2 dalis).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Teismas, kuris turi jurisdikciją atlikti Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir taikyti susijusias procedūras, yra įsakymą pagal Italijos civilinio proceso kodekso 650 straipsnį išdavęs teismas.

Teismas, kuris turi jurisdikciją atlikti Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą peržiūrą ir taikyti susijusias procedūras, yra bendrosios kompetencijos teismas, kuris atsako už įsakymo išdavimą pagal bendrai taikomas taisykles.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Europos mokėjimo įsakymo procedūroje priimtinos ryšių palaikymo priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1896/2006 yra pašto paslaugos.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina kalba yra italų kalba.

Paskutinis naujinimas: 24/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Kipras

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Jurisdikciją turi visi Kipro Respublikos pirmosios instancijos teismai, veikiantys keturiose Kipro Respublikos teisinės valstybės kontroliuojamose administracinėse apskrityse: Nikosijos, Lemeso, Larnakos-Amochosto ir Pafoso. Teisėjų jurisdikcija nustatyta Teismų įstatymu (14/60) ir atitinka teisėjų hierarchiją: apskrities teisėjas, vyriausiasis apskrities teisėjas ir apskrities teismo pirmininkas.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros procedūra numatyta Civilinio proceso teisės aktuose. Iš esmės procedūra paremta ginčo šalių raštu pateikta medžiaga. Išimtiniais atvejais ir kai teismas mano esant reikalinga, gali būti atsižvelgta ne tik į raštu pateiktą medžiagą ir priesaikos deklaraciją, bet ir į žodinius parodymus. Jurisdikciją turi a punkte minėti teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonės, kurios priimtinos taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą ir kuriomis gali naudotis teismai: asmeniškai pateiktas užregistruotas prašymas, paštu arba kitomis ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu) nusiųstas prašymas.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Teismuose priimtina kalba – graikų. Tačiau taikant Reglamentą priimtina ir anglų kalba, kuri Kipre taip pat vartojama.

Paskutinis naujinimas: 25/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Latvija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Latvijoje Europos mokėjimo įsakymų išdavimas priklauso apylinkės (miesto) (rajona (pilsētas)) teismų (pirmosios instancijos civilinių bylų teismų) jurisdikcijai. Jurisdikcijos vieta nustatoma pagal atsakovo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei tokios nėra, pagal jo gyvenamąją vietą arba registruotą buveinę. Latvijos teismų sąrašas pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Pagal Civilinio proceso įstatymo 485.1 straipsnio 1 dalies 1 punktą prašymas peržiūrėti apylinkės (miesto) teismo išduotą Europos mokėjimo įsakymą turi būti pateiktas atitinkamam apygardos (apgabaltiesa) teismui. Latvijoje civilinės teisenos srityje veikia penki apygardos teismai. Kiekvienas apygardos teismas apima kelių apylinkės (miesto) teismų teritoriją. Latvijos teismų sąrašas pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Prašymas peržiūrėti sprendimą turi būti pateiktas per 45 dienas nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo apie aplinkybes, pagrindžiančias peržiūrą pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas, nurodytas aptariamo straipsnio pirmoje dalyje.

Prašymas, kuriame nenurodomos aplinkybės, kurios gali būti pripažintos peržiūrą pagrindžiančiomis aplinkybėmis pagal šį reglamentą, nepriimamas ir grąžinamas pareiškėjui. Teisėjas taip pat atsisako priimti prašymą dėl naujos peržiūros, susijusios su sprendimo peržiūra, jei prašymas pateikiamas pakartotinai, išskyrus atvejus, kai pasikeičia nurodomos sprendimo peržiūrą pagrindžiančios aplinkybės. Toks teisėjo sprendimas gali būti apskųstas (blakus sūdzība).

Prašymas peržiūrėti sprendimą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Jei peržiūrint sprendimą teismas nusprendžia, kad skundas pagrįstas, jis panaikina visą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme.

Jei teismas mano, kad prašyme nurodytos aplinkybės nelaikytinos pagrindžiančiomis sprendimo peržiūrą, jis atmeta prašymą. Teismo sprendimą galima apskųsti (blakus sūdzība). Skundo pateikimo ir nagrinėjimo procedūra nustatyta Civilinio proceso įstatymo 55 straipsnyje. Civilinio proceso įstatymo vertimas į anglų kalbą pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Latvijoje teismui skirti dokumentai popierine forma turi būti pateikiami paštu arba pristatomi teisiai teismui.

