Eiropas maksājuma rīkojums

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Pieteikumi Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai jāiesniedz apgabaltiesā, kurai ir jurisdikcija debitora pastāvīgajā vai reģistrētajā adresē vai rīkojuma izpildes vietā. (Civilprocesa kodeksa 625. panta 1. punkts)

Ja lietā ir iespējams strīds, atbildētājs var apstrīdēt teritoriālo jurisdikciju, taču tas jāizdara līdz iebildumu celšanai pret ierosināto prasību. (Civilprocesa kodeksa 625. panta 2. punkts)

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Šo procedūru reglamentē Civilprocesa kodeksa 626.a pants:

626.a pants. 1. Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. pantā paredzētos noteikumus un kārtību, atbildētājs var lūgt Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu attiecīgajā apelācijas tiesā.

2. Pārskatīšanas pieteikumu iesniedz 30 dienu laikā no dienas, kad atbildētājs faktiski iepazinies ar rīkojuma saturu vai kad to vairs neskar regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie apstākļi.

3. Pieteikuma kopiju tiesa nosūta otrai pusei, kas vienas nedēļas laikā pēc tās saņemšanas var sniegt atbildi.

4. Pieteikumu izskata slēgtā sēdē. Ja tiesa to uzskata par vajadzīgu, tā var izskatīt pieteikumu atklātā sēdē.

5. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Iespējamie izsniegšanas līdzekļi ir noteikti Civilprocesa kodeksā.

38. pants reglamentē izsniegšanas adresi:

“38. pants. 1. Paziņojumu izsniedz uz lietā norādīto adresi.

2. Izsniegšanu var veikt uz e-pasta adresi, ko dokumentu izsniegšanai puse ir norādījusi, izmantojot:

1) vienoto e-tiesiskuma portālu,

2) kvalificētu elektroniski reģistrētu piegādes pakalpojumu saskaņā ar 37. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257/73) (“Regula (ES) Nr. 910/2014”).

3. Ja puse nav izvēlējusies dokumentu izsniegšanu atbilstoši 2. punktam, bet ir norādījusi e-pasta adresi, dokumentus izsniedz uz norādīto adresi.

4. Piekrišanu dokumentu izsniegšanai atbilstoši 2. un 3. punktam var atsaukt jebkurā brīdī, neskarot jau veikto darbību oficiālo statusu.

5. Ja dokumentu izsniegšana nav iespējama atbilstoši 1. līdz 3. punktam, paziņojumu izsniedz puses aktuālajā adresē vai, ja tas nav iespējams – puses pastāvīgajā adresē.

6. Puse var norādīt dokumentu izsniegšanai eksperta, liecinieka vai tādas trešās personas e-pasta adresi, kurai ir pienākums sniegt tās rīcībā esošos dokumentus.”

38.a pantā ir noteikts, ka personai, kura ir veikusi procesuālu darbību elektroniskā formā, ir jānorāda e-pasta adrese, uz kuru var sūtīt paziņojumu par elektroniskā apliecinājuma saņemšanu un darbības tehniskās pārbaudes rezultātu. Persona, kura veic procesuālu darbību elektroniskā formā, var piekrist pieņemt elektroniskus apliecinājumus un elektroniskus dokumentus no tiesas, kura skata lietu tiesvedībā attiecīgajā instancē vai visās instancēs. Persona, kura veic procesuālu darbību ar vienotā e-tiesiskuma portāla starpniecību, piekrīt pieņemt elektroniskus apliecinājumus un elektroniskus dokumentus, paziņojumus, pavēstes un dokumentāciju tiesvedībā attiecīgajā instancē un visās instancēs. Piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī, neskarot jau veikto darbību oficiālo statusu.

Dokumentu izsniegšanu kredītiestādēm un finanšu iestādēm, tai skaitā tām, kuras veic parādu piedziņu no patērētājiem, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, tirgotājiem, kas veic elektroenerģijas vai gāzes piegādes, sniedz pasta vai elektronisko sakaru pakalpojumus, nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, vai dokumentu izsniegšanu notāriem un privātiem tiesu izpildītājiem veic tikai saskaņā ar 38. panta 2. punktā noteikto procedūru uz attiecīgo personu norādīto e-pasta adresi. (Civilprocesa kodeksa 50. panta 5. punkts)

Dokumentu izsniegšanu advokātiem veic ar e-tiesiskuma portāla starpniecību vai jebkurā vietā, kur atrodas viņu birojs. (Civilprocesa kodeksa 51. panta 1. punkts)

Dokumentu izsniegšanu valsts un pašvaldību iestādēm veic tikai saskaņā ar 38. panta 2. punktā noteikto procedūru uz iestāžu norādīto e-pasta adresi. (Civilprocesa kodeksa 52. panta 2. punkts)

Saskaņā ar 42. pantu paziņojumus piegādā ar tiesas darbinieka starpniecību, pa pastu vai ar kurjeru kā ierakstītu vēstuli, kuras saņemšana jāapstiprina. Ja paziņojuma piegādes vietā nav tiesu iestāžu, piegādi var veikt pašvaldība vai mērija.

Pēc puses ierosinājuma tiesa var norīkot, ka paziņojumus izsniedz privāts tiesu izpildītājs. Izmaksas par privāta tiesu izpildītāja iesaisti sedz attiecīgā puse.

Ja paziņojumu neizsniedz, izmantojot kādu no iepriekš minētajām metodēm, vai katastrofu, negadījumu vai citu neparedzētu apstākļu dēļ, tiesa vai izņēmuma kārtā norīkot, ka dokumentu izsniegšanu veic tiesas ierēdnis telefoniski, uz dokumentu izsniegšanai norādīto e-pasta adresi, izmantojot teleksu vai faksu, vai ar telegrammu.

Izsniegšanas metodes ir noteiktas Civilprocesa kodeksa 43. pantā:

“43. pants. 1. Paziņojumus var izsniegt personīgi vai ar jebkuras citas personas starpniecību.

2. Tiesa var norīkot, ka paziņojums izsniedzams, to pievienojot lietas dokumentiem vai to piestiprinot pie saņēmēja durvīm vai pastkastes.

3. Tiesa var norīkot, ka paziņojums izsniedzams publiska paziņojuma formā.”

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Bulgārijas Republika pieņem Eiropas maksājuma rīkojumus, kam pievienots to tulkojums bulgāru valodā.

Lapa atjaunināta: 26/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.