Eiropas maksājuma rīkojums

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Pieteikumi Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai jāiesniedz apgabaltiesā, kurai ir jurisdikcija debitora pastāvīgajā vai reģistrētajā adresē vai rīkojuma izpildes vietā. (Civilprocesa kodeksa 625. panta 1. punkts)

Ja lietā ir iespējams strīds, atbildētājs var apstrīdēt teritoriālo jurisdikciju, taču tas jāizdara līdz iebildumu celšanai pret ierosināto prasību. (Civilprocesa kodeksa 625. panta 2. punkts)

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Šo procedūru reglamentē Civilprocesa kodeksa 626.a pants:

626.a pants. 1. Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. pantā paredzētos noteikumus un kārtību, atbildētājs var lūgt Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu attiecīgajā apelācijas tiesā.

2. Pārskatīšanas pieteikumu iesniedz 30 dienu laikā no dienas, kad atbildētājs faktiski iepazinies ar rīkojuma saturu vai kad to vairs neskar regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie apstākļi.

3. Pieteikuma kopiju tiesa nosūta otrai pusei, kas vienas nedēļas laikā pēc tās saņemšanas var sniegt atbildi.

4. Pieteikumu izskata slēgtā sēdē. Ja tiesa to uzskata par vajadzīgu, tā var izskatīt pieteikumu atklātā sēdē.

5. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Ar Eiropas maksājuma rīkojumu saistītos paziņojumus piegādā ar tiesas darbinieka starpniecību, pa pastu vai ar kurjeru kā ierakstītu vēstuli, kuras saņemšana jāapstiprina. Ja paziņojuma piegādes vietā nav tiesu iestāžu, piegādi var veikt pašvaldība vai mērija. (Civilprocesa kodeksa 42. panta 1. punkts)

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Bulgārijas Republika pieņem Eiropas maksājuma rīkojumus, kam pievienots to tulkojums bulgāru valodā.

Lapa atjaunināta: 18/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.