Latvijos teismai taip pat priima elektroniniu būdu siunčiamus dokumentus, kuriuos asmuo pasirašė saugiu elektroniniu parašu, kuris yra pripažįstamas Latvijoje. Be to, atsižvelgiant į eIDAS reglamentą ir ES bendrąją skaitmeninę rinką, šiuo metu parengti elektroninių dokumentų įstatymo (Elektronisko dokumentu likums) pakeitimai ir atliekami techniniai pakeitimai, kad Latvija galėtų užtikrinti, jog būtų galima priimti elektroninius dokumentus, ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, jei jie pasirašyti laikantis eIDAS reglamento reikalavimų.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Europos mokėjimo įsakymas turi būti parengtas valstybine kalba – latvių kalba arba į ją išverstas.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Lietuva

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Vadovaujantis Įstatymo 20 straipsniu, prašymai dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo paduodami pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Valstybės žinios, 2002, Nr. 36- 1340) nustatytas teismingumo taisykles (bylose, kuriose reikalavimo suma yra ne didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų - apylinkės teismui, o bylose, kuriose reikalavimo suma yra didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų - apygardos teismui). Išnagrinėjęs paduotą prašymą, atitinkamas teismas turės jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsniu, Europos mokėjimo įsakymą Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pagrindais peržiūri Europos mokėjimo įsakymą priėmęs teismas. Priėmęs prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūrėjimo, teismas persiunčia prašymo ir jo priedų kopijas ieškovui ir informuoja, kad šis per keturiolika dienų nuo prašymo išsiuntimo privalo raštu pateikti atsiliepimą į prašymą. Paduotą prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūrėjimo teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėja ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo termino atsiliepimui į prašymą pateikti pabaigos dienos ir priima nutartį dėl vieno iš Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalyje nurodytų sprendimų.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Bylose dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procesiniai dokumentai teismui pateikiami tiesiogiai arba paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal Reglamento Nr. 1896/2006 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina kalba yra lietuvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Liuksemburgas

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Europos mokėjimo įsakymą išduoda:

1. apylinkės teismo (tribunal d'arrondissement) pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas, kai prašymo suma didesnė nei 15 000 EUR;

2. taikos teisėjas (juge de paix), kai prašymo suma mažesnė nei 15 000 EUR;

3. darbo teismo (tribunal du travail) pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas nepriklausomai nuo prašymo sumos, kai ginčai susiję su:

  • darbo sutartimis, amato besimokančiųjų darbo sutartimis ir papildomo pensijų draudimo sistemomis ir kyla tarp darbdavių ir darbuotojų, įskaitant ginčus, kilusius pasibaigus darbo sutarčiai;
  • 1999 m. birželio 8 d. įstatymo dėl papildomų pensijų draudimo sistemų V skyriuje numatytomis draudimo nuo nemokumo paslaugomis ir kyla tarp 21 straipsnyje nurodytos institucijos arba to paties įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytos gyvybės draudimo įstaigos ir darbuotojų, buvusių darbuotojų arba jų teises perėmusių asmenų.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Sprendimus dėl prieštaravimo ir peržiūros prašymus nagrinėti kompetentingi:

1. apylinkės teismas, jei Europos mokėjimo įsakymas buvo išduotas apylinkės teismo pirmininko arba jį pavaduojančio teisėjo;

2. vyriausias taikos teisėjas arba jį pavaduojantis taikos teisėjas, jei Europos mokėjimo įsakymas buvo išduotas taikos teisėjo;

3. darbo teismas, jei Europos mokėjimo įsakymas buvo išduotas darbo teismo pirmininko arba jį pavaduojančio teisėjo.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Liuksemburge pripažįstama ryšio priemonė – paštas.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Liuksemburge pripažįstamos prancūzų ir vokiečių kalbos.

Paskutinis naujinimas: 15/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Vengrija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Vengrijoje Europos mokėjimo įsakymą išduoda (civilinės teisės) notarai. Visų notarų kompetencijai priklauso visa Vengrijos teritorija.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Vengrijoje kompetentingu laikomas teismas, kuris konkrečiu atveju priėmė Europos mokėjimo įsakymą.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Vengrijoje dokumentai gali būti siunčiami paštu arba įteikiami asmeniškai – tiesiai notarams (Vengrijoje Europos mokėjimo įsakymo procedūra priklauso civilinės teisės notarų kompetencijai).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Kartu su vykdytinu Europos mokėjimo įsakymu visada turi pateikiamas jo vertimas į vengrų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Malta

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Civilinių bylų teismo Pirmieji rūmai – nuo 15,000 EUR

Magistratų teismas (Malta) – nuo 5,000 EUR iki 15,000 EUR

Nedidelių ieškinių teismas – iki 5,000 EUR

Magistratų teismas (Gocas) – ir aukštesniosios (nuo 15,000 EUR), ir žemesniosios jurisdikcijos (nuo 5,000 EUR iki 15,000 EUR) – yra kompetentingas nagrinėti visus reikalavimus, susijusius su asmenimis, kurių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Goco arba Kemunos saloje.

Visa korespondencija turi būti siunčiama šiuo adresu:

The Registrar,

(Kompetentingo teismo pavadinimas)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Goco teismams skirta korespondencija turėtų būti siunčiama šiuo adresu:

The Registrar

(Kompetentingo teismo pavadinimas)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Civilinių bylų teismo Pirmieji rūmai

Magistratų teismas (Malta)

Nedidelių ieškinių teismas

Ir aukštesniosios, ir žemesniosios jurisdikcijos magistratų teismas (Gocas)

Visa korespondencija turi būti siunčiama šiuo adresu:

The Registrar,

(Kompetentingo teismo pavadinimas)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Goco teismams skirta korespondencija turėtų būti siunčiama šiuo adresu:

The Registrar

(Kompetentingo teismo pavadinimas)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnyje nustatyta peržiūros procedūra

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymas ir kitos Reglamente (EB) Nr. 1896/2006 minimos formos pateikiamos kompetentingo teismo raštinėje arba siunčiamos paštu į kompetentingo teismo raštinę.

