Eiropas maksājuma rīkojums

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Ekskluzīva jurisdikcija lemt par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas un pārskatīšanas pieteikumiem, kā arī par pieteikumiem rīkojuma izpildāmības apstiprinājumam ir šai tiesai:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tālr.: +385 1 4897 222

Fakss: +385 1 4920-871

E-pasts: tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Tīmeklis: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Lēmumus par pieteikumiem Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanai pieņem Zagrebas komerctiesa. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Veidlapas, citi pieteikumi vai paziņojumi jāiesniedz rakstveidā, pa faksu vai e-pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Eiropas maksājuma rīkojumam jāpievieno tā tulkojums horvātu valodā, ko apstiprinājusi pilnvarota persona.

Lapa atjaunināta: 13/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.