Eiropas maksājuma rīkojums

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksu (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas maksājuma rīkojumu atkarībā no vietas un lietas priekšmeta, ir miertiesa (juge de paix/vrederechter), pirmās instances tiesa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), komerclietu tiesa (tribunal de l’entreprise/ondernemingsrechtbank) un darba lietu tiesa (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Atkarībā no apstākļiem pusei, kura vēlas panākt lēmuma pārskatīšanu, ir vairākas iespējas.

- Pirmkārt, Tiesu kodeksa 1051. pantā noteikts, ka, pamatojoties uz faktiem un juridiskiem aspektiem, spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā (appel/hoger beroep) viena mēneša laikā kopš tā izsniegšanas vai dažos gadījumos – viena mēneša laikā kopš tāda sprieduma paziņošanas, kas taisīts saskaņā ar minētā kodeksa 792. panta otro un trešo daļu. Šo nosacījumu piemēro neatkarīgi no tā, vai tiesā ir ieradušās abas puses.

- Otrkārt, Tiesu kodeksa 1048. pantā noteikts, ka tad, ja spriedums taisīts aizmuguriski, arī iebildumus (opposition/oppositie) var celt viena mēneša laikā kopš sprieduma izsniegšanas vai dažos gadījumos – viena mēneša laikā kopš tāda sprieduma paziņošanas, kas taisīts saskaņā ar minētā kodeksa 792. panta otro un trešo daļu.

- Ja attiecībā uz civiltiesas spriedumu (vai krimināltiesas nolēmumu par tajā izskatāmas civillietas aspektiem) vairs nav pieejams neviens no minētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, saskaņā ar kodeksa 1133. pantu sešu mēnešu laikā, kopš kļuvis zināms spriedums, nolūkā panākt sprieduma atsaukšanu puse konkrētos apstākļos var iesniegt pieteikumu par pārskatīšanu ārkārtas gadījumos (requête civile/herroeping van het gewijsde).

Termiņi, kas noteikti pārsūdzībai apelācijas kārtībā, iebildumu celšanai vai pieteikuma iesniegšanai par pārskatīšanu ārkārtas gadījumos, neskar:

- termiņus, kas paredzēti pārvalstisko un starptautisko tiesību obligātajos noteikumos;

- Tiesu kodeksa 50. panta noteikumus, kas paredz termiņu, pēc kura saskaņā ar dažiem likumā paredzētajiem nosacījumiem šo tiesību termiņu vairs nevar pagarināt;

- iespēju piemērot tiesību vispārīgo principu, ko atkārtoti apstiprinājusi Beļģijas Kasācijas tiesa un saskaņā ar kuru kādas darbības veikšanai paredzēto laiku pagarina par labu tai pusei, kura to nevarēja veikt nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Ir divi saziņas līdzekļi, kurus var izmantot un kas ir pieejami Beļģijas tiesām šīs regulas mērķiem: I pielikumā minēto A veidlapu kompetentās tiesas kancelejā var iesniegt tieši, pievienojot pamatojošos dokumentus, vai arī šo veidlapu kopā ar pamatojošiem dokumentiem var nosūtīt tiesai kā ierakstītu sūtījumu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunkta nolūkā Beļģijā ir pieņemama(-as) tikai izpildes vietas oficiālā(-ās) valoda(-as), kā noteikts Beļģijas valsts tiesību aktos.

Lapa atjaunināta: 28/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.