Atsakovas prašymą dėl peržiūros turi pateikti pats maltiečių kalba kompetentingo teismo raštinėje.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Maltiečių ir anglų kalbos.

Paskutinis naujinimas: 22/09/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Nyderlandai

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Europos mokėjimo įsakymo procedūros įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnis

Reglamento 7 straipsnyje nurodytas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą pateikiamas teismui. Jeigu reglamento 7 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta suma ne didesnė negu Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio a punkte nurodyta suma arba jeigu ji susijusi su to straipsnio c punkte nurodytu atveju, prašymą nagrinėja ir dėl jo sprendimą priima apylinkės teismo teisėjas (kantonrechter).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Europos mokėjimo įsakymo procedūros įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnis

1. Jeigu pagal reglamentą Europos mokėjimo įsakymas paskelbiamas vykdytinu, atsakovas gali prašyti, kad Europos mokėjimo įsakymą išdavęs teismas peržiūrėtų sprendimą reglamento 20 straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytais pagrindais.

2. Prašymas turi būti pateiktas:

a) reglamento 20 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per keturias savaites nuo tada, kai atsakovui pranešama apie vykdytiną Europos mokėjimo įsakymą;

b) reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per keturias savaites nuo tada, kai išnyksta minėtame punkte nurodyti pagrindai;

c) reglamento 20 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – ne vėliau kaip per keturias savaites nuo tada, kai atsakovui pranešama apie minėtoje dalyje nurodytą peržiūros pagrindą.

3. Kai teikiamas prašymas dėl peržiūros, advokato pagalba nebūtina.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal Nyderlandų civilinio proceso teisę (Civilinio proceso kodekso 33 straipsnis) prašymus išduoti Europos mokėjimo įsakymą leidžiama pateikti elektroninėmis priemonėmis, jeigu tai numatyta teismo procesinėse taisyklėse. Šiuo metu nė vienas teismas šios galimybės nenumatęs. Prašymus pateikti galima tik:

- paštu;

- teismo kanceliarijai.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Europos mokėjimo įsakymo procedūros įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis

2. Europos mokėjimo įsakymas, kurį kilmės teismas kitoje valstybėje narėje paskelbė vykdytinu, pagal reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą pildomas olandų kalba arba į ją išverčiamas.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Austrija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Dėl prašymų išduoti Europos mokėjimo įsakymą jurisdikciją turi tik Vienos komercinis teismas (Austrijos civilinio proceso kodekso 252 straipsnio 2 dalis).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Procedūriniu požiūriu prašymai peržiūrėti įsakymą remiantis 20 straipsnio 1 ir 2 dalimis laikomi restitutio in integrum prašymais. Tačiau sprendimą, kuriuo patenkinamas prašymas pagal 2 dalį, galima skųsti apeliacine tvarka (Austrijos civilinio proceso kodekso 252 straipsnio 5 dalis).

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Bylose dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo dokumentai pateikiami popierine arba elektronine forma naudojantis internetine elektronine teisingumo sistema (WebERV). Iš esmės elektronine teisingumo sistema gali naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Techniniai reikalavimai yra speciali programinė įranga ir perduodančiosios agentūros paslaugos. Naujausią perduodančiųjų agentūrų sąrašą galima rasti adresu http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Dokumentų negalima siųsti faksu arba elektroniniu paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina kalba yra vokiečių kalba.

Austrijos piliečiai ir valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, gali naudoti ne tik vokiečių, bet ir vengrų (Oberpulendorfo ir Obervarto apylinkių teismuose), slovėnų (Ferlacho, Eizenkapelio ir Bleiburgo apylinkių teismuose) ir kroatų (Eizenštato, Giusingo, Matersburgo, Nòizydlio prie Ẽžero, Oberpulendorfo ir Obervarto apylinkių teismuose) kalbas.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Lenkija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Kompetentingi teismai – apylinkės teismai (sądy rejonowe) ir apygardos teismai (sądy okręgowe), kurių teritorinė ir dalykinė jurisdikcija nustatyta 1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodekse (Kodeks postępowania cywilnego) (2014 m. įstatymų leidinys, 101 punktas su pakeitimais). Dalykinė jurisdikcija reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 16 ir 17 straipsniais bei 461 straipsnio 11 dalimi kartu su 50516 straipsnio 1 dalimi, o teritorinė jurisdikcija – Kodekso 27–46 ir 461 straipsnio 1 dalimi kartu su 50516 straipsnio 1 dalimi.

Prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, kaip apibrėžta Reglamento 22 straipsnyje (atsisakymas vykdyti), pagal Civilinio proceso kodekso 115323 straipsnio 1 dalį turi būti pateikiami skolininko gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės apylinkės teismui arba, jeigu tokio teismo nėra, apylinkės, kurioje sprendimas vykdytinas ar vykdomas, teismui. Pagal 115323 straipsnio 3 dalį atsakovas per teismo nustatytą laikotarpį gali išdėstyti savo poziciją dėl bylos.

Remdamasis 23 straipsniu (vykdymo sustabdymas ar apribojimas), gavęs skolininko prašymą kompetentingas apygardos teismas gali pagal Civilinio proceso kodekso 115323 straipsnio 1 dalį sustabdyti vykdymo procesą remdamasis Europos mokėjimo įsakymu. Šis teismas, gavęs skolininko prašymą, taip pat gali apriboti vykdymo procesą iki apsaugos priemonių arba vykdymą susieti su sąlyga, kad kreditorius pateiktų tinkamą garantiją.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Atsižvelgiant į Reglamento 20 straipsnio 1 dalį, skolininkui apsaugoti galima nustatyti naują terminą prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimui pateikti. Šioje srityje taikomas Civilinio proceso kodekso pirmos dalies VI antraštinės dalies 5 skyrius „Termino nesilaikymas ir naujo termino nustatymas“ (167–172 straipsniai). Remiantis šiomis taisyklėmis, raštas su prašymu nustatyti naują terminą turi būti pateiktas bylą nagrinėti turinčiam teismui praėjus ne daugiau kaip savaitei nuo tada, kai išnyksta termino nesilaikymo priežastis. Šiame rašte turi būti išdėstytos prašymo priežastys. Tuo pačiu metu, kai pateikiamas prašymas nustatyti naują terminą, šalis turėtų imtis procesinių veiksmų ir pateikti prašymą iš naujo išnagrinėti Europos mokėjimo įsakymą. Kai termino nesilaikyta ir praeina vieneri metai, naują terminą nustatyti leidžiama tik ypatingais atvejais. Gavus prašymą nustatyti naują terminą, bylos nagrinėjimas arba teismo sprendimo vykdymas paprastai nestabdomas.

Atsižvelgiant į Reglamento 20 straipsnio 2 dalį, taikomos Civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 20 dalyje nustatytos taisyklės. Prašymai turi atitikti rašytinių pareiškimų reikalavimus, taip pat turi būti nurodytos Europos mokėjimo įsakymo paskelbimo negaliojančiu priežastys. Teismas, kompetentingas nagrinėti prašymą, – įsakymą išdavęs teismas. Prieš paskelbdamas Europos mokėjimo įsakymą negaliojančiu, teismas turi išklausyti prašymą pateikusį asmenį arba paprašyti jo pateikti pareiškimą raštu.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą arba kiti proceso pareiškimai gali būti teikiami tik raštu. Dokumentai gali būti įteikti kompetentingam teismui asmeniškai arba paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina kalba – lenkų.

Paskutinis naujinimas: 02/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Portugalija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi Porto apylinkės teismo Centrinis civilinių bylų skyrius (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros procedūra yra nustatyta reglamento 20 straipsnyje, o jurisdikciją peržiūrėti prašymą turi Porto apylinkės teismo Centrinis civilinių bylų skyrius.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Su Europos mokėjimo įsakymo procedūra susijusi informacija gali būti perduodama šiais būdais:

i) pristatoma į teismo kanceliariją, pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 7 dalies a punktą;

ii) registruotu paštu, pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 7 dalies b punktą;

iii) faksu, pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 7 dalies c punktą.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina kalba yra portugalų.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Rumunija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Teismas, kompetentingas išduoti Europos mokėjimo įsakymą, yra teismas, kompetentingas nagrinėti bylą pirmąja instancija:

– apylinkės teismas (kompetentingas pirmąja instancija nagrinėti bylas, kurių konkreti vertė neviršija 200 000 RON) arba

– teismas (kompetentingas pirmąja instancija nagrinėti visus prašymus, kurie pagal įstatymą nepriklauso kitų teismų jurisdikcijai, taigi, įskaitant ieškinius, kurių konkreti vertė viršija 200 000 RON) – naujojo Civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 1 punkto j papunktis ir 95 straipsnio 1 punktas (dėl mokėjimo įsakymų žr. naujojo Civilinio proceso kodekso 1015 straipsnį, kuris numato, kad kreditorius gali pateikti mokėjimo įsakymo prašymą teismui, kompetentingam pirmąja instancija nagrinėti bylą iš esmės).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

– bendrosios teisės procedūra:

– galutiniai sprendimai gali būti apskundžiami pateikiant išimtinį apeliacinį skundą dėl jų panaikinimo, jei apeliantas nebuvo tinkamai informuotas apie procesą ir jame nedalyvavo; tokį apeliacinį skundą dėl panaikinimo galima pateikti per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos bet ne vėliau kaip vieneri metai nuo sprendimo įsiteisėjimo datos; apeliacinio skundo pagrindai turi būti nurodyti per pirmiau nurodytą 15 dienų terminą, priešingu atveju skundas taps niekinis (naujojo Civilinio proceso kodekso 503 straipsnio 1 dalis ir 506 straipsnis);

