Eiropas maksājuma rīkojums

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija lemt par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas un pārskatīšanas pieteikumiem, kā arī par pieteikumiem rīkojuma izpildāmības apstiprinājumam ir jebkurai rajona tiesai (općinski sud) vai komerclietu tiesai (trgovački sud) lietās, kas attiecas uz jautājumiem, kuri ir komerclietu tiesu jurisdikcijā, atkarībā no atbildētāja dzīvesvietas vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Lēmumus par pieteikumiem Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanai pieņem tiesa. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Veidlapas, citi pieteikumi vai paziņojumi jāiesniedz rakstveidā, pa faksu vai e-pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Eiropas maksājuma rīkojumam jāpievieno tā tulkojums horvātu valodā, ko apstiprinājusi pilnvarota persona.

Lapa atjaunināta: 04/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.