Eiropas maksājuma rīkojums

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Attiecībā uz pieteikumiem par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanu jurisdikcija ir tikai Vīnes Komerctiesai (Austrijas Civilprocesa kodeksa 252. panta 2. punkts).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

No procesuālā viedokļa uzskata, ka pieteikumi par pārskatīšanu atbilstoši 20. panta 1. un 2. punktam ir pieteikumi par restitutio in integrum. Tomēr lēmums, ar ko apmierina pieteikumu atbilstoši 2. punktam, ir pārsūdzams (Austrijas Civilprocesa kodeksa 252. panta 5. punkts).

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Argumentus Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā var iesniegt vai nu papīra formātā, vai elektroniski, izmantojot WebERV (tīmeklī balstīta elektroniskā tiesiskuma platforma). Principā WebERV ir pieejama visām fiziskajām un juridiskajām personām. Tehniskie priekšnosacījumi tās izmantošanai ir īpaša programmatūra un nosūtītājaģentūras esība. Aktuālo nosūtītājaģentūru saraksts ir pieejams vietnē http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Nosūtīšana pa faksu vai e-pastu nav iespējama.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Pieņemamā valoda saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu ir vācu valoda.

Papildus oficiālajai valodai (vācu) Austrijas pilsoņi un to trešo valstu pilsoņi, kuras noslēgušas Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, var lietot ungāru valodu Oberpulendorfas un Obervartas rajona tiesās, slovēņu valodu Ferlahas, Eizenkapelas un Bleiburgas rajona tiesās un horvātu valodu Eizenštates, Gīsingas, Matersburgas, Neizīdles, Oberpulendorfas un Obervartas rajona tiesās.

Lapa atjaunināta: 16/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.