– gali būti pateikiamas išimtinis apeliacinis skundas dėl sprendimo, kuriuo byla išnagrinėta iš esmės ar kuriame daroma nuoroda į bylos esmę, peržiūros, jei susijusi šalis dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių negalėjo atvykti į procesą ir atitinkamai apie tai pranešti teismui; tokiomis aplinkybėmis sprendimai, kuriuose nedaroma nuoroda į bylos esmę, taip pat gali būti skundžiami; prašymą peržiūrėti sprendimą galima pateikti per 15 dienų nuo aplinkybių, dėl kurių negalėjo atvykti į procesą, pabaigos (naujojo Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 509 straipsnio 2 dalis ir 511 straipsnio 2 dalis);

– procesinį terminą praleidusiai šaliai naujas terminas bus suteiktas tik tuomet, jei ji įrodys, kad pavėlavo dėl tinkamai pagrįstų priežasčių; šiuo tikslu šalis turi užpildyti reikiamą procesinį dokumentą ne vėliau kaip 15 dienų po aplinkybių, dėl kurių negalėjo laikytis termino, pabaigos, prašydama suteikti naują terminą; apeliacinio skundo atveju šis terminas yra toks pats kaip įprastas terminas, iki kurio galima pateikti skundą; dėl prašymo suteikti naują terminą spręs teismas, kompetentingas nagrinėti prašymus dėl teisių, kuriomis laiku nepasinaudota (naujojo Civilinio proceso kodekso 186 straipsnis).

specialioji mokėjimo įsakymo procedūra:

– naujojo Civilinio proceso kodekse (1013–1024 straipsniai) nustatyta konkreti mokėjimo įsakymų procedūra;

– skolininkas gali pateikti prašymą panaikinti mokėjimo įsakymą per 10 dienų nuo jo įteikimo ar pranešimo (naujojo Civilinio proceso kodekso 1023 straipsnio 1 dalis);

– kreditorius gali per 10 dienų (naujojo Civilinio proceso kodekso 1023 straipsnio 2 dalis) pateikti prašymą panaikinti sprendimą, numatytą naujojo Civilinio proceso kodekso 1020 straipsnio 1 ir 2 dalyse [1], arba mokėjimo įsakymą, numatytą 1021 straipsnio 2 dalyje [2];

– prašymą dėl panaikinimo išnagrinės mokėjimo įsakymą išdavęs teismas, atstovaujamas dviejų teisėjų kolegijos (naujojo Civilinio proceso kodekso 1023 straipsnio 4 dalis);

– jei bylą nagrinėjantis teismas visiškai arba iš dalies priima prašymą dėl panaikinimo, jis atitinkamai panaikina visą nutartį arba kai kurias jos nuostatas ir priima galutinį sprendimą; jei bylą nagrinėjantis teismas priima prašymą dėl panaikinimo, jis priima galutinį sprendimą, kuriuo nustatomas mokėjimo įsakymas; sprendimas, kuriuo atmetamas prašymas dėl panaikinimo, bus galutinis (naujojo Civilinio proceso kodekso 1023 straipsnio 6 dalies pirmas sakinys ir 1023 straipsnio 7 ir 8 dalys);

– susijusi šalis gali pateikti apeliacinį skundą dėl mokėjimo įsakymo vykdymo pagal bendrąją teisę; apeliaciniame skunde gali būti nurodomi tik vykdymo procedūros pažeidimai arba pareigos panaikinimo pagrindai, atsiradę po to, kai įsiteisėjo mokėjimo įsakymas (naujojo Civilinio proceso kodekso 1024 straipsnio 2 dalis);


[1] Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 1020 straipsnį:

„1020 straipsnis. Reikalavimo užginčijimas

1) Jeigu skolininkas užginčija reikalavimą, teismas patikrina, ar ginčijimas yra pagrįstas, remdamasis byloje pateiktais dokumentais ir šalių pateiktais paaiškinimais. Jeigu skolininko gynyba yra pagrįsta, teismas atmeta kreditoriaus prašymą priimdamas sprendimą.

2) Jeigu skolininko pateikti materialiniai gynybos pagrindai yra susiję su kitų įrodymų nei nurodytieji 1 dalyje pateikimu ir jei tais įrodymais pagal įstatymus būtų galima remtis bendrosios teisės procese, teismas atmeta kreditoriaus mokėjimo įsakymo prašymą priimdamas sprendimą.

3) 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais kreditorius gali pateikti prašymą teismo procesui pagal bendrąją teisę pradėti.“

[2] Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 1021 straipsnio 2 dalį: „Jeigu teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus, nustato, kad kreditoriaus reikalavimai yra pagrįsti tik iš dalies, jis mokėjimo įsakymą išduoda tik dėl tos dalies ir nurodo mokėjimo terminą. Tokiais atvejais kreditorius gali pateikti prašymą teismo procesui pagal bendrąją teisę pradėti, kad skolininkui būtų nustatyta pareiga sumokėti likusią skolos dalį.“

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

bendrosios teisės procedūra

– Šaukimai atvykti į teismą ir kiti procesiniai dokumentai turi būti įteikiami ar pateikiami laikantis naujojo Civilinio proceso kodekso 153–173 straipsnių. Toliau pateikiama keletas pavyzdžių, kaip šie dokumentai įteikiami ar pateikiami:

– šaukimus atvykti į teismą ir visus procesinius dokumentus įteikia ex officio atitinkamo teismo procedūriniai tarnautojai arba kiti jo darbuotojai, taip pat kitų teismų, kurių jurisdikcijos teritorijoje gyvena dokumento adresatas, tarnautojai arba darbuotojai (naujojo Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 1 dalis);

– jei dokumentų neįmanoma įteikti pirmiau nurodytu būdu, jie siunčiami paštu, registruotu laišku, deklaruojant turinį ir su su gavimo patvirtinimu, užantspauduotame voke, prie kurio pridėta gavimo arba pristatymo patvirtinimo forma ir įstatymu numatytas pranešimas (naujojo Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 4 dalis);

– suinteresuotosios šalies prašymu ir jos sąskaita procesinius dokumentus gali tiesiogiai įteikti antstoliai, kurie privalo laikytis proceso teisės nustatytų formalumų, arba skubaus pristatymo tarnybos (naujojo Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 5 dalis);

– šaukimus atvykti į teismą ir kitus procesinius dokumentus gali faksu, e. paštu arba kitomis priemonėmis, kuriomis gali būti perduodamas dokumento tekstas ir gaunamas gavimo patvirtinimas, išsiųsti teismo kanceliarija, jeigu susijusi šalis yra pateikusi teismui šiam tikslui reikiamus duomenis; kad gautų patvirtinimą, teismas prie procesinio dokumento pridės formą, kurioje nurodoma: teismo pavadinimas, pranešimo data, pranešimą tvarkančio kanclerio pavardė ir pateikiami dokumentai; formą turi užpildyti adresatas, kuris turi nurodyti gavimo datą, asmens, atsakingo už pateikiamų dokumentų gavimą pavardę ir pasirašyti; tuomet forma turi būti grąžinta teismui faksu, e. paštu arba kitu tinkamu būdu (naujojo Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 6 dalis).

specialioji mokėjimo įsakymo procedūra:

– įsakymas turi būti įteiktas dalyvaujančiai šaliai arba nedelsiant praneštas kiekvienai šaliai laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų (naujojo Civilinio proceso kodekso 1021 straipsnio 5 dalis).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Prašymai turi būti pateikiami rumunų kalba.

Paskutinis naujinimas: 12/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Slovėnija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Kompetentingi apylinkės teismai (okrajna sodišča) ir apygardos teismai (okrožna sodišča).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Atlikti peržiūrą ir taikyti reglamento 20 straipsnį kompetentingi apylinkės ir apygardos teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšiai su teismu palaikomi paštu, elektroninėmis priemonėmis, naudojantis ryšių technologija, pristatant tiesiai į teismą arba pristatant per asmenį, kuris verčiasi profesionalia prašymų teikimo veikla (komercinis paslaugos teikėjas) (Civilinio proceso kodekso (toliau – ZPP) 105 straipsnio b punktas), Uradni List RS (UL RS; Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 73/07 – oficiali konsoliduota versija, 45/08 – Arbitražo įstatymas (ZArbit), 45/08, 111/08 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 57/09 – KT sprendimas, 12/10 – KT sprendimas, 50/10 – KT sprendimas, 107/10 – KT sprendimas, 75/12 – KT sprendimas, 40/13 – KT sprendimas, 92/13 – KT sprendimas, 10/14 – KT sprendimas ir 48/15 – KT sprendimas, 2007.8.13, p. 10425).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficialiosios kalbos – slovėnų kalba ir dvi nacionalinės mažumų kalbos, kurios yra oficialiai vartojamos teritorijų, kuriose šios mažumos gyvena, teismuose (ZPP 6 ir 104 straipsniai). Nacionalinės mažumų kalbos – italų ir vengrų.

Mišrių tautybių teritorijos yra apibrėžtos Savivaldybių ir savivaldybių ribų nustatymo įstatyme (UL RS, Nr. 108/06 – oficiali konsoliduota versija ir 9/11; toliau – ZUODNO). ZUODNO 5 straipsnyje nurodyta: „Remiantis šiuo įstatymu mišrių tautybių teritorijos yra teritorijos, apibrėžtos galiojančiuose Lendavos, HodošŠalovci, Moravske Toplicės, Koperio, Izolos ir Pirano savivaldybių įstatuose“.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Slovakija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Apylinkės teismai.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Pagal reglamento 29 straipsnio 1 dalies b punktą, laikantis Ieškininės civilinės teisenos kodekso (Civilný sporový poriadok) 398 straipsnio galima rinktis išimtinę teisių gynimo priemonę ir šiuo tikslu kompetentingam pirmos instancijos sprendimą priėmusiam teismui, t. y. apylinkės teismui (okresný súd), pateikti prašymą peržiūrėti sprendimą (žaloba o obnovu konania)).

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal Ieškininės civilinės teisenos kodekso 125 straipsnį prašymą galima pateikti raštu ar elektroninėmis priemonėmis. Be elektroninio patvirtinimo pateiktas prašymas per 10 dienų turi būti pateikiamas raštu arba naudojant patvirtintą elektroninį formatą, antraip prašymas nenagrinėjamas. Teismas nenurodo, kad prašymą reikia pateikti iš naujo.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą pažymėjimas surašomas slovakų kalba.

Paskutinis naujinimas: 06/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Suomija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Išduoti Europos mokėjimo įsakymą jurisdikciją turi Helsinkio apygardos teismas.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Reglamento 20 straipsnis dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūros Suomijoje taikomas nepakeistas. 20 straipsnio reikmėms kompetentingas teismas yra Helsinkio apygardos teismas.

Be reglamento 20 straipsnio nuostatų Europos mokėjimo įsakymui taip pat taikomos Teismo proceso kodekso 31 skyriaus nuostatos dėl neįprastų apeliacinio skundo pateikimo būdų. Jos aprėpia skundus dėl proceso klaidos (31 skyriaus 1 skirsnis) ir galutinio sprendimo panaikinimo (31 skyriaus 7 skirsnis). Teismo proceso kodekso 17 skirsnyje esama atskirų nuostatų dėl naujo termino suteikimo.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Elektroninių paslaugų ir ryšių (viešasis sektorius) akte Nr. 13/2003 esama nuostatų dėl teismo dokumentų siuntimo Suomijos teismui. Pagal šį aktą ryšio priemonės, priimtinos taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra paštas, faksas ir el. paštas.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Europos mokėjimo įsakymai gali būti siunčiami suomių, švedų ir anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 15/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Švedija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Švedijoje pateiktus prašymus išduoti Europos mokėjimo įsakymą nagrinėja Švedijos vykdomoji institucija (Kronofogdemyndigheten) (Europos mokėjimo įsakymo procedūros akto 2 skyrius).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros prašymus nagrinėja apeliacinis teismas (hovrätt) (Europos mokėjimo įsakymo procedūros akto 13 skyrius). Jei prašymas patenkinamas, apeliacinis teismas tuo pat metu nusprendžia, kad Švedijos vykdomoji institucija atliks pakartotinį vertinimą.

Dėl išsamesnės informacijos šiais klausimais kreipkitės į Švedijos vykdomąją instituciją (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaswww.kronofogden.se)

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymai išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi būti pateikiami popierine forma. Švedijos vykdomoji institucija gali nuspręsti, kad prašymai turi būti teikiami kitu būdu, kuris suteiktų galimybę automatiškai apdoroti duomenis (Europos mokėjimo įsakymo procedūros reglamento 4 skyrius).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Švedijoje prašomi vykdyti Europos mokėjimo įsakymai, paskelbti vykdytinais kitoje valstybėje narėje, turi būti išversti į švedų arba anglų kalbą (Europos mokėjimo įsakymo procedūros reglamento 10 skyrius).

Paskutinis naujinimas: 23/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Anglija ir Velsas

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Anglijoje ir Velse jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi grafystės teismas (county court) ir Aukštasis Teisingumo Teismas (High Court of Justice).

Grafysčių teismų jurisdikciją reglamentuoja tik įstatymai, ir ši jurisdikcija apima beveik visą civilinės teisės sritį. Bendroji grafystės teismo jurisdikcija civilinėse bylose paprastai konkuruoja su Aukštojo teisingumo teismo jurisdikcija, išskyrus ieškinius dėl asmens sužalojimo, kurių suma neviršija 50 000 svarų sterlingų, ir piniginius reikalavimus iki 15 000 svarų sterlingų, kurie turi būti pateikiami grafystės teismui. Išsamesnę informaciją galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1991 m. Nutarime dėl Aukštojo teismo ir grafysčių teismų jurisdikcijos (su paskutiniais pakeitimais). Nemažai teisės aktų suteikia grafysčių teismams išimtinę jurisdikciją, pavyzdžiui, iš esmės visose bylose pagal 1974 m. Vartotojų kredito įstatymą (Consumer Credit Act 1974) ir daugumai hipotekos kreditorių bei nekilnojamo turto savininkų ieškinių.

Ieškinį galima pareikšti visuose Anglijos ir Velso grafystės teismuose. Teismo tarnybos svetainėje yra visų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgrafysčių teismų adresai ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinformacija apie Aukštąjį teisingumo teismą

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Prašymas atlikti peržiūrą pagal 20 straipsnį Anglijoje ir Velse turi būti pateiktas Europos mokėjimo įsakymą išdavusiam kompetentingam teismui pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso taisyklių 23 dalį.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonės, kurias leidžia naudoti Anglijos ir Velso teismai, norint pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra paštas (nes norint pradėti procedūrą reikia sumokėti žyminį mokestį). Šiuo metu svarstoma, ar ieškinio formą bus galima pateikti elektroniniu būdu. Tačiau vėlesnius dokumentus, įskaitant visus prieštaravimo pareiškimus, bus leidžiama siųsti teismui paštu, faksu arba elektroniniu paštu pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso taisyklių 5.5 dalį ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPraktinius nurodymus, kuriuose nustatytos dokumentų pateikimo ir siuntimo teismui taisyklės.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 11/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Šiaurės Airija

Teismo procesą Šiaurės Airijoje reglamentuoja 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklės ir 1981 m. Šiaurės Airijos grafystės teismų taisyklės. Taisyklės parengtos įstatyminiu pagrindu pagal 1978 m. Šiaurės Airijos teismų aktą.


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Teismas, kuris turi jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą Šiaurės Airijoje, yra Aukštasis teisingumo teismas (High Court of Justice).

Grafystės teismų jurisdikciją reglamentuoja tik įstatymai, ji apibrėžta 1980 m. Įsakyme dėl Šiaurės Airijos grafystės teismų. Todėl, kol šis įsakymas nepakeistas, laikoma, kad Reglamentu nustatytos procedūros grafystės teismų jurisdikcija neapima, o ši procedūra priskiriama Aukštojo teismo jurisdikcijai nepriklausomai nuo procedūros piniginės vertės.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Prašymas atlikti peržiūrą pagal 20 straipsnį Šiaurės Airijoje gali būti pateiktas Aukštajam teismui vadovaujantis 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklių 71 straipsnio IV dalimi.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonė, priimtina Šiaurės Airijos teismui, kai norima pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra paštas. Ateityje gali būti svarstoma galimybė pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis. Tačiau kiti pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą teismui siunčiami dokumentai, įskaitant prieštaravimo pareiškimus, gali būti siunčiami teismui paštu, faksu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kai tai numatyta pagal 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklių 71 straipsnio 39 taisyklę. Prašymas ir kiti dokumentai šioje procedūroje taip pat gali būti įteikti teismui asmeniškai.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Škotija

Įprastą civilinį procesą Škotijoje iš esmės reglamentuoja 1993 m. nagrinėjimo bendra tvarka taisyklės (Ordinary Cause Rules 1993). Taisykles galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos interneto svetainėje.

Taisyklės nustatytos antrinės teisės aktu, todėl siekiant įgyvendinti Reglamentą gali tekti jas iš dalies pakeisti antrinės teisės aktu. Taip pat reikės parengti atskirą taisyklių rinkinį.

Sesijų teismas (Court of Session) Sederunto aktu (Act of Sederunt) reglamentuoja ir nustato procedūrą ir praktiką, kurios turi būti laikomasi nagrinėjant civilines bylas apygardos teisme (sheriff court).


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Teismas, kuris turi jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą Škotijoje, yra apygardos teismas (sheriff court). Visais atvejais bylą nagrinės apygardos teisėjas.

Ieškinys gali būti pareiškiamas bet kuriame Škotijos apygardos teisme. Visų apygardos teismų adresai pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos interneto svetainėje.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Bet koks prašymas turi būti pateiktas apygardos teisėjui.

Prašymas dėl peržiūros pagal 20 straipsnio 1 dalį turi būti pateiktas pagal 2008 m. Sederunto akto (apygardos teismo Europos mokėjimo įsakymo procedūrinės taisyklės) 2 formą.

Prašymas dėl peržiūros pagal 20 straipsnio 2 dalį turi būti pateiktas pagal 2008 m. Sederunto akto (apygardos teismo Europos mokėjimo įsakymo procedūrinės taisyklės) 3 formą.

2 ir 3 formas galima parsisiųsti iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos interneto svetainės.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonė, priimtina Škotijos apygardos teismams, kai norima pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra paštas (nes procesui pradėti reikia sumokėti žyminį mokestį). Šiuo metu svarstoma, ar ieškinio formą bus galima pateikti elektroniniu būdu. Paskesni dokumentai, įskaitant prieštaravimo pareiškimą, teismui taip pat gali būti siunčiami paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 13/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Europos mokėjimo įsakymas - Gibraltaras

Teismo procesui Gibraltare taikomos 1998 m. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso taisyklės (CPR) ir papildomi praktiniai nurodymai. Anglijoje ir Velse galiojančių Civilinio proceso taisyklių taikymas (su pakeitimais) numatytas 2000 m. Aukščiausiojo teismo nuostatuose.


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Aukščiausiasis teismas turės jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą Gibraltare.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Prašymas peržiūrėti mokėjimo įsakymą pagal 20 straipsnį Gibraltare turi būti pateiktas pagal Civilinio proceso taisyklių 23 dalį.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Gibraltare priimami paštu atsiųsti prašymai pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (dėl būtinybės rinkti teismo mokestį pradedant procesą).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina oficiali kalba – anglų.

Paskutinis naujinimas: 28/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.